PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU JAZZOVÁ HUDBA V PREZENČNÍ FORMĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/ 2020


Přijímací zkoušky na HAMU do bakalářského a magisterského studijního programu Jazzová hudba v prezenční formě v akademickém roce 2019/ 2020

VYHLÁŠENÍ

 • Termín přijímacích zkoušek:  9. – 10. září 2019
 • Správní poplatek:  699,- Kč
 • Uzávěrka přihlášek:  31. srpna 2019
 • Počet přijímaných uchazečů:
  • V bakalářském studijním programu Jazzová hudba:  6
  • V magisterském studijním programu Jazzová hudba:  3
 • Elektronická přihláška: https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/
 • Forma, požadavky k praktické talentové zkoušce, kritéria pro její vyhodnocení a další podrobnosti viz stránky katedry jazzu: https://www.hamu.cz/cs/katedry-obory/katedra-jazzove-hudby/prijimaci-rizeni/
 • Uchazeči musí prokázat dostatek předpokladů pro studium zvoleného oboru. Přijímací komise používá jako hodnotící kritérium bodovou stupnici od 1 do 25 bodů. K úspěšnému vykonání talentové zkoušky je zapotřebí minimálně 19,01 bodů. V bakalářském studijním programu je zkouška dvoukolová a obsahuje navíc teoretickou část., podrobnosti jsou specifikovány na webových stránkách: https://www.hamu.cz/cs/katedry-obory/katedra-jazzove-hudby/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
 • Cizinci, kteří se hlásí ke studiu v  českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na pokročilé úrovni B2 podle CEFR.

 

Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/ https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/  

Zašlete poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 110 00 Praha 1. Neúplné přihlášky nebo bez povinných příloh nebo zaslané po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

 

prof. Ivan Klánský

děkan HAMU

16. července 2019