Jazyková výuka na HAMU

Změny výuky a konzultací

Aktuální informace o kontaktních hodinách pro studenty najdete zde.

Aktuality

 • Harmonogram akademického roku 2019-20 naleznete zde.

Důležité informace k dalšímu studiu jazyků pro studenty, zapsané ke studiu do prvních ročníků (BAK a MGR) v AR 2018/19 a níže, naleznete zde:

Metodický pokyn č. 1/2019 k přechodu na systém výuky Anglického jazyka pro odborné účely v akademickém roce 2019/2020 u studentů AMU s ročníkem imatrikulace 2018

Návod pro práci s Metodickým pokynem najdete na domovské stránce KOSu.

 

Studentů zapsaných ke studiu do prvních ročníků od AR 2019/20 (BAK i MGR) se tento pokyn netýká!

Povinná jazyková výuka
Uznávání jazykových předmětů
Cizí jazyky v doktorském studiu
Volitelná jazyková výuka

Základní informace

 • 1.A Povinná jazyková výuka

  Během bakalářského studia musí studenti zapsaní ke studiu do prvního ročníku od AR 2019/20 absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku a 702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 2. ročníku.

  POZOR: Předmět je studentům v KOSu zapsán automaticky, studenti si musí do konce období registrace zvolit paralelní seminární skupinu dle svého rozvrhu.


  Během magisterského studia musí studenti  zapsaní ke studiu do prvního ročníku od AR 2019/20 absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702HAOU3 AJ pro odborné účely 3 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 1. ročníku a 702FHAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku.

  POZOR: Předmět je studentům v KOSu zapsán automaticky, paralelní skupina je studentům přiřazena při zápisu předmětu:

Paralelka č. 1, 2 a 4 je určena pro MGR studenty všech instrumentálních oborů a oboru Zpěv a Komorní hra.

Paralelka č. 3 je určena pro MGR studenty oborů Hudební režie, Hudební teorie, Operní režie, Zvuková tvorba, Skladba, Dirigování

Oborové výjimky

 • Zpěv: Student tohoto oboru musí kromě výše uvedených jazykových požadavků v bakalářském studiu absolvovat v 1. až 5. semestru předmět Italština pro obor zpěv 1-5. Studenti oboru Zpěv v magisterském studiu musí kromě výše uvedených jazykových požadavků absolvovat v 1. až 4. semestru předmět Italština pro obor zpěv 6-9.

 

 • Hudební produkce: Student tohoto oboru v bak. studiu má povinnost prokázat znalost dvou cizích jazyků - angličtiny a němčiny. Mezi 1. a 5. semestrem musí absolvovat předmět Profesní angličtina 1-5, dále musí získat 9 kreditů za studium německého jazyka (pro studenty s IMR 2018 a níže), nebo 6 kreditů z NJ (pro studenty s IMR 2019 a dále).

Základní informace

A. Bakalářské a magisterské studium

Předmět 702HAOU1-4 Anglický jazyk pro odborné účely 1-4 je možno uznat pouze na základě jazykového certifikátu nebo jazykové zkoušky vykonané v rámci studia na jiné VŠ, popř. na základě výsledku vstupního testu.

Případné uznání předmětu není samozřejmostí, kterou si student může nárokovat: vždy záleží na doporučení odborného pracoviště (v případě cizích jazyků Centra jazykové přípravy), a konečném rozhodnutí studijního proděkana dané fakulty.

Posuzování žádostí o uznání jazykových předmětů probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.

 

DŮLEŽITÉ:

 • Základní státní zkouška ani obecná maturitní zkouška ani jazykový test OLS se neuznávají!
 • Jazykové předměty absolvované v rámci zahraničního pobytu Erasmus+ se uznávají pouze jako volitelné předměty.
 • Vzhledem k obecnému charakteru jazykových certifikátů je vždy vyžadováno ústní přezkoušení s důrazem na odbornou terminologii daného studijního oboru.

 

1. Uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu

Student předloží ověřenou kopii certifikátu a vyplněný formulář Žádosti o uznání předmětu.

 • V bakalářském studiu si student bude jazykový certifikát nechat uznávat jako předměty 702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (zimní semestr, zkouška, 3 kr.) a 702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (letní semestr, zkouška, 3 kr.).
 • V magisterském studiu si student bude jazykový certifikát nechat uznávat jako předměty 702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 (zimní semestr, zkouška, 3 kr.) a 702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (letní semestr, zkouška, 3 kr.).

