POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD PONDĚLÍ 7. 12. 2020

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě rozhodnutí Vlády ČR v souvislosti s protiepidemickým systémem PES ČR umožní MŠMT ČR vysokým školám další rozvolnění současných opatření. S platností od pondělí 7. 12. 2020 bude moci probíhat v prostorách školy umělecká výuka pro první a poslední ročníky, tzn. pro studeny 1. a 3. ročníků bakalářského studia a obou ročníků magisterského studia ve skupinách max. 20 studentů. Studenti doktorského studia všech ročníků budou moci fakultu navštěvovat za účelem realizace svých ISP.

Dále zůstane umožněno, aby studenti všech ročníků mohli využívat tzv. individuálních konzultací s pedagogem, event. s korepetitorem.

Konkrétně to pro výuku, individuální konzultace a přípravu na ně pro jednotlivé ročníky znamená:

a/ první a absolventské ročníky bakalářských a magisterských studijních programů a všechny ročníky doktorských studijních programů: praktická umělecká výuka ve skupinách do počtu max. 20 studentů (Katedra zpěvu a operní režie, obor Operní režie - v případě nácviku repertoáru opery prostřednictvím ansámblových zkoušek mohou zpívat maximálně 3 studenti současně za dodržení rozestupu min 3 metry)

b/ všechny ročníky: individuální konzultace s pedagogy hlavního oboru ve formátu max. 1 pedagog, 1 student, event. 1 korepetitor

c/ příprava na individuální konzultaci: ve formátu max. 1 student, event. 1 korepetitor. Studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Katedry si samy rozhodnou, zda pro individuální konzultace i pro přípravu na ně využijí ve všedních dnech stávajících rezervačních systémů. Pro rezervaci učebny na sobotu a neděli je podmínkou využívat rezervační systém nebo o rezervaci informovat odpovídající sekretariáty kateder nejpozději vždy do pátku do 12. hod.

d/ výuka teoretických předmětů: pro všechny ročníky zůstává zatím v distančním formátu. Pedagogové mohou pro tuto výuku využívat technického zázemí fakulty.

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména zakrytí dýchacích cest /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry a pravidelná dezinfekce rukou.

O dalším případném uvolnění restrikcí ze strany státních orgánů bude vedení fakulty neprodleně informovat.

Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:

Přístup studentů na fakultu za účelem individuálních konzultací a přípravy na ně je stále s platností od 25. 11. 2020 možný od pondělí do pátku od 9 do 21 hod.

Navíc od soboty 5. 12. a neděle 6. 12. 2020 bude i o sobotách a nedělích fakulta pro přípravu na individuální konzultace pro studenty přístupná v době od 9 do 18 hod.

Přístup na fakultu je možný pouze přes vrátnici Lichtenštejnského nebo Hartigovského paláce, o víkendech bude vrátnice Hartigovského paláce uzavřena.

Povoz administrativy budou probíhat v úředních hodinách, které jsou stanoveny od pondělí do čtvrtka, vždy od 10 do 14 hod. s tím, že nadále platí střídání týmů A a B. Je preferována telefonická a elektronická komunikace. Nezbytně nutné osobní konzultace pedagogů s pracovníky administrativy probíhají v uvedených úředních hodinách pouze na základě předcházející telefonické dohody.

Studijní oddělení je dostupné v úterý a středu, vždy od 10 do 13 hod. a ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a dále od 14 do 16 hod. a to nejlépe po předchozím objednání prostřednictvím zaslaného e-mailu na adresu katerina.cepicka@hamu.cz nebo studijni@hamu.cz.

Provoz knihovny HAMU: Výdej a vracení výpůjček od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 13:00 hodin pouze po předchozí telefonické domluvě; omezení počtu přítomných osob v knihovně. Studovny uzavřeny.

Provoz fakulty včetně administrativy se řídí systémem PES HAMU.

 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

1. prosince 2020