POKYNY PRO VÝJEZDY STUDENTŮ A PEDAGOGŮ AMU DO ZAHRANIČÍ A PRO PŘÍJEZDY ZAHRANIČNÍCH PEDAGOGŮ A STUDENTŮ NA AMU

Rádi bychom Vás informovali o nových pokynech týkajících se zahraničních mobilit studentů a pedagogů.

Pokyny pro výjezdy studentů a pedagogů AMU do zahraničí

Student, vyjíždějící na studium nebo stáž, je před odjezdem řádně pojištěn. V případě zhoršení epidemické situace zváží případný návrat do ČR. Návrat konzultuje s příslušnou referentkou fakulty. Pedagogové a zaměstnanci jsou vysíláni na pracovní cesty do zahraničí pouze do nízkorizikových zemí. Před odjezdem si zajistí pojištění na pracovní cestu. V případě nařízené karantény zaměstnance v zahraničí hradí AMU náklady na jeho delší pobyt (ubytování, cestovní náhrady).

Příjezdy zahraničních pedagogů a studentů na AMU

Zahraniční pedagog nebo expert, který přijíždí na AMU, je řádně pojištěn na pracovní cestu. Po příjezdu odevzdá vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz formulář) příslušnému mezinárodnímu oddělení fakulty nebo pracovišti AMU, kde se předpokládá jeho působení. Pokud je zahraniční host na cestu vyslán institucí nebo partnerskou školou, zodpovídá jeho zaměstnavatel za náklady spojené s případnou karanténou v ČR. Pokud přijíždí na pozvání AMU zahraniční host a má s AMU uzavřenou např. Smlouvu o dílo či Uměleckou smlouvu a na svou cestu není vyslán zaměstnavatelem, před cestou se náležitě pojistí. V případě nařízené karantény zodpovídá sám za případné zvýšené náklady svého pobytu v ČR.

Studenti přijíždějící na AMU za účelem studia, stáže či v rámci uměleckého nebo tvůrčího projektu, se před cestou do ČR řádně pojistí a po příjezdu předloží vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz formulář).

2. září 2020