Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Komorní hra

Přijímací řízení je určeno pro soubory, jakými jsou klavírní trio, smyčcové kvarteto, dechové kvinteto nebo jiný komorní soubor s dostatkem originální literatury. 

Uchazeč připojí k přihlášce do magisterského studijního programu v oboru Komorní hra takové materiály (programy, ocenění apod.), které dokládají a prokazují minimálně jednoletou společnou úspěšnou uměleckou činnost v souboru. 

Podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu Komorní hra je úspěšné absolutorium bakalářského studia instrumentálního oboru – hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru studijního oboru Komorní hra. 

Přijímacích zkoušek se zúčastní soubor jako celek. Podmínkou pro přijetí je zejména hodnocení v rámci souboru individuálního výkonu každého člena-uchazeče. O přijetí se může ucházet i jeden z členů existujícího komorního souboru, ne pouze soubor jako celek. Studium je umožněno i jednotlivým členům již existujícího souboru s tím, že se tento soubor zúčastní všech studijních povinností studujícího člena.

Pro přijímací zkoušku si soubor připraví program v délce 60–70 minut. Program se bude skládat ze dvou skladeb, přičemž první skladba bude volena z období klasicismu nebo romantismu, druhá skladba bude volena z období 20. století, vše z originální literatury určené pro tento typ komorního souboru.

U vystoupení všech souborů platí, že hra zpaměti není podmínkou. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

V rámci souboru je individuálně hodnocen výstup člena – uchazeče o studium známkou v rozmezí 1-25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení úrovně interpretačního výkonu celého souboru i jednotlivých členů.

Dále se hodnotí celkový dojem ze vzájemné spolupráce z hlediska společné výstavby frází, souhra, vystavění díla po hudební stránce, umělecký projev jednotlivců souboru, profesionální technická zdatnost a vybavenost hráčů v ovládání nástroje.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček. K přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedený obor s podmínkou, že jejich pořadí je stanoveno dle pořadí odpovídajícího směrnému číslu jednotlivých komorních souborů a zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.