Jazyková výuka na HAMU

Změny výuky a konzultací

Prosíme studenty, aby v zájmu prevence šíření rizika vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 pro komunikaci s CJP přednostně využívali emailového a telefonického kontaktu. Děkujeme.

Kontaktní údaje:

 • E-mail: cjp@amu.cz

 • Telefon: +420 234 244 571

 • Aktuální informace o kontaktních hodinách pro studenty najdete zde.

Aktuality

Náhradní termín vstupního testu z AJ (1. roč. BAK studia): pondělí 21.9.  10.30-12 (Centrum jazykové přípravy, Malostranské nám. 12, učebna 231)

 • Harmonogram akademického roku 2019-20 naleznete zde.
 • Harmonogram akademického roku 2020-21 naleznete zde.

Důležité informace k dalšímu studiu jazyků pro studenty, zapsané ke studiu do prvních ročníků (BAK a MGR) v AR 2018/19 a níže, naleznete zde:

Metodický pokyn č. 1/2019 k přechodu na systém výuky Anglického jazyka pro odborné účely v akademickém roce 2019/2020 u studentů AMU s ročníkem imatrikulace 2018

Návod pro práci s Metodickým pokynem najdete na domovské stránce KOSu.

 

Studentů zapsaných ke studiu do prvních ročníků od AR 2019/20 (BAK i MGR) se tento pokyn netýká!

Povinná jazyková výuka
Uznávání jazykových předmětů/ promíjení docházky
Cizí jazyky v doktorském studiu
Volitelná jazyková výuka

BAK

Studenti BAK studia mají povinnost absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely:

 • 702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku a
 • 702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 2. ročníku (pokud není určeno jinak jejich studijním oborem).

Předmět je studentům v KOSu zapsán automaticky v období registrace předmětů, studenti si musí do konce období registrace zvolit číslo paralelní seminární skupiny.

MGR

Studenti MGR studia mají povinnost absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely:

 • 702HAOU3 AJ pro odborné účely 3 (zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 1. ročníku a
 • 702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku (pokud není určeno jinak jejich studijním oborem).

Předmět je studentům v KOSu zapsán automaticky registrace předmětů, paralelní skupina je studentům přiřazena při zápisu předmětu:

Paralelka č. 1 a 2 je určena pro MGR studenty všech instrumentálních oborů a oboru Zpěv a Komorní hra.

Paralelka č. 3 je určena pro MGR studenty oborů Hudební režie, Hudební teorie, Operní režie, Zvuková tvorba, Skladba, Dirigování.

POZOR: Studenti oborů Choreografie, Taneční věda, Pedagogika tance absolvují předměty 702DAOU3 AJ pro odborné účely 3 a 702DAOU4 AJ pro odborné účely 4.

 

Oborové výjimky

 • Zpěv: Student tohoto oboru musí kromě výše uvedených jazykových požadavků v bakalářském studiu absolvovat v 1. až 5. semestru předmět Italština pro obor zpěv 1-5. Studenti oboru Zpěv v magisterském studiu musí kromě výše uvedených jazykových požadavků absolvovat v 1. až 4. semestru předmět Italština pro obor zpěv 6-9.
 • Hudební produkce: Student tohoto oboru v bak. studiu má povinnost prokázat znalost dvou cizích jazyků - angličtiny a němčiny. Mezi 1. a 5. semestrem musí absolvovat předmět 702SAP1-5 Profesní angličtina 1-5, dále musí získat min. 6 kreditů za studium německého jazyka (min. výstupní úroveň B1).

A. BAK a MGR studium

1. Na základě zkoušky z jiné vysoké školy

Povinný předmět AJ pro odborné účely 702HAOU1 a 2 (BAK studium) a 702HAOU3 a 4 (MGR studium) lze uznat pouze na základě zkoušky z AJ (úroveň B2 a vyšší) vykonané v rámci studia na české/slovenské VŠ, popř. v rámci zahraničního VŠ studia, které bylo nostrifikováno. Zkouška nesmí být starší 3 let.

Postup:

 • Vyplňte formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojte doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a informaci o jazykové úrovni předmětu podle SERR (většinou bývá obsažená v anotaci předmětu v Informačním systému školy. Bez této informace žádost nemůže být posouzena). Posuzování žádostí o uznání předmětu probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.
 • Podepsanou žádost doručte na CJP AMU (na sekretariát v kontaktních hodinách – viz web CJP), popř. ji můžete vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 – vedle vrátnice), nebo poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.
 • CJP žádost posoudí a odešle ke konečnému rozhodnutí studijnímu proděkanovi na Studijní oddělení příslušné fakulty, kde se student může informovat o stavu vyřízení žádosti.

