Jazyková výuka na HAMU

BC

Studenti Bc studia mají povinnost absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely:

 • 702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku a
 • 702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 2. ročníku (pokud není určeno jinak jejich studijním plánem).

Předmět je studentům v KOSu zapsán automaticky v období registrace předmětů, studenti si musí do konce období registrace zvolit číslo paralelní seminární skupiny.

MGR

Studenti MGR studia mají povinnost absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely:

 • 702HAOU3 AJ pro odborné účely 3 (zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 1. ročníku a
 • 702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku (pokud není určeno jinak jejich studijním plánem).

Předmět je studentům v KOSu zapsán automaticky registrace předmětů, paralelní skupina je studentům přiřazena při zápisu předmětu:

Paralelka č. 1 a 2 je určena pro MGR studenty všech instrumentálních st. programů a programu Zpěv a Komorní hra.

Paralelka č. 3 je určena pro MGR studenty programů Hudební režie, Hudební teorie, Operní režie, Zvuková tvorba, Skladba, Dirigování.

POZOR: Studenti programů Choreografie, Taneční věda, Pedagogika tance absolvují předměty 702DAOU3 AJ pro odborné účely 3 a 702DAOU4 AJ pro odborné účely 4 (paralelka č. 4).

 

Výjimky

 • Zpěv: Student tohoto programu musí kromě výše uvedených jazykových požadavků v bakalářském studiu absolvovat v 1. až 5. semestru předmět Italština pro obor zpěv 1-5. Studenti programu Zpěv v magisterském studiu musí kromě výše uvedených jazykových požadavků absolvovat v 1. až 4. semestru předmět Italština pro obor zpěv 6-9.
 • POZOR: Pro studenty nastupující ke studiu od ak. roku 2022-23 je povinný předmět Italský jazyk pro Zpěv.
 • Hudební produkce: Student tohoto programu v bak. studiu má povinnost prokázat znalost dvou cizích jazyků - angličtiny a němčiny. Mezi 1. a 5. semestrem musí absolvovat předmět 702SAP1-5 Profesní angličtina 1-5, dále musí získat min. 6 kreditů za studium německého jazyka (min. výstupní úroveň B1). Studenti tohoto programu v mgr. studiu mají povinnost absolvovat předmět 702HAP1-4 Anglický jazyk v hudebním průmyslu 1-4.

A. BAK a MGR studium

1. Na základě zkoušky z jiné vysoké školy

Povinný předmět AJ pro odborné účely 702HAOU1 a 2 (BAK studium) a 702HAOU3 a 4 (MGR studium) lze uznat pouze na základě zkoušky z AJ (úroveň B2 a vyšší) vykonané v rámci studia na české/slovenské VŠ, popř. v rámci zahraničního VŠ studia, které bylo nostrifikováno. Zkouška nesmí být starší 5 let.

Postup:

 • Vyplňte formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojte doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a informaci o jazykové úrovni předmětu podle SERR (většinou bývá obsažená v anotaci předmětu v Informačním systému školy. Bez této informace žádost nemůže být posouzena). Posuzování žádostí o uznání předmětu probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.
 • Podepsanou žádost doručte na CJP AMU (na sekretariát v kontaktních hodinách – viz web CJP), popř. ji můžete vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 – vedle vrátnice), nebo poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.
 • CJP žádost posoudí a odešle ke konečnému rozhodnutí studijnímu proděkanovi na Studijní oddělení příslušné fakulty, kde se student může informovat o stavu vyřízení žádosti.

 

2.  Na základě mezinárodního jazykového certifikátu

Pokud vlastníte mezinárodní jazykový certifikát z AJ na úrovni min. B2, který není starší 10 let, může Vám na základě něj být prominuta povinná docházka (tzn. absolvujete pouze závěrečnou zkoušku z obou předmětů – AJ pro odborné účely 702HAOU1 a 2 (BAK studium) nebo  702HAOU3 a 4 (MGR studium)). Seznam certifikátů, které jsou na AMU uznávány je součástí rektorského výnosu 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, str. 7).

