POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD PONDĚLÍ 22. 2. 2021 DO PÁTKU 26. 2. 2021

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s protiepidemickým systémem PES ČR a v návaznosti na Oznámení rektora AMU k provozu a fungování AMU je i  nadále s platností od pondělí 22. února 2021 provoz Hudební a taneční fakulty AMU v Praze stanoven takto:

a/ individuální konzultace: všechny ročníky všech studijních oborů a programů s pedagogy hlavního oboru ve formátu max. 1 pedagog, 1 student, v případě nutnosti event. 1 korepetitor,

b/ příprava před individuální konzultací: ve formátu max. 1 student, event. 1 korepetitor. Studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Studenti jsou povinni využívat pro blokaci učeben rezervační systém. Bez předcházející rezervace v systému nebude na vrátnici vydán odpovídající klíč a student nebude do prostor fakulty za účelem přípravy před konzultací vpuštěn,

c/ výuka teoretických předmětů: pro všechny ročníky zůstává v distančním formátu. Pedagogové mohou pro tuto výuku využívat technického zázemí fakulty,

d/ semestrální zkoušky: všechny ročníky všech studijních oborů a programů v předmětech hlavního oboru za přítomnosti max. 10 osob (včetně pedagogů).

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména zakrytí dýchacích cest /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry a pravidelná dezinfekce rukou.

 

Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:

Fakulta bude od pondělí 22. 2. do pátku 26. 2. 2021 přístupná takto:
- pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce od 9 hod do 19 hod.
- vrátnice Hartigovského paláce bude zavřená

V sobotu 27. 2. a neděli 28. 2. 2021 bude fakulta přístupná po účely individuálních konzultací a přípravy před nimi od 9 hod do 18 hod.

Na HAMU nebudou probíhat žádné koncerty a další umělecké akce.

Provoz administrativy bude omezen na nejnutnější podporu. Bude preferována práce z domova v průběhu celého týdne, na pracovišti budou po nezbytně nutnou dobu přítomni pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz.

Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat telefonicky a elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Nutná jednání a schůzky budou probíhat pouze online způsobem.

Studijní oddělení bude dostupné ve stanovených úředních hodinách, konkr. v úterý a středu od 10 do 13 hod., ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.

Provoz fakulty včetně administrativy se řídí systémem PES HAMU.

 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

19. února 2021