 

2.  Na základě mezinárodního jazykového certifikátu

Pokud vlastníte mezinárodní jazykový certifikát z AJ na úrovni min. B2, který není starší 10 let, může Vám na základě něj být prominuta povinná docházka (tzn. absolvujete pouze závěrečnou zkoušku z obou předmětů – AJ pro odborné účely 702HAOU1 a 2 (BAK studium) nebo  702HAOU3 a 4 (MGR studium)). Seznam certifikátů, které jsou na AMU uznávány je součástí rektorského výnosu 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, str. 7).

Postup:

 • Čitelný sken certifikátu pošlete jako přílohu mailu na adresu cjp@amu.cz (do předmětu mailu uveďte kód(y) předmětů, o které se jedná). Příjem jazykových certifikátů probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.
 • CJP Vám do KOSu zapíše u předmětu/ů paralelku č. 99.
 • Během druhé poloviny října /března si zkontrolujte v KOSu, že Vám byla par. 99 zapsána.

 

3. Na základě výsledku vstupního testu (pouze pro studenty BAK)

Pokud na začátku bak. studia absolvujete vstupní test a získáte 86% a více, bude Vám prominuta povinná docházka předmětů AJ pro odborné účely 702HAOU1 a 702HAOU2 a budete muset absolvovat jen závěrečnou zkoušku z obou předmětů.

Postup: Sami nemusíte nic dělat, CJP Vám do KOSu zapíše u těchto předmětu paralelku č. 99.

POZOR: Jazykové předměty v rámci volitelných předmětů se neuznávají (viz rektorský výnos 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, článek 7, bod 1).

 

B. Doktorské studium

V rámci doktorského studia na AMU lze uznat pouze zkoušku z cizího jazyka vykonanou na české VŠ v rámci doktorského studia studijního programu, který má přímou souvislost s doktorským programem, studovaným na AMU. Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

Základní informace

V rámci doktorského studia je student povinen prokázat znalost dvou cizích jazyků, prvního na úrovni B2 podle SERR pro jazyky, druhého na úrovni B1.

(Pozn.: Požadovaná úroveň znalostí z 2. cizího jazyka u studentů, kteří zahájili studium v ak. roce 2016/2017 a dříve: A2.)

Zkouška z obou cizích jazyků musí být absolvována do konce posledního ročníku studia (tj. nejpozději v řádném červnovém termínu.)

Prezenční výuka předmětů neprobíhá, studenti však mohou využít konzultací s jednotlivými vyučujícími, popř. se mohou zapsat do jazykových předmětů určených pro studenty bakalářských a magisterských oborů.

 

Informace o zkoušce

Zkouška z 1. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 50 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

 

Zkouška z 2. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 20 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.


Registrace předmětu a zapisování na zkouškový termín

Student si na Studijním oddělení HAMU zaregistruje v KOSu ten předmět, ze kterého chce skládat zkoušku. Seznam jazykových předmětů a jejich kódů naleznete zde.

Soupis zkouškových termínů pro ak. rok 2019/20 naleznete zde. Na vybraný zkouškový termín je nutné se zaregistrovat nejpozději 4 týdny předem. Soupis zkouškových termínů pro ak. rok 2020-21 naleznete zde.

Nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky musí student doručit v písemné podobě výše uvedené podklady ke zkoušce na sekretariát CJP (poštou, osobně nebo na Podatelnu AMU). V případě, že materiály nebudou na odpovídající úrovni (popis projektu obsahuje velké množství chyb, zvolený text není původní nebo se nevztahuje ke studovanému oboru), vyhrazuje si CJP právo materiály nepřijmout a nedojde-li k nápravě alespoň týden před termínem zkoušky, student nebude ke zkoušce připuštěn.

 • Podrobné informace o zkoušce (časový rozpis, složení komise, místnost) budou zaslány přihlášeným studentům na jejich školní email nejpozději týden před zkouškou.
 • Ke zkoušce si student je povinen přinést vlastní kopii materiálů.
 • Kromě předmětů povinné jazykové výuky CJP nabízí možnost studia cizích jazyků v rámci volitelných předmětů. Aktuální nabídku předmětů naleznete v sekci Předměty a rozvrhy.
 • Zápis jazykových předmětů probíhá v období zápisu, stanoveném Harmonogramem akademického roku.