Cílem tohoto sedmiletého programu je zlepšit rozvoj schopností a dovedností jednotlivců, zlepšit zaměstnanost zejména mladých lidí, rozšířit spolupráci mezi institucemi, usnadnit přenos znalostí a zkušeností, propojit svět vzdělávání a práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží.

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem), a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe a mobilita zaměstnanců za účelem výuky/školení.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí, a pro studenty a pedagogy AMU je hlavní příležitostí pro realizaci jejich zahraničních mobilit.

Program Erasmus+ pokračuje v programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. Nově budou moci využít programu i studenti prvních ročníků, minimální doba pobytu v zahraničí se snižuje na dva měsíce, jsou umožněny krátkodobé kombinované mobility i kombinované intenzivní programy. Doktorandi mohou nově využít možnosti krátkodobých výjezdů. Navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací.

V programovém období 2021–2027 bude Erasmus+:

  • Dostupnější: důraz na větší otevřenost programu; větší podpora účastníků s omezenými příležitostmi; zapojení širšího spektra organizací
  • Jednodušší: zjednodušení procesu předkládání žádostí; digitalizace administrace; akreditace; možnost jednoduššího partnerství
  • Zelenější: příspěvky na šetrnější způsob dopravy

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem), a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe a mobilita zaměstnanců za účelem výuky/školení.

AMU uzavřela v rámci mezinárodní spolupráce více než 200 smluv s partnerskými školami v rámci programu Erasmus+ a další bilaterální smlouvy s partnerskými školami zejména z mimoevropských států.

Národní agentura obnovila zdroj zkušeností studentů z jejich pobytů na studiu a praktické stáži – databázi závěrečných zpráv studentů Erasmus dostupnou zde .

Více informací o programu na stránkách Erasmus+ zde .

AKTUÁLNĚ

Erasmus Without Paper – elektronické studijní smlouvy

Program ERASMUS+ se digitalizuje, a proto chceme požádat studenty, kteří se připravují na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole v rámci programu ERASMUS+, aby své studijní smlouvy (learning agreement – LA) vytvářeli a editovali výhradně elektronicky. Tvorba a úpravy studijní smlouvy (LA) probíhá nově jen přes webovou stránku www.learning-agreement.eu , a i podepisování studijních smluv bude nyní probíhat pouze elektronicky. Vaše dotazy zodpoví fakultní koordinátoři ERASMUS+. Zde najdete návod na vytváření elektronické studijní smlouvy (OLA).

Green Erasmus – podpora ekologického cestování

Studenti, kteří vyjíždějí na Erasmus, mohou získat finanční příspěvek na využití ekologicky šetrného způsobu dopravy. Nové programové období Erasmus+ pro roky 2021-2027 přináší řadu novinek a témat, mimo jiné projekt GREEN ERASMUS+, jehož podstatou je systematické snižování negativního dopadu, který tento program má na životní prostředí.

Garantujeme navýšení finančního příspěvku při zvolení ekologicky šetrného způsobu dopravy (pozemní hromadná doprava – vlak, autobus, …). Zároveň je účastníkům mobilit, kteří si zvolí ekologicky šetrný způsob dopravy, prodloužena uznatelná doba cestování. Vaše dotazy zodpoví fakultní koordinátoři ERASMUS+.

Inkluze v programu ERASMUS+ - prosazování rovných příležitostí a zapojení účastníků s omezenými příležitostmi

Evropská unie se v období 2021-2027 systematicky zaměřuje na inkluzi jako na jednu z priorit programů Erasmus+. V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze, rozmanitosti a spravedlnosti. Organizace a účastníci s omezenými příležitostmi jsou ústředním prvkem těchto cílů, a s vědomím této skutečnosti jim program dává k dispozici mechanismy a zdroje.

Inkluze a diverzita znamená zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání.

V zájmu co nejsnazšího přístupu k mobilitě studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ zajišťuje i Akademie múzických umění v Praze rovný a spravedlivý přístup a příležitosti pro stávající i budoucí účastníky mobilit ze všech prostředí . Znamená to možnost zapojení účastníků s omezenými příležitostmi, jako například účastníků s fyzickým, duševním nebo zdravotním postižením, studujících s dětmi, studujících, kteří pracují nebo kteří profesionálně sportují, a studujících ze všech studijních oborů, které jsou v oblasti mobility nedostatečně zastoupeny.

 

Druh a stupeň studia

Student musí být na vysílající vysoké škole zapsán do studijního programu vedoucího k získání titulu nebo jiné uznávané vysokoškolské kvalifikace. Může se jednat o vysokoškolské studium prvního (bakalářského, včetně krátkých programů), druhého (magisterského) nebo třetího (doktorského) cyklu/stupně.

V případě mobility za účelem studia musí být účastník zapsán nejméně ve 2. ročníku vysokoškolského studia (tj. ve 2. ročníku bakalářského stupně nebo jakémkoli vyšším).
V případě mobility za účelem praktické stáže je možná účast již v 1. ročníku.

Cílová země

Mobilitu nelze uskutečnit v zemi, kde sídlí vysílající vysoká škola. Jednotlivé fakulty uzavřely se zahraničními školami více než 100 meziinstitucionálních smluv.

