Pro studenty

formulář k povinnému předmětu Komorní hra

 Přihlašovací formulář vyplňují všichni studenti, kteří se v následujícím akademickém roce budou účastnit povinného předmětu KOMORNÍ HRA. Formulář je nutné vyplnit a odevzdat elektronicky (sken s podpisem) nebo fyzicky referentce oddělení nejpozději do 31. 5. předchozího akademického roku. Formulář vyplňují i studenti nastupující do 1. ročníku bakalářského studia.

Povinný předmět KOMORNÍ HRA - přihlašovací formulář / DOCX

POVINNÝ PŘEDMĚT KOMORNÍ HRA - PŘIHLAŠOVÁCÍ FORMULÁŘ pro budoucí 1. ročník Bc. studia / DOCX

  

ŽÁDOST o uznání zkoušky z KOMORNÍ HRY na základě uskutečněného veřejného provedení

Každý semestr KOMORNÍ HRY končí komisionální zkouškou (či komisionální zkouškou na zápočet). Zkoušky jsou povinné pro všechny studenty předmětu Komorní hra i studenty oboru Komorní hra (-Klavírní trio, -Smyčcové kvarteto, -Dechové kvinteto). Studenti mají povinnost na zkoušce předvést ukázku skladby/skladeb, které v daném semestru nastudovali pod vedením svého pedagoga Komorní hry. Z účasti na zkoušce mohou získat výjimku studenti, kteří nastudovanou skladbu interpretovali na koncertu, semináři či jiném veřejném provedení, musí si ale o udělení výjimky písemně požádat. Žádost sepisuje a podává každý student individuálně (tzn. jen za sebe, nelze sepsat jednu žádost za několik členů komorního uskupení) a přiloží k ní tištěný program (-pokud se jednalo o akcí s tištěnými propagačními materiály). Žádost obsahující všechny požadované údaje včetně návrhu známky a podpisu pedagoga Komorní hry je třeba doručit referentce odd. nejpozději jeden den před vypsaným řádným termínem semestrální zkoušky z Komorní hry.

FORMULÁŘ - ŽÁDOST o uznání zkoušky z KOMORNÍ HRY / DOCX