Postup:

 • Čitelný sken certifikátu pošlete jako přílohu mailu na adresu cjp@amu.cz (do předmětu mailu uveďte kód(y) předmětů, o které se jedná). Příjem jazykových certifikátů probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.
 • CJP Vám do KOSu zapíše u předmětu/ů paralelku č. 99.
 • Během druhé poloviny října /března si zkontrolujte v KOSu, že Vám byla par. 99 zapsána.

 

3. Na základě výsledku vstupního testu 

Pokud na začátku bak. nebo mgr. studia absolvujete vstupní test a získáte 85% a více, bude Vám prominuta povinná docházka u předmětů AJ pro odborné účely a budete muset absolvovat jen závěrečné zkoušky z obou předmětů. Vstupní test je nepovinný, ale doporučujeme ho všem studentům, kteří jsou časově vytíženi. Test se píše vždy v den zápisu ke studiu, je možné ho absolvovat pouze před nástupem do 1. ročníku.

Postup: Sami nemusíte nic dělat, CJP Vám do KOSu zapíše u těchto předmětů paralelku č. 99. Na konci období registrace si v KOSu zkontrolujte, že Vám byla par. 99 zapsána.

POZOR: Výše uvedená pravidla platí i pro povinně-volitelné jazykové předměty (Hudební produkce BAK). 

Volitelné jazykové předměty absolvované na AMU není v rámci dalšího studia na AMU možné uznat (viz rektorský výnos 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, článek 7, bod 1). U volitelných jazykových předmětů není možné prominout docházku na základě jazykového certifikátu.

 

 

B. Doktorské studium

V rámci doktorského studia na AMU lze uznat pouze zkoušku z cizího jazyka vykonanou na české či zahraniční VŠ v rámci doktorského studia studijního programu, který spadá do stejného tematického okruhu jako doktorský program studovaný na AMU, tj. Část třicátá první Umění (str. 48-50). Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

Základní informace

V rámci doktorského studia je student povinen prokázat znalost dvou cizích jazyků, prvního na úrovni B2 podle SERR pro jazyky, druhého na úrovni B1.

(Pozn.: Požadovaná úroveň znalostí z 2. cizího jazyka u studentů, kteří zahájili studium v ak. roce 2016/2017 a dříve: A2.)

Zkouška z obou cizích jazyků musí být absolvována do konce posledního ročníku studia (tj. nejpozději v řádném červnovém termínu.)

Prezenční výuka předmětů neprobíhá, studenti však mohou využít konzultací s jednotlivými vyučujícími, popř. se mohou zapsat do jazykových předmětů určených pro studenty bakalářských a magisterských oborů.

 

Informace o zkoušce

Zkouška z 1. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 50 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

 

Zkouška z 2. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 20 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.


Registrace předmětu a zapisování na zkouškový termín

Student si na Studijním oddělení HAMU zaregistruje v KOSu ten předmět, ze kterého chce skládat zkoušku. Seznam jazykových předmětů a jejich kódů naleznete zde.

Soupis zkouškových termínů pro ak. rok 2022-23 naleznete zde. Na vybraný zkouškový termín je nutné se zaregistrovat v KOSu nejpozději 4 týdny předem.

Nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky musí student doručit emailem na adresu cjp-doktorandi@amu.cz výše uvedené podklady ke zkoušce.

 • Podrobné informace o zkoušce (časový rozpis, složení komise, místnost) budou zaslány přihlášeným studentům na jejich školní email nejpozději týden před zkouškou.
 • Ke zkoušce je student povinen přinést si vlastní kopii materiálů.
 • Kromě předmětů povinné jazykové výuky CJP nabízí možnost studia cizích jazyků v rámci volitelných předmětů. Aktuální nabídku předmětů naleznete v sekci Předměty a rozvrhy.
 • Zápis jazykových předmětů probíhá v období zápisu, stanoveném Harmonogramem akademického roku.