Katedra dechových nástrojů-program klarinet pořádá v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v programu celoživotního vzdělávání pořádá kurz akreditovaný pod číslem MSMT- 6240/2020-2-197 (ze dne 29.4.2022) o udělení akreditace na základě §25 a §27 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Nový kurz bude probíhat 22.6. až 23.6.2024 na zámku v Žirovnici.

Tento kurz umožní zájemcům rozvinout své pedagogické dovednosti, setkat se s názory lektorů jak na základní i vyspělou techniku hry včetně výrazových a dalších prostředků interpretačních dovedností hry na klarinet, tak na s tím související problematiku úpravy plátků či psychologie interpretačního vystoupení.
 

pátek 21.6. 2024 příjezd

sobota  22.6. 2024
9.00 - 12.30 výuka
14.00 - 17.30 výuka
14.00 -16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce
Název přednášky : Jak upravovat klarinetové plátky-praktická i teoretická výuka.
Přednášející prof. Jiří Hlaváč
19.00 - koncert hrají lektoři kurzu

neděle 23.6. 2024
9.00 - 12.30 výuka
14.00 - 17.30 výuka
14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce
Název přednášky : Zvládání pódiového vystupování, umění cvičit na nástroj, správné pedagogické vedení studentů  Přednášející MgA. Anna Paulová
19.00 - koncert hrají studenti a pedagogové ZUŠ či konzervatoří

pondělí 24.6. 2024 odjezd

Název vzdělávacího programu:
Metodické semináře pro pedagogy ZUŠ a konzervatoří v oboru klarinet

Obsah
Účastníkem metodických seminářů může být pedagog ZUŠ nebo konzervatoře
Během kurzu projde třemi rovinami dalšího vzdělávání, v nichž bude rozebírána jeho výuka na konkrétním modelu žáka, popřípadě přímo jeho žáka. Na závěr kurzu obdrží účastník "Osvědčení o absolvování kurzu" s číslem jednacím a podpisy garanta kurzu a děkana HAMU v Praze

Individuální výuka výuka (v případě většího počtu zájemců o DVPP je možná  i výuka po skupinách či výuka hromadná)
Zde získá další pohled na přístup ke studentovi nejenom po stránce nástrojové, ale i vztahové. Bude hodnocen a konfrontován názor pedagoga na tvorbu tónu, na zdokonalování technických možností i na estetický přístup k jednotlivým interpretovaným skladbám.
Hodinová dotace: 3 hodiny

Společné semináře
Účastníci budou vzděláváni v seminářích na odborná témata, které povedou významné osobnosti v oboru klarinet. Zde budou teoreticky vyučováni např. v oblasti základů nátiskových dispozic, vnímání barvy tónu, rozpoznávání individuálních předpokladů studenta, ale i např. tématem bude správná interpretace děl jednotlivých skladebných období.
Hodinová dotace 5 hodin.

Praktická vystoupení a jejich rozbor
Třetí rovinou je možnost reálné účasti na dramaturgii koncertů, tedy možnost zahrát na koncertu před publikem, nebo poslechem koncertů konfrontovat poznatky získané ve výuce. Po každém koncertu proběhne seminář na praktické dotazy souvisejícími s koncertem, jeho vyzněním, posunem žáků či pedagogů po interpretační stránce apod.
Všichni lektoři budou účastni na všech praktických výstupech i následných rozborů jednotlivých výkonů.
Hodinová dotace 6 hodin.
Celkem účastník semináře získá 14 hodin.
Souběžně s tímto kurzem bude probíhat masterclass pro cca 15 studentů, žáků ZUŠ či konzervatoří, kteří se stanou modely pro pedagogy-účastníky metodického semináře. Budou názorně ukazovány metodiky nového či dalšího pohledu na výuku v oboru.

Forma : prezenční

Vzdělávací cíl :
Účastník metodických seminářů pozná další přístupy ke vzdělávání v oboru klarinet. Většinou má středoškolské vzdělání, popř. vyšší odborné vzdělání poskytované na konzervatořích. Od lektorů, kteří patří v oboru klarinet ke špičce jak pedagogické, tak interpretační, včetně současné doktorandky HAMU, laureátky mnoha mezinárodních soutěží a významné sólistky hry na klarinet získá nové informace, které mu pomohou lépe pedagogicky působit na žáky, popř. prokonzultuje a prakticky ověří své názory i formu své výuky. Z této diskuse vzejde posun či nová variace jeho pedagogické činnosti. Ve dvou společných seminářích vedených různými lektory se dozví, jak správně nebo jak i jinak lze přistupovat k jednotlivým stránkám výuky na nástroj. A v neposlední řadě, pokud bude účastník chtít, si prakticky při svém interpretačním výstupu, popř. svého žáka ověří nově získané informace či potvrdí svá stanoviska v následném rozboru s lektory i s ostatními účastníky.

Hodinová dotace:
Hodinová dotace je 14 hodin.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny :
Kurz je určen v ideální podobě pro 15 pedagogů ZUŠ či konzervatoří.

Místo konání :
Místo konání - prostředí zámku v Žirovnici, sídlo ZUŠ.

Cena kurzu DVPP :  3000 Kč