POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD PONDĚLÍ 24. 5. DO NEDĚLE 30. 5. 2021

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s aktuální situací v ČR, v návaznosti na mimořádné opatření MZČR  – Příloha č. 1 provoz škol a jeho změny, a také v souvislosti s Opatřením rektorky k provozu a fungování Akademie múzických umění v Praze od 24. května 2021 je s platností od pondělí 24. května 2021 provoz Hudební a taneční fakulty AMU v Praze stanoven tak, že je 

studentům všech ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů povolena:

a/ prezenční umělecká výuka (praktická výuka) a praxe studentů, 

b/ zkouška (nácvik) bez omezení počtu osob v místnosti. Toto opatření platí pro všechny studijní obory mimo studijního oboru Zpěv a oboru Operní režie. Zpěv jako stěžejní součást studijního oboru je povolen za účasti maximálně 6 studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu studentů.

c/ příprava na uměleckou výuku - studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Studenti jsou povinni využívat pro blokaci učeben rezervační systém.

Povinné testování: Studenti všech ročníků budou povinni podstoupit jednou za 7 kalendářních dnů antigenní test (na přítomnost viru SARS-CoV-2), které bude zajišťovat sama fakulta.  Tzn., že studenti se budou rezervovat prostřednictvím rezervačního systému AMU. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v prostorách Ateliéru HAMU (stejně jako nyní). Jeho termínová kapacita je z důvodu výše uvedeného již posílena. Negativní výsledek tohoto testu bude mít pro účely vstupu do prostor Kampusu AMU platnost 7 kalendářních dnů. Pokud bude student z mimořádných důvodů nucen podstoupit test jinde, u poskytovatele zdravotnických služeb, platnost negativního antg. testu se pro vstup na fakultu v takovém případě snižuje na 72 hodin

Výjimka z testování pro všechny, kteří vstupují do prostor Kampusu AMU: platí pro ty, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též pro ty, kteří byli očkováni (po 22 dnech od první dávky, prokazuje se informací o očkování první dávkou získanou od očkovacího místa).

Výuka teoretických předmětů: lze využít prezenčního formátu, bude na zvážení každého pedagoga vyučujícího teoretický předmět, zda této možnosti využije.

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména, na základě pokynu rektorky platného od 25. 2. 2021, zakrývání dýchacích cest RESPIRÁTOREM /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry, časté větrání učeben a pravidelná dezinfekce rukou.


Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:

Fakulta bude od pondělí 24. 5. do pátku 28. 5. 2021 přístupná pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce od 8:30 hod do 20 hod. Vrátnice Hartigovského paláce bude stále zavřená. V sobotu 29. 5. 2021 a v neděli 30. 5. 2021 bude fakulta přístupná od 9 hod do 18 hod. pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce.

Více informací o průběhu ročníkových a absolventských koncertech ZDE

Koncerty a další umělecká vystoupení – budou probíhat za účasti publika a to tak, že bude možné naplnit kapacitu hlediště Sálu Martinů max. počtem 120 diváků a Galerii max. počtem 50 diváků. 

Každý návštěvník koncertu musí prokázat, že splňuje následující:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba, která v posledních 180 dnech prodělala onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) nebo

d) / osoba, která byla očkována (po 22 dnech od první dávky, prokazuje se informací o očkování první dávkou získanou od očkovacího místa).

Po celou dobu konání koncertu je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména zakrývání dýchacích cest respirátorem. 


Provoz administrativy - stále platí střídání týmů A a B (lichý a sudý týden). U administrativních pracovníků bude preferována práce z domova, na pracovišti budou po nezbytně nutnou dobu přítomni pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz pro zachování činnosti fakulty.

Provoz technické správy bude v režimu střídání pracovníků technické správy s tím, že ti, kteří nebudou na pracovišti, budou v rámci práce z domova vykonávat administrativní úkony a budou připraveni v případně nenadálé havarijní situace či jiné provozní potřeby přijet tzv. na zavolání na pracoviště.

Studijní oddělení bude dostupné ve stanovených úředních hodinách, konkr. v úterý a středu od 10 do 13 hod., ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.
Provoz fakulty včetně administrativy se řídí systémem PES HAMU.
 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

21. května 2021