METODICKÝ POKYN DĚKANA HAMU  K OBECNÝM ZÁSADÁM PRO TVORBU PÍSEMNÉ REFLEXE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

 

dle ust. § 72 odst. 3 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů a Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze (dále jen „Řád AMU“) ze dne 3. 7. 2019.

Zákon o vysokých školách ve svém ust. § 72 odst. 3 rozumí habilitační prací pod písm. d) vynikající umělecké dílo nebo umělecký výkon, zpravidla však jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost celostátního významu. Vnitřní předpis - Řád AMU ve svém čl. 1 odst. 8 pak předpokládá, že uchazeč doplní habilitační práci spočívající v uměleckém díle nebo uměleckém výkonu o písemnou reflexi umělecko-pedagogické činnosti v rozsahu nejméně 30 normostran.

V souladu se zákonem o vysokých školách a Řádem AMU upravuji tímto za Hudební
a taneční fakultu AMU v Praze obecné zásady tvorby požadované reflexe pro habilitační řízení zahájená habilitační prací na umělecké dílo nebo umělecký výkon takto: 

 

Čl. 1 Obecné zásady pro psaní odborného textu 

Reflexe je písemným odborným textem, který je předkládán spolu s přehledem konkrétního uměleckého díla nebo uměleckého výkonu tak, aby pro hodnocení habilitační práce uchazeč podal v co nejširší míře zejména ucelený přehled své dosavadní umělecké činnosti, dále pak přehled doplnil i o svou pedagogickou činnost. Při tvorbě reflexe z hlediska obecných zásad psaného textu, jeho úpravy, obsahu a dalších technických prostředků pro psaný text je vhodné vyházet obdobně z pokynů ve Výnosu rektora č. 4/2006  pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU. Zejména je třeba označit v titulu reflexi jménem uchazeče, k jakému uměleckému dílu či výkonu se vztahuje. Označit datem odevzdání a samozřejmě přehledně uvést jednotlivé obsahové části psaného textu se seznamem použitých autorů a citací, příp. použitých zkratek a odborné terminologie.

 

Čl. 2 Doporučená struktura obsahu reflexe

Jednotlivé doporučené body obsahu reflexe vychází z předloženého životopisu uchazeče strukturovaného dle uměleckého vývoje a dle dosud uskutečněné pedagogické praxe.

 1. Umělecká činnost
 1. popis a zhodnocení svého uměleckého zaměření během bakalářského
  a magisterského studia, příp. uvést citace pedagogů či odborníků z hodnocení svých studijních koncertů či nahrávek.
 2. popis uměleckého zaměření po skončení studia, zejména koncertní činnost, kde s jakými hudebními tělesy a zejména s jakým zaměřením na konkrétní autory, konkrétní hudební období, příp. popsat svůj postupný vývoj v interpretaci hudební tvorby. Opět bude vhodné doplnit citacemi z recenzí, kritik koncertních výstupů, hudebních nahrávek uchazeče, příp. i hudebních těles, s kterými absolvoval svůj hudební výkon, případně je vhodné i doplnit o citace z celkového hodnocení uchazeče v rámci odborných hudebních tiskovin.  
 3. závěrečné zhodnocení své umělecké činnosti se zaměřením na další umělecký vývoj, tj. jakým směrem uchazeč chce dále rozvíjet svůj umělecký vývoj a s jakým hudebním interpretačním zaměřením.

 

 1. Pedagogická činnost
 1. popis příp. zaměření na výkon pedagogické činnosti během bakalářského
  a magisterské studia, tj. jaké předměty či kurzy k pedagogické činnosti, vliv
  a výuka jakých pedagogů na uchazečovu budoucí pedagogickou činnost,
 2. popis výkonu své pedagogické činnosti po skončení studia, zejména kde byla a je činnost vykonávána, s jakým zaměřením a v jakých oborech, případně uvést úspěšné absolventy, jejich hodnocení a umělecké samostatné výstupy příp. i společná vystoupení, apod., 
 3. závěrečné zhodnocení pedagogické činnosti se zaměřením na další pedagogické směřování uchazeče s přihlédnutím k dalšímu případnému rozšíření činnosti v rámci nových společných oborů jednotlivých hudebních směrů, nových hudebních trendů a jejich výuky.

 

Čl. 3 Podmínky předložení reflexe

Písemné vyhotovení požadované reflexe předkládá uchazeč spolu se všemi přílohami stanovenými zákonem o vysokých školách v ust. § 72 odst. 2 a vnitřním Řádem AMU.    V případech, kdy uchazeč nedoloží všechny požadované přílohy, vyzve děkan v souladu s Řádem AMU, čl. 1 odst. 8 uchazeče k doplnění chybějících dokladů. 

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

11. listopadu 2019