POKYNY DĚKANA HAMU KE SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 PLATNÉ OD 3.9. DO ODVOLÁNÍ ČI AKTUALIZACE

 

S ohledem k aktuální zhoršující se epidemiologické situaci v ČR vydávám s platností od 3. 9. 2020 následující pokyny, které navazují a zároveň doplňují Preventivní opatření rektora AMU ke snížení rizika vzniku a rozšíření onemocnění covid-19, viz https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/studijni-aktuality/1533/.

Pravidla pro pohyb a pobyt ve společných vnitřních prostorách objektů HAMU

 • všichni, kteří se pohybují ve všech společných vnitřních prostorách objektů HAMU mají za povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), tj. rouška, respirátor, ústenka, šátek, šál atd.,
 • veškeré cizí osoby (návštěvy, dodavatelé a poskytovatelé služeb), které budou mít neodkladný důvod vstoupit do budovy Lichtenštejnského paláce (LP) a Hartigovského paláce (HP), budou povinny podepsat a na vrátnici odevzdat prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění, pracovníci vrátnic tyto návštěvy zapíší do knihy návštěv s uvedením telefonního čísla z důvodu případného trasování; studentů a zaměstnanců HAMU se tato povinnost netýká,
 • platí zákaz vstupu osob s vážnějšími příznaky respiračních onemocnění, zejména s příznaky ztráty chuti a čichu a zvýšené teploty do všech objektů AMU;
 • studenti a zaměstnanci jsou povinni podrobit se měření tělesné teploty, pokud bude k měření přistoupeno,
 • je nutné dbát na zvýšená hygienická opatření, povinnou desinfekci rukou při vstupu, průběžnou desinfekci povrchů pracovních ploch, průběžnou dezinfekce vstupu/klik, časté mytí rukou,

Organizační opatření pro zaměstnance HAMU

 • snažit se o omezení přímého osobního kontaktu mezi osobami, bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt, předávání písemností přes schránkovou skříň před děkanátem,
 • rizikovým skupinám osob (věk nad 70 let, zdravotní komplikace atp.) bude možné dle dohody s přímým nadřízeným stanovit zvláštní režim (např. home office),
 • zaměstnanci knihovny budou provádět hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalšími tiskovinami,
 • pravidla pro konání schůzek/jednání:

          a) svolavatel schůzky vytvoří seznam všech účastníků schůzky, který bude uchován po dobu 1 měsíce u svolavatele,
          b) u účastníků, kteří nejsou zaměstnanci nebo studenty AMU, se uvede telefonický a e-mailový kontakt,
          c) svolavatel jednání, v případě, že sdílí kancelář s více než jedním pracovníkem, bude preferovat použití zasedací místnosti HAMU č. 1028, kterou si předem za                    pomoci Uměleckého provozu rezervuje v rezervačním systému,
          d) bude dodržován rozestup mezi účastníky vč. rozmístění židlí alespoň 1,5 m od sebe, je-li to možné, bude zajištěna obměna vzduchu v místnosti pravidelným
              větráním,
          e) příslušný vedoucí zaměstnanec může stanovit pro vybrané prostory (kanceláře, technická pracoviště atp.), kde je stísněný prostor nebo zde pracují osoby z                        rizikových skupin ad hoc režim (např. home office) tak, aby nebyl narušen plynulý chod daného pracoviště
          f) zaměstnanci při podezření, že mají příznaky infekčního virového onemocnění postupují dle níže uvedeného odstavce „Postup při příznacích infekčního virového                 onemocnění“

Pravidla pro zasedání kolektivních orgánů

 • nominace kandidátů na rektora v kolektivních orgánech (AS HAMU, UR HAMU, kolegiu děkana atp.) by se neměla uskutečnit distančně (distančně pouze pro ty, kteří jsou v karanténě nebo patří do skupiny rizikových osob),
 • zasedání těchto grémií bude probíhat v rouškách a v prostorách, kde bude možné udržet odstup 1,5 m,

Provozní pravidla pro výuku, státní závěrečné zkoušky, přijímací zkoušky atp.

 • studentům všech studijních oborů HAMU bude umožněn přístup na fakultu jak z důvodu výuky s pedagogem, tak z důvodu cvičení,
 • studenti a pedagogové všech kateder HAMU budou k výuce i cvičení využívat pouze své    učebny bez nutnosti předchozí rezervace prostřednictvím odpovídajících sekretariátů,
 • studenti těch kateder, kde bylo zvykem v elektronickém rezervačním systému rezervovat učebny pro potřeby cvičení, mohou opět této možnosti využívat,
 • za dodržení příslušných hygienických pravidel a rozestupu 1,5 m nebude nutné při individuální umělecké výuce v učebnách a sálech používat ochranu dýchacích cest. V případě, že někdo ze zúčastněných v průběhu výuky požádá ostatní přítomné, aby použili ochranu nosu a úst a je to technicky možné, je povinností ostatních vyhovět,
 • v průběhu konání státních závěrečných zkoušek a přijímacího řízení bude povinností všech přítomných nosit ochranu dýchacích cest,
 • maximálně využívat možnosti elektronického zápisu přes KOS k zápisům studentů do vyšších ročníků/dalších akademických roků z důvodu omezení osobních kontaktů v rámci studijního oddělení fakulty,
 • budoucí studenti, kteří se přijdou zapsat do studia na HAMU osobně, nebudou povinni podepisovat a na vrátnici odevzdat prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění, na vrátnici se musí nahlásit a do objektu HAMU budou vstupovat na základě seznamů od studijního odd.,
 • pokud to umožní podmínky, minimalizovat riziko přenosu mezi různými studijními skupinami konáním společných přednášek distančním způsobem,
 • studijní skupiny by měly zůstat, pokud možno, uzavřené a nemísit se,
 • seminární výuku realizovat podle možností a zvážení rizik buď distančně nebo prezenčně,  
 • během studentských prezentací, které jsou součástí atestace, dodržovat opatření identická s nařízeními pro veřejné události

 

Veřejná divadelní a taneční představení, koncerty atp.

