POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD PONDĚLÍ 22. 3. 2021 DO NEDĚLE 28. 3. 2021

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s aktuální situací v ČR a v návaznosti na Oznámení rektora AMU k provozu a fungování AMU je s platností od pondělí 22. března 2021 i nadále provoz Hudební a taneční fakulty AMU v Praze stanoven tak, že jsou studentům a pedagogům HAMU umožněny:

a/ individuální konzultace: všechny ročníky všech studijních oborů a programů s pedagogy hlavního oboru ve formátu max. 1 pedagog, 1 student, v případě nutnosti event. 1 korepetitor. Student je povinen po absolvování konzultace bez prodlení opustit prostory fakulty.

b/ příprava před individuální konzultací: ve formátu max. 1 student, event. 1 korepetitor. Studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Studenti jsou povinni využívat pro blokaci učeben rezervační systém. Bez předcházející rezervace v systému nebude na vrátnici vydán odpovídající klíč a student nebude do prostor fakulty za účelem přípravy před konzultací vpuštěn. Student je povinen po absolvování přípravy bez prodlení opustit prostory fakulty.

c/ výuka teoretických předmětů: pro všechny ročníky zůstává v distančním formátu. Pedagogové mohou pro tuto výuku využívat technického zázemí fakulty.

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména, na základě pokynu rektorky platného od 25. 2. 2021, zakrývání dýchacích cest RESPIRÁTOREM /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry, časté větrání učeben a pravidelná dezinfekce rukou.


Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:
Fakulta bude od pondělí 22. 3. do pátku 26. 3. 2021 přístupná pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce od 9 hod do 18 hod. (vrátnice Hartigovského paláce bude zavřená).
V sobotu 27. 3. a neděli 28. 3. 2021 bude fakulta zavřená.

Na HAMU nebudou probíhat žádné koncerty a další umělecké akce.

Více informací o průběhu ročníkových a absolventských koncertech ZDE

Provoz administrativy bude omezen na nejnutnější podporu, stále platí střídání týmů A a B (lichý a sudý týden). U administrativních pracovníků bude preferována práce z domova, na pracovišti budou po nezbytně nutnou dobu přítomni pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz pro zachování činnosti fakulty.

Provoz technické správy bude v režimu střídání pracovníků technické správy s tím, že ti, kteří nebudou na pracovišti, budou v rámci práce z domova vykonávat administrativní úkony a budou připraveni v případně nenadálé havarijní situace či jiné provozní potřeby přijet tzv. na zavolání na pracoviště.

Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat telefonicky a elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Nutná jednání a schůzky budou probíhat pouze online způsobem.

Studijní oddělení bude dostupné ve stanovených úředních hodinách, v úterý a středu od 10 do 13 hod., ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.

Provoz fakulty včetně administrativy se řídí systémem PES HAMU


prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
 

19. března 2021