NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA V AR 2022/2023

ROZHODNUTÍ DĚKANA 

S odvoláním na vyhlášku děkana č. 11/2021 Podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze čl. 5 jsem se rozhodl vyhovět mně zaslaným návrhům kateder a příslušných přijímacích komisí ve věci stanovení náhradních termínů přijímacích zkoušek do studijních programů HAMU do bakalářského studia v AR 2022/2023. 

Níže uvedené náhradní termíny jsou vypsány pro ty uchazeče, kteří se nemohli dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předložili studijnímu odd. HAMU lékařské potvrzení nebo doklad z certifikované laboratoře o onemocnění COVID.  

Tito uchazeči budou s časovým předstihem obesláni sekretariáty příslušných kateder s novou pozvánkou včetně všech potřebných informací.  

Náhradní termíny pro jednotlivé katedry: 

Katedra dechových nástrojů             24. 02. 2022 
Katedra jazzové hudby                    22. 02. 2022 
Katedra klávesových nástrojů           21. 02. 2022 
Katedra strunných nástrojů              22. 02. 2022 
Katedra tance                                    21. 02. 2022 
Katedra zpěvu a operní režie           21. 02. 2022 
Katedra zvukové tvorby                    24. 02. 2022 


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU 

2. února 2022