Harmonogram akademického roku 2022/2023

Tento harmonogram stanovil děkan HAMU v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU v Praze a Harmonogramem AMU pro akad. rok 2022/2023. Tučně jsou uvedeny termíny, které stanovuje Harmonogram akademického roku 2022/2023 AMU. 

Zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2022/2023 - on-line v KOS

od 1. 6. 2022 do 9. 9. 2022 v KOSu
(podmínkou je splnění studijního plánu)

Zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2022/2023 – osobně

12. - 15. 9. 2022 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis ke studiu 1. roč. bakalářského studia ak. roku 2022/2023

5. – 7. 9. 2022 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis ke studiu 1. roč. magisterského studia ak. roku 2022/2023 (pro bc. SZZ v červnu 2022)

12. – 15. 9. 2022 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis ke studiu 1. roč. magisterského studia ak. roku 2022/2023 (pro bc. SZZ v září 2022)

19. - 21. 9. 2022 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis ke studiu do 1. roč. doktorského studia v ak. roce 2022/2023 včetně ročníků průběžných

19. - 21. 9. 2022 – osobně na stud. odd. HAMU

Začátek akademického roku 2022/2023

1. 10. 2022

 

 

ZIMNÍ SEMESTR

1. 10. 2022 – 10. 2. 2023

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů ZS 2022/2023 (informační systém KOS, 4 týdny)

19. 9. – 16. 10. 2022*

VÝUKA (12 týdnů) PRO PREZENČNÍ STUDIUM

3. 10. 2022 – 22. 12. 2022**

VÝUKA (13 TÝDNŮ) PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM

3. 10. 2022 – 8. 1. 2023**

ZIMNÍ PRÁZDNINY

23. 12. 2022 – 1. 1. 2023

Příprava na zkouškové období ZS (pro prezenční studium)

2. 1. 2023 – 8. 1. 2023

 

Zkouškové období zimního semestru (5 týdnů)(řádné i opravné termíny zkoušek)

9. 1. 2023 – 10. 2. 2023

Vložení výsledků zkoušek a zápočtů pedagogy/katedrou do KOS

nejpozději do 15. 2. 2023

 

 

LETNÍ SEMESTR

13. 2. 2023 – 15. 9. 2023

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2022/2023 (informační systém KOS, 4 týdny)

30. 1. 2023 – 24. 2. 2023*

VÝUKA (13 týdnů) PRO PREZENČNÍ STUDIUM

13. 2. 2023 – 12. 5. 2023**

VÝUKA (14 TÝDNŮ) PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM

13. 2. 2023 – 19. 5. 2023**

Termín pro odevzdání disertačních prací

do 15. 4. 2023 (do 30. 6. pro SDZ v září 2023)

Termín pro odevzdání bc/mg písemných prací

do 30. 4. 2023 (do 30. 6. pro SZZ v září 2023)

Termín pro odevzdání bc/mg absolventských výkonů

do 30. 4. 2023, Katedra tance do 15. 5. (do 30. 6. pro SZZ v září 2023)

Termín pro odevzdání vyplněných formulářů „Zadání diplomové práce“

do 31. 5. 2023 na příslušný sekretariát katedry

Příprava na zkouškové období LS (pro prezenční studium)

15. 5. 2023 – 19. 5. 2023

Zkouškové období letního semestru (6 týdnů)

22. 5. 2023 – 30. 6. 2023

Vložení výsledků zkoušek a zápočtů pedagogy/katedrou do KOS

nejpozději do 5. 7. 2023

Pokračování zkouškového období letního semestru (na HAMU půjde jen o opravné a náhradní termíny zkoušek vč. SZZ a SDZ)

1. 9. 2023 – 15. 9. 2023

Vložení výsledků opravných/náhradních zkoušek a zápočtů pedagogy/katedrou do KOS

nejpozději do 20. 9. 2023 hod.

Zkoušky před kolegiem děkana (Sál Martinů) (pouze v případě nutnosti)

1. 6. 2023

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) bc a mgr 

29. 5. – 16. 6.  2023
(přesný den ve stanoveném termínu určí katedry)

Státní doktorská zkouška (SDZ) (2 týdny)

NEJDŘÍVE 15. 6. do 30. 6. 2023
(přesný den ve stanoveném termínu určí oborové rady)

LETNÍ PRÁZDNINY (9 týdnů)

1. 7. – 31. 8. 2023

Zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2023/2024 - on-line v KOS

od 1. 6. 2023 do 10. 9. 2023

(podmínkou je splnění studijního plánu a kontrola osobních údajů v KOSu)

Zápis ke studiu 1. roč. bakalářského studia ak. roku 2023/2024

28. 8. – 31. 8. 2023 - osobně na stud. odd. HAMU

Zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2023/2024 – osobně

4.9. – 14. 9. 2023 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis ke studiu 1. roč. magisterského studia ak. roku 2023/2024 

18. – 21. 9. 2023 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis ke studiu do 1. roč. doktorského studia  včetně ročníků průběžných v ak. roce 2023/2024

18. - 21. 9. 2023 – osobně na stud. odd. HAMU

Konec akademického roku 2022/2023

30. 9. 2023

 

 

 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI v akademickém roce 2022/2023

IMATRIKULACE 1. ročníků bc. studia 2022/2023

3. 10. 2022, od 14 hod. Sál Martinů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2022

ÚTERÝ 8. 11. 2022

ZADÁNÍ VŠKP, VEDOUCÍCH VŠKP A OPONENTŮ KATEDROU DO KOSU – TÝKÁ SE ABS. ROČNÍKŮ

 

15. 11. 2022

PROMOCE 2022 (bc + mg + dr)

23. 11. 2022, Sál Martinů

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ 2023
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. 11. 2022

20.- 27. 1. 2023***
(přesný den ve stanoveném termínu určí katedry)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY MAGISTERSKÉ 2023
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. 4. 2023

5. 6. – 20. 6. 2023***                  
(přesný den ve stanoveném termínu určí katedry)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DOKTORSKÉ 2023
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. 5. 2023

12. 6. – 23. 6. 2023***                 
(přesný den ve stanoveném termínu určí oborové rady)

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** využito možnosti uvedené v Harmonogramu AMU pro AR 2022/2023, kdy přesný počet týdnů výuky v ZS i LS mohou stanovit fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase,

*** předběžné termíny, přesné termíny budou stanoveny vyhláškou děkana