POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD PONDĚLÍ 10. 5. DO NEDĚLE 16. 5. 2021

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s aktuální situací v ČR, v návaznosti na Mimořádné opatření MZČR – Příloha č. 1 provoz škol, Příloha č. 2 vysoké školy a také v souvislosti s OPATŘENÍM REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 10. května 2021  je s platností od pondělí 10. května 2021 provoz Hudební a taneční fakulty AMU v Praze stanoven tak, že je 

studentům všech ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů povolena:

a/ prezenční umělecká výuka (praktická výuka) a praxe studentů, 

b/ zkouška (nácvik) v počtu maximálně 6 studentů s pedagogem a příp. korepetitorem v místnosti. Toto opatření platí pro všechny studijní obory včetně oboru Zpěv, Operní režie, Jazzová hudba, Komorní hra, Choreografie.

c/ příprava na uměleckou výuku - studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Studenti jsou povinni využívat pro blokaci učeben rezervační systém.

Povinné testování: Studenti všech ročníků budou povinni podstoupit jednou za 7 kalendářních dnů antigenní test (na přítomnost viru SARS-CoV-2), které bude zajišťovat sama fakulta. Tzn., že studenti těchto ročníků se budou rezervovat prostřednictvím rezervačního systému AMU. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v prostorách Ateliéru HAMU (stejně jako nyní). Jeho termínová kapacita je z důvodu výše uvedeného již posílena. Negativní výsledek tohoto testu bude mít pro účely vstupu do prostor Kampusu AMU platnost 7 kalendářních dnů. Pokud bude student z mimořádných důvodů nucen podstoupit test jinde, u poskytovatele zdravotnických služeb, platnost negativního antg. testu se pro vstup na fakultu v takovém případě snižuje na 48 hodin. 

Výjimka z testování pro všechny, kteří vstupují do prostor Kampusu AMU: platí pro ty, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též pro ty, kteří byli očkováni (po 14 dnech od poslední potřebné dávky, prokazuje se očkovacím certifikátem).

Výuka teoretických předmětů: pro všechny ročníky zůstává v distančním formátu. Pedagogové mohou pro tuto výuku využívat technického zázemí fakulty.

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména, na základě pokynu rektorky platného od 25. 2. 2021, zakrývání dýchacích cest RESPIRÁTOREM /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry, časté větrání učeben a pravidelná dezinfekce rukou.
 

Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:

Fakulta bude od pondělí 10. 5. do pátku 14. 5. 2021 přístupná pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce od 8:30 hod do 20 hod. (vrátnice Hartigovského paláce bude zavřená). V sobotu 15. 5. 2021 a v neděli 16. 5. 2021 bude fakulta přístupná od 9 hod do 18 hod. pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce.

Více informací o průběhu ročníkových a absolventských koncertech ZDE

Provoz administrativy bude omezen na nejnutnější podporu, stále platí střídání týmů A a B (lichý a sudý týden). U administrativních pracovníků bude preferována práce z domova, na pracovišti budou po nezbytně nutnou dobu přítomni pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz pro zachování činnosti fakulty.

Provoz technické správy bude v režimu střídání pracovníků technické správy s tím, že ti, kteří nebudou na pracovišti, budou v rámci práce z domova vykonávat administrativní úkony a budou připraveni v případně nenadálé havarijní situace či jiné provozní potřeby přijet tzv. na zavolání na pracoviště.

Studijní oddělení bude dostupné ve stanovených úředních hodinách, v úterý a středu od 10 do 13 hod., ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.

Provoz fakulty včetně administrativy se řídí systémem PES HAMU


prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
 

6. května 2021