POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD PONDĚLÍ 1. 3. 2021 DO NEDĚLE 7. 3. 2021

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s aktuální situací v ČR a v návaznosti na Oznámení rektora AMU k provozu a fungování AMU je s platností od pondělí 1. března 2021 provoz Hudební a taneční fakulty AMU v Praze stanoven tak, že jsou studentům a pedagogům HAMU umožněny:

a/ individuální konzultace: všechny ročníky všech studijních oborů a programů s pedagogy hlavního oboru ve formátu max. 1 pedagog, 1 student, v případě nutnosti event. 1 korepetitor,

b/ příprava před individuální konzultací: ve formátu max. 1 student, event. 1 korepetitor. Studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Studenti jsou povinni využívat pro blokaci učeben rezervační systém. Bez předcházející rezervace v systému nebude na vrátnici vydán odpovídající klíč a student nebude do prostor fakulty za účelem přípravy před konzultací vpuštěn,

c/ výuka teoretických předmětů: pro všechny ročníky zůstává v distančním formátu. Pedagogové mohou pro tuto výuku využívat technického zázemí fakulty,

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména, na základě pokynu rektorky platného od 25. 2. 2021, zakrývání dýchacích cest RESPIRÁTOREM /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry, časté větrání učeben a pravidelná dezinfekce rukou.

 

Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:

Fakulta bude od pondělí 1. 3. do pátku 5. 3. 2021 přístupná takto:
- pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce od 9 hod do 18 hod. , vrátnice Hartigovského paláce bude zavřená.  V sobotu 6. 3. a neděli 7. 3. 2021 bude fakulta zavřená.

Na HAMU nebudou probíhat žádné koncerty a další umělecké akce, ani koncerty absolventské.

Všichni pedagogové a administrativní pracovníci měli v pondělí 1.3.2021 obdržet na svůj pracovní email automaticky generované potvrzení zaměstnavatele o výkonu práce v Praze. Ti, kteří se rozhodli pobývat následující tři týdny na jiné adrese, než kterou mají uvedenou v pracovní smlouvě a  potřebují potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce, mohou využít formulář ZDE. Po vyplnění formuláře ho zaměstnanec zašle na email kristyna.kyselova@amu.cz. Formulář elektronicky potvrdí pracovnice zaměstnaneckého oddělení AMU a následně zašle na pracovní email příslušného zaměstnance. Dle informací Ministerstva vnitra ČR je alternativou při kontrole doložit pracovní smlouvu nebo zaměstnanecký průkaz.  

Studenti, kteří mají bydliště mimo hlavní město Prahu a potřebují navštívit HAMU za účelem individuální konzultace, zkoušky či neodkladné návštěvy studijního oddělení HAMU, mohou využít formulář ZDE. Dle informací Ministerstva vnitra ČR stačí účel cesty mimo okres dokladovat tímto formulářem nebo čestným prohlášením, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty.  

Provoz administrativy bude omezen na nejnutnější podporu, stále platí střídání týmů A a B (lichý a sudý týden). U administrativních pracovníků bude preferována práce z domova, na pracovišti budou po nezbytně nutnou dobu přítomni pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz pro zachování činnosti fakulty.

Provoz technické správy bude v režimu střídání pracovníků technické správy s tím, že ti, kteří nebudou na pracovišti, budou v rámci práce z domova vykonávat administrativní úkony a budou připraveni v případně nenadálé havarijní situace či jiné provozní potřeby přijet tzv. na zavolání na pracoviště.

Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat telefonicky a elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Nutná jednání a schůzky budou probíhat pouze online způsobem.

Studijní oddělení bude dostupné ve stanovených úředních hodinách, a to v úterý a středu od 10 do 13 hod., ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.

Provoz fakulty včetně administrativy se řídí systémem PES HAMU.

 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

28. února 2021