Informace pro zahraniční uchazeče o studium v českém jazyce

Zkouška z českého jazyka je povinnou součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium v českém jazyce pokud uchazeč nedoloží znalost českého jazyka jiným způsobem:

a) úředním certifikátem akreditované instituce, zejména absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce

Seznam akreditovaných institucí , jejichž jazykovými zkouškami lze doložit požadovanou znalost českého jazyka, najdete zde.

Minimální požadovaná úroveň je B1, popř. B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky (přesné požadavky pro PŘ do ak. roku 2023-24 viz Vyhláška děkana č. 12/2022 - bakalářské studium, Vyhláška děkana č. 16/2022 - magisterské studium, Vyhláška děkana č. 12/23 - doktorské studium).

 

Zkoušku z českého jazyka zajišťuje Centrum jazykové přípravy AMU . Pokud máte o vykonání zkoušky zájem, kontaktujte prosím mailem Studijní odd. HAMU ( studijni@hamu.cz )

Konání zkoušky z českého jazyka je zpoplatněno. Poplatek za zkoušku činí 3 300 Kč (B1) a 3 600 Kč (B2).

Poplatkem se rozumí částka na účtu příjemce, tj. AMU. Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky. Poplatek je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce z českého jazyka. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

 

Platební údaje

Číslo účtu:19-5373180297/0100

Variabilní symbol: 7020100001

Specifický symbol: kód přihlášky ke studiu na AMU

Swift Code: KOMBCZPP

IBAN format of KB account: CZ 5301000000195373180297

Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Účet: Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

 

 

Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky

Do uzavření přihlášek pro daný termín:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

 

Po uzavření přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.

 

Po uzavření přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

 

Popis zkoušky B1

Zkouška má tři části:

- Gramaticko-lexikální test + čtení (20 minut, max. 10 bodů)

- Esej (40 min, 10 bodů)

Ústní část (cca 20 min., max. 20 bodů) prověřuje dovednost mluvení a má podobu pohovoru se zkoušejícím CJP, popř. zástupcem fakulty, popř. stud. programu, na který se uchazeč/ka hlásí.

 HODNOCENÍ ZKOUŠKY

Celkové hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a). Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout min. 75%.

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol , který je odeslán na Studijní oddělení HAMU.

 

Další informace

Cvičnou verzi písemné části zkoušky (bez psaní a mluvení) si můžete vyzkoušet zde (přihlaste se jako host).

POZOR: Předměty čj pro cizince, zajišťované CJP AMU, jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční, popř. kombinované formě studia.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zkoušky z češtiny se na nás obraťte mailem: cjp@amu.cz . Pokud máte dotazy ohledně přijímacího řízení, kontaktujte Studijní oddělení HAMU.