Zvuková tvorba

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Magisterské studium je koncipováno jako umělecký obor určený primárně pro absolventy bakalářského studia Zvukové tvorby na HAMU, dále pro absolventy FAMU, příp. pro další zájemce na odborně srovnatelné úrovni, např. z řad absolventů oboru audiofrekvenční technika na FEL ČVUT. Cílem je rozšiřování teoretických znalostí v oblasti hudby, estetiky, zvukové techniky a hudební a psychologické akustiky. Učební plán dále směřuje k prohlubování profesních dovedností odvíjejících se od úrovně bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU s akcentem na rozvoj profesního zaměření studenta v oblasti autonomní zvukové tvorby.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studia oboru Zvuková tvorba na HAMU představuje umělecko-technickou osobnost schopnou samostatné tvůrčí práce se zvukem jako prostředkem hudebně estetické komunikace. Musí umět spojovat racionální poznávání a ovládání nejmodernějších technických postupů a prostředků s estetickou působností a individuální kreativitou, psychofyziologii sluchového vnímání s platnými estetickými a etickými normami zvukové komunikace zejména v nahrávkách nejzávažnějších děl klasické hudby a jazzu, v realizaci projektů hudby elektroakustické a v samostatné obecně kreativní práci se zvukem na poli autonomní zvukové tvorby. Absolventi mohou nalézt uplatnění jako zvukoví mistři v profesionálních nahrávacích a hudebních postprodukčních studiích všech typů, jako zvukoví mistři v rozhlase v oblasti hudby i mluveného slova, kulturních organizacích s požadavkem na profesionální práci se zvukem, dále jako scéničtí zvukoví mistři, pedagogové na SŠ (výuka praktických předmětů pro kreativní práci se zvukem) či na ZUŠ (obor Elektronické zpracování hudby a Zvuková tvorba - EZHZT).

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru zvuková tvorba

Pro vykonání přijímacího řízení je nutné přinést vyjádření lékaře ORL s přiloženým audiogramem. V případě záporného vyjádření nebo očividných poruchách sluchu v audiogramu bude přijímací řízení ukončeno se záporným výsledkem před konáním prvního kola.

1. kolo – teoretická zkouška - elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do další části 1. kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají. Studentům studijního oboru Zvukové tvorby na HAMU, kteří absolvovali test již v přijímacím řízení do bakalářského stupně, je toto kolo uznáno jako splněné.

2. kolo – poslechový a technický test:

1) sluchový test zaměřený na základní analýzu zvukového signálu a stereofonního obrazu, rozpoznání melodických a rytmických motivů, zvukových chyb a poruch atd. Dále rozpoznávání různých slohových období hudby a nástrojového obsazení s důrazem na oblast tzv. vážné hudby,

2) písemná prověrka technických znalostí fyziologické, prostorové a hudební akustiky, hudební elektroniky a zvukové techniky.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou 1-25. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo – talentová zkouška

Zkušební komise může uchazeči, na základě absolutoria bakalářského studia studijního oboru Zvuková tvorba na HAMU, uznat 1. – 3. část 3. kola za splněnou. Tento uchazeč vykoná z 3. kola pouze 4. část – ústní pohovor.

1) praktická talentová zkouška ruční mixáže mluveného slova, hudby a ruchové stopy v délce cca 2 minut na analogovém režijním stole,

2) praktická talentová zkouška ruční mixáže abstraktních elektronických hudebních stop se zaměřením na formotvorné a umělecké vyznění, max. délka mixu 2 minuty, digitální režijní stůl,

3) zjišťovací prověrka hry na hudební nástroj s předností hry na klavír,

4) ústní pohovor s důrazem na vizi vlastního profesního rozvoje v oboru zvuková tvorba.


Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku po ukončení 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25 bodů. Souhrnná známka obsahuje hodnocení sluchové rozlišitelnosti a paměti, zvukové představivosti a schopnosti analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále hodnotí základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce na úrovni absolventa bakalářského studia Zvukové tvorby HAMU.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícího směrnému číslu pro obor zvuková tvorba s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.

Vedoucí zvukového studia, Docent

E-mail: ondrej.urban@hamu.cz
Telefon: 234 244 170

Pracoviště: Zvukové studio HAMU#Katedra zvukové tvorby HAMU
Detail osoby
FOTO doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.