 • nutnost dodržovat aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro hromadné akce,
 • při konání veřejných tanečních a divadelních představeních, koncertů atp. je povinností všech diváků v hledišti mít nasazenou ochranu dýchacích cest,
 • při konání veřejných tanečních a divadelních představeních, koncertů atp. není povinností, účinkujících na jevišti mít nasazenou ochranu dýchacích cest,

Kolej

 • shromažďování studentů ve společných prostorách koleje bude omezeno nařízením vedoucího koleje,
 • povinné zapisování externích návštěv s uvedením telefonního čísla návštěvníka z důvodu možnosti vytrasování.

Zvláštní apel na mimoškolní aktivity studentů: v zájmu svého studia by měli studenti pečlivě zvážit nutnost večerního pobývání v prostorách se zvýšeným nebezpečím nákazy (noční bary, kluby atp.)

Zahraniční cesty, zahraniční dovolená, pobyty Erasmus

 • zákaz zahraniční pracovní cesty do jiných, než nízkorizikových zemí
 • doporučení nevyjíždět na dovolenou do jiné, než nízkorizikové země
 • zákaz vyslání studenta/zaměstnance na studijní/pracovní zahraniční pobyt do jiné, než nízkorizikové země 

Přijímání cizinců za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti

 • vydávání „Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit“, které je vyžadováno konzulárními odděleními v zahraničí pro udělení víza, se administruje dle pokynů prorektorky Radok Žádné,
 • na webové stránce Mezinárodního oddělení AMU je k dispozici formulář „Čestného prohlášení“ v anglickém jazyce; přijíždějící zahraniční pedagog, expert nebo student jej vyplní a podepsaný předá po příjezdu do ČR příslušnému mezinárodnímu oddělení fakulty nebo pracovišti AMU, kde se předpokládá jeho působení

 

Postup studenta či zaměstnance HAMU při příznacích infekčního virového onemocnění

 • zaměstnanci a studenti HAMU, u kterých se projeví, byť jen mírné příznaky odpovídající onemocnění COVID-19, zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost, oznámí tuto skutečnost prostředky komunikace na dálku svému praktickému lékaři a e-mailovou zprávou na adresu info@hamu.cz. Pokud nebudou schopni poslat zprávu emailem, využijí telefonní kontakt 777 453 553. Osoby s příznaky infekčního virového onemocnění nevchází do prostor objektů HAMU.
 • zaměstnanci či studenti, kteří budou vytipováni, že byli v rizikovém kontaktu s osobou projevující některý z výše uvedených příznaků virového onemocnění, budou po schválení vedoucím pracovníkem či vedoucím katedry posláni neprodleně do tzv. izolace.  Po dohodě se svým nadřízeným plní své pracovní povinnosti z domova tzv. homeoffice a po dohodě s pedagogem své studijní povinnosti (online výuka, samostudium) do doby, než bude znám výsledek lékařského vyšetření rizikové osoby.
 • nejsou-li zaměstnanci uznáni dočasně práce neschopnými (vlastní onemocnění či karanténa), a jsou v izolaci z důvodu prevence nešíření infekčního onemocnění, po dohodě se svým nadřízeným či pedagogem činí své pracovní či studijní povinnosti z domova (homeoffice, online výuka, samostudium).

 

Provozní doba Lichtenštejnského a Hartigovského paláce

 • provozní doba fakulty je od pondělí do pátku od 9 do 21 hod., v sobotu, neděli a o svátcích od 9 do 18 hod.
 • všechny prostory fakulty (LP, HP, UZA, Ateliér HAMU - Studio TON) jsou přístupné v provozní době a přístup do těchto prostor je možný POUZE přes vrátnice,

Provoz reprezentačních prostor LP a Divadla Inspirace

 • za podmínek sjednaných s uměleckým provozem HAMU,
 • ukončení akce nejpozději ve 24 hodin daného dne,
 • v případě, že se nebude konat v reprezentačních prostorech či v Divadle Inspirace akce, uzamykají se vrata u obou průjezdů LP ve všední dny ve 22:30 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích ve 20:30 hod.

Provozní doba kavárny Café HAMU:

 • po – pá     8,00 – 20,00 hod. (v případě konání koncertů minimálně do konce přestávky)
 • so – ne     dle potřeb uměleckého provozu
 • provozní doba Clubu HAMU: po – pá     11,30 – 15,00 hod. (pouze pro účely vydávání obědů)
 • při odběru/objednávání jídla dodržovat odstup minimálně 1,5 m
 • provozovatel přislíbil od 1.10.2020 možnost platby platební kartou

 

Všechny výjimky z těchto pokynů podléhají schválení děkanem fakulty.

 

Související legislativa

§ 106 odst. 3 a 4 zákoníku práce pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty. V případě podezření na onemocnění, může být nařízena i mimořádná (pracovně) lékařská prohlídka podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Onemocnění COVID-19 patří podle § 154 trestního zákoníku a nařízení vlády mezi tzv. nakažlivé lidské nemoci, jejíž zaviněné šíření je trestným činem (§ 152 a 153 trestního zákoníku).


Děkuji všem za součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.

 

Praha, 3. 9. 2020
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

11. září 2020