ROZHODNUTÍ DĚKANA HAMU ZÁVAZNÉ PRO STUDENTY

Vážené studentky, vážení studenti,

dle nařízení Ministerstva Vlády ČR č. 249 ze dne 5. 3. 2021 musí všichni zaměstnanci a pedagogové veřejných vysokých škol vstupující do budovy fakulty, předložit antigenní nebo PCR test na COVID-19 ne starší sedmi dnů. Tato povinnost začne platit od středy 17. března 2021 včetně.

Na základě doporučení rektorátu AMU jsem se rozhodl pro studentky a studenty s platností od 17. března 2021 zavést povinnost před vstupem do prostor Kampusu AMU na Malostranském náměstí prokázat se pracovníkům vrátnice Lichtenštejnského paláce potvrzením o absolvování antigenního testu na oficiálním odběrovém místě v ČR. Tento test musí být negativní a nesmí být starší sedmi dnů. Potvrzení bude preferováno v papírové formě. Antigenní testy je možno absolvovat zdarma v určených testovacích místech v celé České republice a na požádání je možné získat potvrzení v listinné podobě.

Výjimku z této povinnosti budou mít studentky a studenti kteří:

a/ se prokáží negativním testem PCR na COVID-19 ne starším sedmi dní a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo

b/ se prokáží dokumentem (čestné prohlášení COVID-19), ze kterého bude patrno, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2  neuplynulo více než 90 dní nebo

c/ se prokáží certifikátem vystaveným Ministerstvem zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Vím, že v posledních dnech je zejména v Praze nedostatek volných termínů na antigenní testování, proto vydávám toto rozhodnutí s dostatečným předstihem, abyste měli možnost si vhodný termín pro testování včas zarezervovat.

Věřím, že tuto situaci pochopíte. Jedná se o Vaše zdraví i o zdraví Vašich pedagogů i dalších zaměstnanců naší fakulty. Jakmile se situace zlepší natolik, aby toto opatření nebylo již dále nutné, neprodleně jej zruším.

S přáním pevného zdraví

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU 

8. března 2021