Erasmus+

Cílem tohoto sedmiletého programu je zlepšit rozvoj schopností a dovedností jednotlivců, zlepšit zaměstnanost zejména mladých lidí, rozšířit spolupráci mezi institucemi, usnadnit přenos znalostí a zkušeností, propojit svět vzdělávání a práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží.

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem), a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe a mobilita zaměstnanců za účelem výuky/školení.

Erasmus+ studentské mobility
Erasmus+ pedagogické mobility
Erasmus+ absolventské mobility

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí, a pro studenty a pedagogy AMU je hlavní příležitostí pro realizaci jejich zahraničních mobilit.

Program Erasmus+ pokračuje v programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. Nově budou moci využít programu i studenti prvních ročníků, minimální doba pobytu v zahraničí se snižuje na dva měsíce, jsou umožněny krátkodobé kombinované mobility i kombinované intenzivní programy. Doktorandi mohou nově využít možnosti krátkodobých výjezdů. Navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací.

V programovém období 2021–2027 bude Erasmus+:

  • Dostupnější: důraz na větší otevřenost programu; větší podpora účastníků s omezenými příležitostmi; zapojení širšího spektra organizací
  • Jednodušší: zjednodušení procesu předkládání žádostí; digitalizace administrace; akreditace; možnost jednoduššího partnerství
  • Zelenější: příspěvky na šetrnější způsob dopravy

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem), a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe a mobilita zaměstnanců za účelem výuky/školení.

AMU uzavřela v rámci mezinárodní spolupráce více než 200 smluv s partnerskými školami v rámci programu Erasmus+ a další bilaterální smlouvy s partnerskými školami zejména z mimoevropských států.

Národní agentura obnovila zdroj zkušeností studentů z jejich pobytů na studiu a praktické stáži – databázi závěrečných zpráv studentů Erasmus dostupnou zde.

Více informací o programu na stránkách Erasmus+ zde.

AKTUÁLNĚ

Erasmus Without Paper – elektronické studijní smlouvy

Program ERASMUS+ se digitalizuje, a proto chceme požádat studenty, kteří se připravují na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole v rámci programu ERASMUS+, aby své studijní smlouvy (learning agreement – LA) vytvářeli a editovali výhradně elektronicky. Tvorba a úpravy studijní smlouvy (LA) probíhá nově jen přes webovou stránku www.learning-agreement.eu, a i podepisování studijních smluv bude nyní probíhat pouze elektronicky. Vaše dotazy zodpoví fakultní koordinátoři ERASMUS+. Zde najdete návod na vytváření elektronické studijní smlouvy (OLA).

Green Erasmus – podpora ekologického cestování

Studenti, kteří vyjíždějí na Erasmus, mohou získat finanční příspěvek na využití ekologicky šetrného způsobu dopravy. Nové programové období Erasmus+ pro roky 2021-2027 přináší řadu novinek a témat, mimo jiné projekt GREEN ERASMUS+, jehož podstatou je systematické snižování negativního dopadu, který tento program má na životní prostředí.

Garantujeme navýšení finančního příspěvku při zvolení ekologicky šetrného způsobu dopravy (pozemní hromadná doprava – vlak, autobus, …). Zároveň je účastníkům mobilit, kteří si zvolí ekologicky šetrný způsob dopravy, prodloužena uznatelná doba cestování. Vaše dotazy zodpoví fakultní koordinátoři ERASMUS+.

Inkluze v programu ERASMUS+ - prosazování rovných příležitostí a zapojení účastníků s omezenými příležitostmi

Evropská unie se v období 2021-2027 systematicky zaměřuje na inkluzi jako na jednu z priorit programů Erasmus+. V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze, rozmanitosti a spravedlnosti. Organizace a účastníci s omezenými příležitostmi jsou ústředním prvkem těchto cílů, a s vědomím této skutečnosti jim program dává k dispozici mechanismy a zdroje.

Inkluze a diverzita znamená zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání.

V zájmu co nejsnazšího přístupu k mobilitě studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ zajišťuje i Akademie múzických umění v Praze rovný a spravedlivý přístup a příležitosti pro stávající i budoucí účastníky mobilit ze všech prostředí. Znamená to možnost zapojení účastníků s omezenými příležitostmi, jako například účastníků s fyzickým, duševním nebo zdravotním postižením, studujících s dětmi, studujících, kteří pracují nebo kteří profesionálně sportují, a studujících ze všech studijních oborů, které jsou v oblasti mobility nedostatečně zastoupeny.

 

Druh a stupeň studia

Student musí být na vysílající vysoké škole zapsán do studijního programu vedoucího k získání titulu nebo jiné uznávané vysokoškolské kvalifikace. Může se jednat o vysokoškolské studium prvního (bakalářského, včetně krátkých programů), druhého (magisterského) nebo třetího (doktorského) cyklu/stupně.

