Komorní hra

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Magisterské studium oboru Komorní hra je nasměrováno na získání nejvyšší mistrovské úrovně interpretace a integrace vědomostí do širších i obecnějších souvislostí. Absolvent magisterského studia bude samostatná tvůrčí individualita. Základní páteří studia již není získávání technických dovedností - ty jsou v plné šíři předpokládány a očekávány, cílem je otevření prostoru pro osobnostní originalitu, pro samostatné a svobodné hledání vlastní tvůrčí cesty. Obor významně posouvá kvalitu interpretačního umění v oblasti komorní hry jak v rovině samotné interpretace, tak i dramaturgie pódiových a nahrávacích kreací a v neposlední řadě i v intencích psychologických a vztahových. Soubory klavírní trio, smyčcové kvarteto a dechové kvinteto patří mezi klenoty české komorní interpretace.
Oborové specializace:
Klavírní trio (složení: klavír, housle,violoncello)
Smyčcové kvarteto (složení: dvoje housle, viola, violoncello)
Dechové kvinteto (složení: flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh)

Profil absolventa

Absolvent se fundovaně orientuje v repertoáru komorních skladeb zvolené studijní specializace. Jeho komunikativní a kreativní spoluutváření uměleckého projevu ztvárňovaném komorním souborem je na vysoké umělecké i teoretické úrovni. Ovládá metody spolupráce vedoucí k efektivnímu nastudování zvoleného hudebního díla. Má přehled o všeobecném dosavadním vývoji v oblasti hudby a zároveň je schopen publikační činnosti v odborném tisku, přednášek, či metodického řízení krátkodobých interpretačních a mistrovských kurzů zaměřených na oblast komorní hudby.
Souhrn praktických znalostí hluboce poučených v odborné literatuře a schopnost jejich zdůvodněného uplatnění nebo dalšího zprostředkování také umožní absolventům působit i v oblasti kvalifikované úrovně výuky na vysokoškolských institucích univerzitního typu.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru Komorní hra

Uchazeč připojí k přihlášce do magisterského studijního programu v oboru Komorní hra takové materiály (programy, ocenění apod.), které dokládají a prokazují minimálně jednoletou společnou úspěšnou uměleckou činnost v souboru.
Podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu, oboru Komorní hra je úspěšné absolutorium bakalářského studia instrumentálního oboru – hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru studijního oboru Komorní hra.
Přijímacích zkoušek se zúčastní soubor jako celek.

Složení:
- klavírní trio nebo,
- smyčcové kvarteto nebo,
- dechové kvinteto.

Pro přijímací zkoušku si soubor připraví program v délce 60 – 70 minut.
U vystoupení všech souborů platí, že zkušební komise určí podobu programu, který soubor
u přijímacích zkoušek přednese, a který vychází z níže uvedených programových podmínek pro každý typ souboru. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.
Studium je umožněno i jednotlivým členům již existujícího souboru s tím, že se tento soubor zúčastní všech studijních povinností studujícího člena.

V rámci souboru je individuálně hodnocen výstup člena – uchazeče o studium známkou v rozmezí 1-25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení úrovně interpretačního výkonu celého souboru i jednotlivých členů. Dále se hodnotí celkový dojem ze vzájemné spolupráce z hlediska společné výstavby frází, souhra, vystavění díla po hudební stránce, umělecký projev jednotlivců souboru, profesionální technická zdatnost a vybavenost hráčů v ovládání nástroje.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedený obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.
------------------------
Klavírní trio:
V programu musí být zastoupeno jedno z klavírních trií L. van Beethovena.
Další výběr skladeb je ponechán na účastnících přijímacího řízení s tím, že program bude sestaven z interpretačně náročných skladeb z literatury odpovídající povaze souboru.
-------------------------
Smyčcové kvarteto:
Jeden ze smyčcových kvartetů op. 18 L. van Beethovena a smyčcový kvartet č. 2 d moll B. Smetany.
Další výběr skladeb je ponechán na účastnících přijímacího řízení s tím, že program bude sestaven z interpretačně náročných skladeb z literatury odpovídající povaze souboru.
------------------------
Dechové kvinteto:
Je požadováno provedení jednoho z Dechových kvintetů Antonína Rejchy, op. 88, op. 91, op. 99 nebo op. 100.
Další výběr skladeb je ponechán na účastnících přijímacího řízení s tím, že program bude sestaven z interpretačně náročných skladeb z literatury odpovídající povaze souboru.


Garant

prof. MgA. František MALÝ

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: frantisek.maly@hamu.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra klávesových nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem / telefonicky.
Detail osoby
Bez obrázku