Erasmus+ (2014-2020)

Evropský parlament schválil program Erasmus+, nový program Evropské unie pro oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Byl schválen na programové období 2014-2020, resp. akademická léta 2014/2015-2020/2021.

Cílem tohoto sedmiletého programu je zlepšit rozvoj schopností a dovedností jednotlivců, zlepšit zaměstnanost zejména mladých lidí, rozšířit spolupráci mezi institucemi, usnadnit přenos znalostí a zkušeností, propojit svět vzdělávání a práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží.

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem), a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe a mobilita zaměstnanců za účelem výuky/školení.

Erasmus+ studentské mobility
Erasmus+ pedagogické mobility

Druh a stupeň studia

Student musí být na vysílající vysoké škole zapsán do studijního programu vedoucího k získání titulu nebo jiné uznávané vysokoškolské kvalifikace. Může se jednat o vysokoškolské studium prvního (bakalářského, včetně krátkých programů), druhého (magisterského) nebo třetího (doktorského) cyklu/stupně.

V případě mobility za účelem studia musí být účastník zapsán nejméně ve 2. ročníku vysokoškolského studia (tj. ve 2. ročníku bakalářského stupně nebo jakémkoli vyšším).
V případě mobility za účelem praktické stáže je možná účast již v 1. ročníku.

Cílová země

Mobilitu nelze uskutečnit v zemi, kde sídlí vysílající vysoká škola. Jednotlivé fakulty uzavřely se zahraničními školami více než 100 meziinstitucionálních smluv.

Délka pobytu

Studijní pobyty: 3-12 měsíců (včetně případného doplnění pobytu o praktickou stáž, je-li předem naplánováno).

Praktické stáže: 2-12 měsíců.

Celkem na účastníka: 12 měsíců v každém stupni/cyklu vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský); může jít o jeden dlouhý pobyt nebo několik kratších (nutno dodržet předepsanou minimální délku pobytu), studijní pobyty a praktické stáže se v daném studijním stupni sčítají.

Předchozí účast v programu LLP/Erasmus (2007/2008-2013/2014) se započítává do maxima 12 měsíců na účastníka a stupeň vysokoškolského studia.

On-line jazyková podpora (OLS), http://erasmusplusols.eu

OLS podporuje jazykové vzdělávání účastníků programu Erasmus+. Povinností studenta je zúčastnit se testování jazykových znalostí před a po mobilitě a může se účastnit on-line jazykového kurzu. Více zde:  Online jazyková podpora / DOCX

Stipendia/granty

EU definuje základní pravidla (kriteria) pro určování výše stipendií. Země jsou rozděleny do tří skupin v závislosti na výši životních nákladů (vyšší, střední, nižší), výše stipendií je rozdělena rovněž do tří pásem (vyšší, střední, nižší). Pásmo, v němž se bude pohybovat výše stipendia přidělená pro pobyt v konkrétní zemi, závisí na vztahu mezi vysílající a přijímající zemí (zda se jedná o mobilitu mezi zeměmi se srovnatelnými životními náklady, či nikoli).

Na základě uzavření účastnické smlouvy student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána.

 

Cílová země

Mobilitu nelze uskutečnit v zemi, kde sídlí vysílající vysoká škola a/nebo sám účastník.

Délka pobytu

Výukový pobyt: 2 dny – 2 měsíce kromě cesty, min 8 hodin

Školení: 2 dny – 2 měsíce kromě cesty, povolené aktivity: workshopy, stínování , konference NE

Financování

Cílové země rozdělila Evropská komise na čtyři kategorie. Zaměstnanec obdrží příspěvek na pobytové náklady podle přiložené tabulky  Sazby zaměstnanci- 2017/2018 / PDF  a příspěvek na cestovní náklady podle cestovní vzdálenosti.

Formuláře a dokumenty

Smlouva pro pedagogickou mobilitu / DOC - na výukový pobyt (Mobility Agreement for Teaching)
Potvrzení o pedagogické mobilitě / DOC - výukový pobyt
Smlouva pro pedagogickou a nepedagogickou mobilitu / DOC  - na školení (Mobility Agreement for Training)
Potvrzení o pedagogické a nepedagogické mobilitě- sebevzdělávání / DOC  - školení zaměstnance
Všeobecné podmínky- příloha II. účastnické smlouvy / DOC - Příloha II. Účastnické smlouvy

 

Pokud máte zájem o pedagogickou či zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+, vyplňte, prosím, následující formulář a odevzdejte na mezinárodní oddělení HAMU. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Erasmus studentská mobilita - postup

1

Zjistěte si: 

na které školy byste chtěl/a vyjet (maximálně tři),
a jaký je deadline odevzdání přihlášek (termíny u jednotlivých škol se liší).

 

Ke konci kalendářního roku vyplňte přihlášku do školního kola a odevzdejte ji na mezinárodní oddělení HAMU.

Erasmus_přihláška do školního kola  / DOC

2

V případě že úspěšně projdete školním kolem, společně na konkrétní školu zpravidla odesíláme: 

životopis,
motivační dopis,

příhlášku,
learning agreement. 

Erasmus přihláška / DOC
Learning Agreement- studijní pobyt / DOCX
Learning Agreement- praktická stáž / DOC


3

A poté čekáme na rozhodnutí konkrétní školy. Pokud jste přijat/a, radujeme se, ale také je třeba následující:

podepsat účastnickou smlouvu a
zařídit si cestovní pojištění na celou dobu pobytu.

Účastnická smlouva- studijní pobyt / DOCX
Účastnická smlouva- praktická stáž / DOCX


Související formuláře a dokumenty

Kontakt

Mgr. Anna Poppová

referentka pro studentské mobility

E-mail: anna.poppova@hamu.cz
Telefon: 234 244 136
Detail osoby
FOTO Mgr. Anna POPPOVÁ

Veronika Adamcová

referentka pro pedagogické mobility

E-mail: veronika.adamcova@hamu.cz
Telefon: 234 244 145
Detail osoby
FOTO  Veronika ADAMCOVÁ