POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD PONDĚLÍ 3. 5. 2021 DO NEDĚLE 9. 5. 2021

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s aktuální situací v ČR, v návaznosti na Mimořádné opatření MZČR – Příloha č. 1 provoz škol , Příloha č. 2 vysoké školy a také v souvislosti s OPATŘENÍM REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 26. DUBNA 2021 je s platností od pondělí 3. května 2021 provoz Hudební a taneční fakulty AMU v Praze stanoven tak, že je: 

  • studentům závěrečných ročníků, tzn. 3. ročníků bakalářského studia a 2. ročníků navazujícího magisterského studia a všem studentům doktorského studia umožněna: 

a/ kontaktní umělecká výuka v počtu maximálně celkem 6 osob v místnosti (např. 1 pedagog, 1 korepetitor a 4 studenti). Toto opatření platí pro všechny studijní obory včetně oboru Zpěv, Operní režie, Jazzová hudba a Komorní hra.

b/ příprava na uměleckou výuku - studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Studenti jsou povinni využívat pro blokaci učeben rezervační systém.

Povinné testování: Studenti těchto ročníků budou povinni podstoupit jednou za 7 kalendářních dnů antigenní test (na přítomnost viru SARS-CoV-2), které bude zajišťovat sama fakulta.  Tzn., že studenti těchto ročníků se budou rezervovat prostřednictvím rezervačního systému AMU. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v prostorách Ateliéru HAMU (stejně jako nyní). Jeho termínová kapacita je z důvodu výše uvedeného již posílena. Negativní výsledek tohoto testu bude mít pro účely vstupu do prostor Kampusu AMU platnost 7 kalendářních dnů. Pokud bude student z mimořádných důvodů nucen podstoupit test jinde, u poskytovatele zdravotnických služeb, platnost negativního antg. testu se pro vstup na fakultu v takovém případě snižuje na 48 hodin. 

  • studentům 1. a 2. ročníků bakalářského studia a 1. ročníků navazujícího magisterského studia stále zůstává v platnosti, že jim budou umožněny

a/ individuální konzultace: ve formátu max. 1 pedagog, 1 student, v případě nutnosti event. 1 korepetitor. Student je povinen po absolvování konzultace bez prodlení opustit prostory fakulty.

b/ příprava před individuální konzultací: ve formátu max. 1 student, event. 1 korepetitor. Studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Studenti jsou povinni využívat pro blokaci učeben rezervační systém. Bez předcházející rezervace v systému nebude na vrátnici vydán odpovídající klíč a student nebude do prostor fakulty za účelem přípravy před konzultací vpuštěn. Student je povinen po absolvování přípravy bez prodlení opustit prostory fakulty.

Povinné testování: studenti těchto ročníků budou povinni dodržovat stanovená pravidla bez změny (zajistit si testování u poskytovatele zdravotních služeb, platnost testu pro účely vstupu do Kampusu AMU 7 kalendářních dnů).

Výjimka z testování pro všechny, kteří vstupují do prostor Kampusu AMU: platí pro ty, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též pro ty, kteří byli očkováni (po 14 dnech od poslední potřebné dávky, prokazuje se očkovacím certifikátem).

Výuka teoretických předmětů: pro všechny ročníky zůstává v distančním formátu. Pedagogové mohou pro tuto výuku využívat technického zázemí fakulty,

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména, na základě pokynu rektorky platného od 25. 2. 2021, zakrývání dýchacích cest RESPIRÁTOREM /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry, časté větrání učeben a pravidelná dezinfekce rukou.


Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:

V sobotu 1. 5. 2021 bude fakulta uzavřená z důvodu Státního svátku, v neděli 2. 5. 2021 bude fakulta přístupná od 9 hod do 18 hod. pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce.
Fakulta bude od pondělí 3. 5. do pátku 7. 5. 2021 přístupná pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce od 8:30 hod do 20 hod. (vrátnice Hartigovského paláce bude zavřená).
V sobotu 8. 5. 2021 bude fakulta uzavřená z důvodu Státního svátku, v neděli 9. 5. 2021 bude fakulta přístupná od 9 hod do 18 hod. pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce.

Více informací o průběhu ročníkových a absolventských koncertech ZDE.

Provoz administrativy bude omezen na nejnutnější podporu, stále platí střídání týmů A a B (lichý a sudý týden). U administrativních pracovníků bude preferována práce z domova, na pracovišti budou po nezbytně nutnou dobu přítomni pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz pro zachování činnosti fakulty.

Provoz technické správy bude v režimu střídání pracovníků technické správy s tím, že ti, kteří nebudou na pracovišti, budou v rámci práce z domova vykonávat administrativní úkony a budou připraveni v případně nenadálé havarijní situace či jiné provozní potřeby přijet tzv. na zavolání na pracoviště.

Studijní oddělení bude dostupné ve stanovených úředních hodinách, v úterý a středu od 10 do 13 hod., ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.

Provoz fakulty včetně administrativy se řídí systémem PES HAMU


prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
 

30. dubna 2021