V případě mobility za účelem studia musí být účastník zapsán nejméně ve 2. ročníku vysokoškolského studia (tj. ve 2. ročníku bakalářského stupně nebo jakémkoli vyšším).
V případě mobility za účelem praktické stáže je možná účast již v 1. ročníku.

Cílová země

Mobilitu nelze uskutečnit v zemi, kde sídlí vysílající vysoká škola. Jednotlivé fakulty uzavřely se zahraničními školami více než 100 meziinstitucionálních smluv.

Délka pobytu

Studijní pobyty: 3-12 měsíců (včetně případného doplnění pobytu o praktickou stáž, je-li předem naplánováno)

Praktické stáže: 2-12 měsíců

Krátkodobé mobility: 5-30 dnů

Celkem na účastníka: 12 měsíců v každém stupni/cyklu vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský); může jít o jeden dlouhý pobyt nebo několik kratších (nutno dodržet předepsanou minimální délku pobytu), studijní pobyty a praktické stáže se v daném studijním stupni sčítají.

 

On-line jazyková podpora (OLS), http://erasmusplusols.eu

OLS podporuje jazykové vzdělávání účastníků programu Erasmus+. Povinností studenta je zúčastnit se testování jazykových znalostí před a po mobilitě a může se účastnit on-line jazykového kurzu. Více zde:  Online jazyková podpora / DOCX

Stipendia/granty

EU definuje základní pravidla (kriteria) pro určování výše stipendií. Země jsou rozděleny do tří skupin v závislosti na výši životních nákladů (vyšší, střední, nižší), výše stipendií je rozdělena rovněž do tří pásem (vyšší, střední, nižší). Pásmo, v němž se bude pohybovat výše stipendia přidělená pro pobyt v konkrétní zemi, závisí na vztahu mezi vysílající a přijímající zemí (zda se jedná o mobilitu mezi zeměmi se srovnatelnými životními náklady, či nikoli).

Na základě uzavření účastnické smlouvy student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána.

 

Cílová země

Mobilitu nelze uskutečnit v zemi, kde sídlí vysílající vysoká škola a/nebo sám účastník.

Délka pobytu

Výukový pobyt: 2 dny – 2 měsíce kromě cesty, min 8 hodin

Školení: 2 dny – 2 měsíce kromě cesty, povolené aktivity: workshopy, stínování , konference NE

Financování

Cílové země rozdělila Evropská komise na čtyři kategorie. Zaměstnanec obdrží příspěvek na pobytové náklady podle přiložené tabulky Sazby zaměstnanci- 2017/2018 / PDF  a příspěvek na cestovní náklady podle cestovní vzdálenosti.

Formuláře a dokumenty

Smlouva pro pedagogickou mobilitu / DOC - na výukový pobyt (Mobility Agreement for Teaching)
Potvrzení o pedagogické mobilitě / DOC - výukový pobyt
Smlouva pro pedagogickou a nepedagogickou mobilitu / DOC  - na školení (Mobility Agreement for Training)
Potvrzení o pedagogické a nepedagogické mobilitě- sebevzdělávání / DOC  - školení zaměstnance
Všeobecné podmínky- příloha II. účastnické smlouvy / DOC - Příloha II. Účastnické smlouvy

 

Pokud máte zájem o pedagogickou či zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+, vyplňte, prosím, následující formulář a odevzdejte na mezinárodní oddělení HAMU. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Přihlášku naleznete zde. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta. 

Erasmus studentská mobilita - postup

1

Zjistěte si: 

na které školy byste chtěl/a vyjet (maximálně tři),
a jaký je deadline odevzdání přihlášek (termíny u jednotlivých škol se liší).

 

Ke konci kalendářního roku vyplňte přihlášku do školního kola a odevzdejte ji na mezinárodní oddělení HAMU.

Přihláška do školního kola Erasmus / DOC

2

V případě že úspěšně projdete školním kolem, společně na konkrétní školu zpravidla odesíláme: 

životopis,
motivační dopis,

příhlášku,
learning agreement. 

Erasmus přihláška / DOC
Learning Agreement- studijní pobyt / DOCX
Learning Agreement- praktická stáž / DOC


3

A poté čekáme na rozhodnutí konkrétní školy. Pokud jste přijat/a, radujeme se, ale také je třeba následující:

podepsat účastnickou smlouvu a
zařídit si cestovní pojištění na celou dobu pobytu.

Účastnická smlouva - studijní pobyt / DOCX
Účastnická smlouva - praktická stáž / DOCX


INFO

Informace o nepovinné zkoušce z AJ (úroveň B2) organizované 
Centrem jazykové přípravy ZDE


Související formuláře a dokumenty

Kontakt

Mgr. Anna Poppová

referentka pro studentské mobility

E-mail: anna.poppova@hamu.cz
Telefon: 234 244 136
Detail osoby
FOTO Mgr. Anna POPPOVÁ

Veronika Kuželová

referentka pro pedagogické mobility

E-mail: veronika.kuzelova@hamu.cz
Telefon: 234 244 145
Detail osoby
FOTO  Veronika KUŽELOVÁ


.