Státní doktorská zkouška

 

Checklist před státnicemi

1

přihlásit se do 15. dubna k obhajobě disertační práce a ke státní doktorské zkoušce (SDZ) v KOSu k nabízenému termínu v červnu nebo v září

studentský KOS, v části s názvem „Státní zkoušky“-> „Přihlašování na státní závěrečné zkoušky“

viz Harmonogram akademického roku nebo web HAMU, část studium/závěrečná práce, státní zkouška 

2

odevzdat disertační práci do KOSu a v tištěné podobě na studijní oddělení HAMU nejpozději 2 měsíce před termínem státní doktorské zkoušky

tj. do 15. dubna pro červnový termín SDZ nebo do 30. června pro zářijový termín SDZ - návod níže

viz  Harmonogram akademického roku, Výnos rektorky č. 2/2023 a Vyhláška děkana č. 24/2023

3

teze k disertační práci odevzdat alespoň 10  dnů před termínem SDZ (v rozsahu 5-10 normostran) s přílohou v tištěné podobě a elektronicky v formátu pdf na studijní odd. 

Posudky školitele a oponentů jsou zpřístupněny nejméně 7 pracovních dnů před SDZ.

Další kroky  konzultujte s oborovou radou event. se studijním oddělením HAMU nebo lze dohledat ve výnosech a SZŘ.

 

Státnicové předměty doktorského studia

Obor Interpretace a teorie interpretace
S180TH Teorie hudby (se zaměřením na komplexní analýzu hudebního díla)
S180PI Problematika interpretace (se zaměřením na hudební teorii a teorii
interpretace)

Obor Skladba a teorie skladby
S180MUZIS Muzikologie se zaměřením na teorii skladby

Obor Hudební teorie
S180HTSD Hudební teorie - systematika a dějiny
S180ATA Aplikovaná teorie analytická (příp. praktická)

Obor Hudební produkce
S180SOHŽ Struktura a organizace hudebního života
S180PRAVO Právo

Obor Zvuková tvorba
S180TZT Teorie zvukové tvorby
S180AKUS Fyziologická, psychologická a hudební akustika
S180ELEK Hudební elektronika

Obor Taneční věda
S180DTB Dějiny tance a baletu
S180STV Systematická taneční věda
S180ETV Estetické problémy a téma disertace

Obor Choreografie a teorie choreografie
S180DTB Dějiny tance a baletu
S180STV Systematická taneční věda
S180ECH Estetické problémy z oblasti tématu disertace

Obor Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla
S180DDIV Dějiny pantomimy a nonverbálního divadla
S180TDIV Teorie divadla
S180END Estetické problémy z oblasti tématu disertace