PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a za účelem snížení rizika šíření infekce vydávám s účinností od 2. 9.  t. r. nařízení pro fakulty a součásti AMU dodržovat níže uvedená opatření:
 
Obecná pravidla, pohyb a pobyt ve společných vnitřních prostorách objektů AMU

 • povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), tj. rouška, respirátor, ústenka, šátek, šál ve všech společných vnitřních prostorách objektů AMU
 • zapisování externích návštěv ve vrátnicích jednotlivých objektů s uvedením telefonního čísla návštěvníka z důvodu možnosti vytrasování
 • zákaz vstupu osob s vážnějšími příznaky respiračních onemocnění, zejména s příznaky ztráty chuti a čichu a zvýšené teploty do všech objektů AMU; zvýšená teplota samotná ovšem není důvod k uvalení karantény na pracovní kolektiv, ve kterém se dotyčný pohyboval v uplynulých dnech; o karanténním opatření rozhoduje příslušná hygienická stanice
 • studenti a zaměstnanci jsou povinni podrobit se měření tělesné teploty, pokud bude k měření přistoupeno
 • zvýšená hygienická opatření, povinná desinfekce rukou při vstupu, průběžná desinfekce povrchů pracovních ploch, průběžná dezinfekce vstupu/klik, časté mytí rukou
 • umožnění zvláštního režimu pro rizikové skupiny osob (věk nad 70 let, nadváha, další zdravotní komplikace) dle dohody s přímým nadřízeným  
 • zasedání kolektivních orgánů bude probíhat v rouškách a v prostorách, kde bude možné udržet odstup 1,5 m
 • pravidlo pro konání schůzek/jednání: svolavatel schůzky vytvoří seznam všech účastníků schůzky, který bude uchován po dobu 1 měsíce; u účastníků, kteří nejsou zaměstnanci nebo studenty AMU, se uvede telefonický kontakt
 • volba rektora či děkana, nebo nominace kandidátů na rektora či děkana v kolektivních orgánech by se neměla uskutečnit distančně (distančně pouze pro ty senátory, kteří jsou v karanténě nebo patří do skupiny rizikových osob)  
 • práce s otevřenými okny v místnostech, pokud to klimatické podmínky umožní
 • příslušný vedoucí zaměstnanec může stanovit pro vybrané prostory (kanceláře, technická pracoviště atp.), kde je stísněný prostor nebo zde pracují osoby z rizikových skupin ad hoc režim (např. home office) tak, aby nebyl narušen plynulý chod daného pracoviště
 • upřednostnění plateb kartou (ubytovací zařízení, kolej, NAMU a další)
 • zvláštní apel na mimoškolní aktivity studentů: v zájmu svého studia by se měli studenti zcela zříci večerního pobývání v prostorách se zvýšeným nebezpečím nákazy (noční bary, kluby atp.)

Veřejná divadelní a taneční představení, koncerty, filmové projekce

 • dodržování aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro hromadné akce a nařízení děkanů fakulty

Výuka, zápisy do vyšších ročníků

 • pokud to umožní podmínky, minimalizovat riziko přenosu mezi různými studijními skupinami konáním společných přednášek distančním způsobem
 • praktickou uměleckou výuku realizovat prezenčně v souladu podmínkami akreditací studijních programů, a to při dodržení základních hygienických opatření
 • seminární výuku realizovat podle možností a zvážení rizik jak distančně, tak prezenčně  
 • studijní skupiny by měly zůstat, pokud možno, uzavřené a nemísit se
 • během studentských prezentací, které jsou součástí atestace, dodržovat opatření identická s nařízeními pro veřejné události, viz výše
 • maximální využití možnosti elektronického zápisu přes KOS k zápisům studentů do vyšších ročníků/dalších akademických roků z důvodu omezení osobních kontaktů v rámci studijních oddělení fakult   

Kolej

 • shromažďování studentů ve společných prostorách koleje bude omezeno nařízením vedoucího koleje
 • povinné zapisování externích návštěv s uvedením telefonního čísla návštěvníka z důvodu možnosti vytrasování

Stravovací zařízení

 • při odběru/objednávání jídla dodržovat odstup minimálně 1,5 m
 • je-li to možné, přizpůsobit rozmístění stolů a židlí ve stravovacím prostoru tak, aby byly dodrženy dostatečné odstupy mezi strávníky

Zahraniční cesty, zahraniční dovolená, pobyty Erasmus

 • zákaz zahraniční pracovní cesty do jiných, než nízkorizikových zemí
 • doporučení nevyjíždět na dovolenou do jiné, než nízkorizikové země
 • zákaz vyslání studenta/zaměstnance na studijní/pracovní zahraniční pobyt do jiné, než nízkorizikové země 

Přijímání cizinců za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti

 • vydávání „Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit“, které je vyžadováno konzulárními odděleními v zahraničí pro udělení víza, se administruje dle pokynů prorektorky Radok Žádné, zaslaných emailem dne 6. 8. t. r.
 • na webové stránce Mezinárodního oddělení AMU je k dispozici formulář „Čestného prohlášení“ v anglickém jazyce; přijíždějící zahraniční pedagog, expert nebo student jej vyplní a podepsaný předá po příjezdu do ČR příslušnému mezinárodnímu oddělení fakulty nebo pracovišti AMU, kde se předpokládá jeho působení

Postup při příznacích virového onemocnění

Zaměstnanci a studenti, u kterých se projeví, byť jen mírné příznaky odpovídající onemocnění COVID-19, zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost, oznámí tuto skutečnost prostředky komunikace na dálku svému praktickému lékaři a AMU e-mailovou zprávou do sekretariátu děkana/děkanky a do sekretariátu rektora, v případě celouniverzitních pracovišť vedoucímu pracoviště;  jedná se o povinnost plynoucí z § 106 odst. 3 a 4 Zákoníku práce pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty; v případě podezření na onemocnění může být nařízena  i mimořádná (pracovně) lékařská prohlídka podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Osoby s příznaky infekčního virového onemocnění vyhledají lékařskou pomoc a nevchází do prostor objektů AMU. Nejsou-li uznány dočasně práce neschopnými, plní své pracovní či studijní povinnosti z domova (home office, výuka elektronickými prostředky, samostudium).

Výše uvedená preventivní opatření jsou účinná od 2. 9. t. r. do odvolání.


Děkuji všem za průběžnou součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.
 
doc. Jan Hančil  v.r. rektor  
 
     

 

1. září 2020