Délka pobytu

Studijní pobyty: 3-12 měsíců (včetně případného doplnění pobytu o praktickou stáž, je-li předem naplánováno)

Praktické stáže: 2-12 měsíců

Krátkodobé mobility: 5-30 dnů

Celkem na účastníka: 12 měsíců v každém stupni/cyklu vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský); může jít o jeden dlouhý pobyt nebo několik kratších (nutno dodržet předepsanou minimální délku pobytu), studijní pobyty a praktické stáže se v daném studijním stupni sčítají.

 

On-line jazyková podpora (OLS), http://erasmusplusols.eu

OLS podporuje jazykové vzdělávání účastníků programu Erasmus+. Povinností studenta je zúčastnit se testování jazykových znalostí před a po mobilitě a může se účastnit on-line jazykového kurzu. Více zde:
/hamu-web/studium/erasmus/Online_jazyková_podpora.docx

Stipendia/granty

EU definuje základní pravidla (kriteria) pro určování výše stipendií. Země jsou rozděleny do tří skupin v závislosti na výši životních nákladů (vyšší, střední, nižší), výše stipendií je rozdělena rovněž do tří pásem (vyšší, střední, nižší). Pásmo, v němž se bude pohybovat výše stipendia přidělená pro pobyt v konkrétní zemi, závisí na vztahu mezi vysílající a přijímající zemí (zda se jedná o mobilitu mezi zeměmi se srovnatelnými životními náklady, či nikoli).

Na základě uzavření účastnické smlouvy student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána.
 

Mobilita zaměstnanců

 

Mobilitu zaměstnanců mohou uskutečnit vysokoškolští zaměstnanci jakéhokoli druhu nebo pozvaní pracovníci, kteří nejsou zaměstnanci vysokoškolských institucí. V zájmu zajištění vysoké kvality mobilit a jejich co možná největšího dopadu musí mobilita souviset s profesním rozvojem daného zaměstnance a naplňovat jeho potřeby v oblasti studia a osobního rozvoje.

Zaměstnanci mohou absolvovat níže uvedené aktivity:

  • Výukový pobyt v partnerské vysokoškolské instituci v zahraničí. Výukový pobyt v zahraničí umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo zaměstnancům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců za účelem výuky se může uskutečnit v jakémkoli oboru studia.

 

  • Školení v zahraničí v partnerské vysokoškolské instituci, podniku nebo na jiném relevantním pracovišti. Školení v zahraničí umožňuje všem zaměstnancům vysokoškolských institucí účastnit se odborné přípravy v zahraničí, která je relevantní z hlediska jejich každodenní práce v dané vysokoškolské instituci. Může mít podobu školicích akcí (vyjma konferencí) nebo stínování či pozorování na pracovišti.

Cílová země

Mobilitu nelze uskutečnit v zemi, kde sídlí vysílající vysoká škola a/nebo sám účastník.

Délka pobytu

Výukový pobyt: 2 - 60 dní kromě cesty, minimální doba výuky celkem 8 hodin

Školení: 2 - 60 dní kromě cesty, povolené aktivity: workshopy, stínování s minimální dobou účasti celkem 8 hodin. Nelze využít pro účast na konferencích.

Financování

Cílové země rozdělila Evropská komise na čtyři kategorie. Zaměstnanec obdrží příspěvek na pobytové náklady a příspěvek na cestovní náklady podle cestovní vzdálenosti viz. příručka k programu Erasmus+ 2023.

Formuláře a dokumenty

Pokud máte zájem o pedagogickou či zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+, vyplňte, prosím, následující formulář a odevzdejte na mezinárodní oddělení HAMU. O dalším postupu Vás budeme informovat.
/hamu-web/studium/erasmus/formulář NÁVRH ZAHRANIČNÍ MOBILITY PEDAGOGA HAMU.docx

Confirmation STA sablona.docx
Aktualizováno 17. srpna 2023
DOCX
Confirmation STT sablona.docx
Aktualizováno 17. srpna 2023
DOCX
Mobility agreement for teaching(1).docx
Aktualizováno 17. srpna 2023
DOCX
Mobility agreement for training(1).docx
Aktualizováno 17. srpna 2023
DOCX

Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Přihlášku naleznete zde. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta. 

Erasmus studentská mobilita - postup

1

Zjistěte si:

na které školy byste chtěl/a vyjet (maximálně tři),
a jaký je deadline odevzdání přihlášek (termíny u jednotlivých škol se liší).

Ke konci kalendářního roku vyplňte přihlášku do školního kola a odevzdejte ji na mezinárodní oddělení HAMU.
/hamu-web/studium/erasmus/Přihláška do školního kola Erasmus.doc

2

V případě že úspěšně projdete školním kolem, společně na konkrétní školu zpravidla odesíláme:
životopis,
motivační dopis,

příhlášku,
learning agreement.

3

A poté čekáme na rozhodnutí konkrétní školy. Pokud jste přijat/a, radujeme se, ale také je třeba následující:
podepsat účastnickou smlouvu a
zařídit si cestovní pojištění na celou dobu pobytu.
/hamu-web/studium/erasmus/Účastnická smlouva - studijní pobyt.docx
/hamu-web/studium/erasmus/Účastnická smlouva - praktická stáž.docx

INFO

Informace o nepovinné zkoušce z AJ (úroveň B2) organizované 
Centrem jazykové přípravy ZDE

Související formuláře a dokumenty

Kontakt

Mgr. Anna POPPOVÁ

referentka pro studentské mobility Telefon: 234 244 136 Detail osoby
Foto

Veronika KUŽELOVÁ

referentka pro pedagogické mobility Telefon: 234 244 145 Detail osoby
Foto