CJP žádost posoudí a nejpozději do 14 dnů odešle na Studijní oddělení, které v případě schválení žádosti studentovi zapíše do KOSu paralelní skupinu č. 99.

Seznam jazykových certifikátů, akceptovaých AMU, naleznete zde.

Platnost certifikátů:

 • B2 – nejvýše 5 let
 • C1 a C2 – neomezeně

 

2. Uznávání předmětů na základě absolvování jazykového předmětů na jiné VŠ

Student vyplní formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojí doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a informaci o jazykové úrovni předmětu podle SERR (většinou bývá obsažená v anotaci předmětu v Informačním systému školy). Bez této informace žádost nemůže být posouzena. Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

 • Absolvovaný předmět z jiné VŠ si v bakalářském studiu bude student nechat uznávat jako předměty 702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (zimní semestr, zkouška, 3 kr.) a 702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (letní semestr, zkouška, 3 kr.).
 • Absolvovaný předmět z jiné VŠ si v magisterském studiu bude nechat uznávat jako předměty 702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 (zimní semestr, zkouška, 3 kr.) a 702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (letní semestr, zkouška, 3 kr.).

CJP žádost posoudí a nejpozději do 14 dnů odešle na Studijní oddělení, které v případě schválení žádosti studentovi zapíše do KOSu paralelní skupinu č. 99.

 

Žádost o uznání a podklady je možné:

 • odevzdat na sekretariátě CJP,
 • vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 - vedle vrátnice),
 • poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

 

B. Doktorské studium

V rámci doktorského studia na AMU lze uznat pouze zkoušku z cizího jazyka vykonanou na české VŠ v rámci doktorského studia studijního programu, který má přímou souvislost s doktorským programem, studovaným na AMU. Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

Základní informace

V rámci doktorského studia je student povinen prokázat znalost dvou cizích jazyků, prvního na úrovni B2 podle SERR pro jazyky, druhého na úrovni B1.

(Pozn.: Požadovaná úroveň znalostí z 2. cizího jazyka u studentů, kteří zahájili studium v ak. roce 2016/2017 a dříve: A2.)

Zkouška z obou cizích jazyků musí být absolvována do konce posledního ročníku studia (tj. nejpozději v řádném červnovém termínu.)

Prezenční výuka předmětů neprobíhá, studenti však mohou využít konzultací s jednotlivými vyučujícími, popř. se mohou zapsat do jazykových předmětů určených pro studenty bakalářských a magisterských oborů.

 

Informace o zkoušce

Zkouška z 1. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 50 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

 

Zkouška z 2. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 20 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.


Registrace předmětu a zapisování na zkouškový termín

Student si na Studijním oddělení HAMU zaregistruje v KOSu ten předmět, ze kterého chce skládat zkoušku. Seznam jazykových předmětů a jejich kódů naleznete zde.

Soupis zkouškových termínů pro ak. rok 2019/20 naleznete zde. Na vybraný zkouškový termín je nutné se zaregistrovat nejpozději 4 týdny předem.

Nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky musí student doručit v písemné podobě výše uvedené podklady ke zkoušce na sekretariát CJP (poštou, osobně nebo na Podatelnu AMU). V případě, že materiály nebudou na odpovídající úrovni (popis projektu obsahuje velké množství chyb, zvolený text není původní nebo se nevztahuje ke studovanému oboru), vyhrazuje si CJP právo materiály nepřijmout a nedojde-li k nápravě alespoň týden před termínem zkoušky, student nebude ke zkoušce připuštěn.

 • Podrobné informace o zkoušce (časový rozpis, složení komise, místnost) budou zaslány přihlášeným studentům na jejich školní email nejpozději týden před zkouškou.
 • Ke zkoušce si student je povinen přinést vlastní kopii materiálů.
 • Kromě předmětů povinné jazykové výuky CJP nabízí možnost studia cizích jazyků v rámci volitelných předmětů. Aktuální nabídku předmětů naleznete v sekci Předměty a rozvrhy.
 • Zápis jazykových předmětů probíhá v období zápisu, stanoveném Harmonogramem akademického roku.

About the AMU Language Centre

To discover more about the Language Centre, our team, how to access the building and how to get in touch

Click here