Erasmus+ (2014 - 2020)

Evropský parlament schválil program Erasmus+, nový program Evropské unie pro oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Byl schválen na programové období 2014-2020, resp. akademická léta 2014/2015-2020/2021.

Cílem tohoto sedmiletého programu je zlepšit rozvoj schopností a dovedností jednotlivců, zlepšit zaměstnanost zejména mladých lidí, rozšířit spolupráci mezi institucemi, usnadnit přenos znalostí a zkušeností, propojit svět vzdělávání a práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží.

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem), a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe a mobilita zaměstnanců za účelem výuky/školení.

Erasmus+ studentské mobility
Erasmus+ pedagogické mobility
Erasmus+ absolventské mobility

Druh a stupeň studia

Student musí být na vysílající vysoké škole zapsán do studijního programu vedoucího k získání titulu nebo jiné uznávané vysokoškolské kvalifikace. Může se jednat o vysokoškolské studium prvního (bakalářského, včetně krátkých programů), druhého (magisterského) nebo třetího (doktorského) cyklu/stupně.

V případě mobility za účelem studia musí být účastník zapsán nejméně ve 2. ročníku vysokoškolského studia (tj. ve 2. ročníku bakalářského stupně nebo jakémkoli vyšším).
V případě mobility za účelem praktické stáže je možná účast již v 1. ročníku.

Cílová země

Mobilitu nelze uskutečnit v zemi, kde sídlí vysílající vysoká škola. Jednotlivé fakulty uzavřely se zahraničními školami více než 100 meziinstitucionálních smluv.

Délka pobytu

Studijní pobyty: 3-12 měsíců (včetně případného doplnění pobytu o praktickou stáž, je-li předem naplánováno).

Praktické stáže: 2-12 měsíců.

Celkem na účastníka: 12 měsíců v každém stupni/cyklu vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský); může jít o jeden dlouhý pobyt nebo několik kratších (nutno dodržet předepsanou minimální délku pobytu), studijní pobyty a praktické stáže se v daném studijním stupni sčítají.

Předchozí účast v programu LLP/Erasmus (2007/2008-2013/2014) se započítává do maxima 12 měsíců na účastníka a stupeň vysokoškolského studia.

On-line jazyková podpora (OLS), http://erasmusplusols.eu

OLS podporuje jazykové vzdělávání účastníků programu Erasmus+. Povinností studenta je zúčastnit se testování jazykových znalostí před a po mobilitě a může se účastnit on-line jazykového kurzu. Více zde:  Online jazyková podpora / DOCX

Stipendia/granty

EU definuje základní pravidla (kriteria) pro určování výše stipendií. Země jsou rozděleny do tří skupin v závislosti na výši životních nákladů (vyšší, střední, nižší), výše stipendií je rozdělena rovněž do tří pásem (vyšší, střední, nižší). Pásmo, v němž se bude pohybovat výše stipendia přidělená pro pobyt v konkrétní zemi, závisí na vztahu mezi vysílající a přijímající zemí (zda se jedná o mobilitu mezi zeměmi se srovnatelnými životními náklady, či nikoli).

Na základě uzavření účastnické smlouvy student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána.

 

Cílová země

Mobilitu nelze uskutečnit v zemi, kde sídlí vysílající vysoká škola a/nebo sám účastník.

Délka pobytu

Výukový pobyt: 2 dny – 2 měsíce kromě cesty, min 8 hodin

Školení: 2 dny – 2 měsíce kromě cesty, povolené aktivity: workshopy, stínování , konference NE

Financování

Cílové země rozdělila Evropská komise na čtyři kategorie. Zaměstnanec obdrží příspěvek na pobytové náklady podle přiložené tabulky Sazby zaměstnanci- 2017/2018 / PDF  a příspěvek na cestovní náklady podle cestovní vzdálenosti.

Formuláře a dokumenty

Smlouva pro pedagogickou mobilitu / DOC - na výukový pobyt (Mobility Agreement for Teaching)
Potvrzení o pedagogické mobilitě / DOC - výukový pobyt
Smlouva pro pedagogickou a nepedagogickou mobilitu / DOC  - na školení (Mobility Agreement for Training)
Potvrzení o pedagogické a nepedagogické mobilitě- sebevzdělávání / DOC  - školení zaměstnance
Všeobecné podmínky- příloha II. účastnické smlouvy / DOC - Příloha II. Účastnické smlouvy

 

Pokud máte zájem o pedagogickou či zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+, vyplňte, prosím, následující formulář a odevzdejte na mezinárodní oddělení HAMU. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Přihlášku naleznete zde. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta. 

Erasmus studentská mobilita - postup

1

Zjistěte si: 

na které školy byste chtěl/a vyjet (maximálně tři),
a jaký je deadline odevzdání přihlášek (termíny u jednotlivých škol se liší).

 

Ke konci kalendářního roku vyplňte přihlášku do školního kola a odevzdejte ji na mezinárodní oddělení HAMU.

Přihláška do školního kola Erasmus / DOC

2

V případě že úspěšně projdete školním kolem, společně na konkrétní školu zpravidla odesíláme: 

životopis,
motivační dopis,

příhlášku,
learning agreement. 

Erasmus přihláška / DOC
Learning Agreement- studijní pobyt / DOCX
Learning Agreement- praktická stáž / DOC


3

A poté čekáme na rozhodnutí konkrétní školy. Pokud jste přijat/a, radujeme se, ale také je třeba následující:

podepsat účastnickou smlouvu a
zařídit si cestovní pojištění na celou dobu pobytu.

Účastnická smlouva - studijní pobyt / DOCX
Účastnická smlouva - praktická stáž / DOCX


INFO

Informace o nepovinné zkoušce z AJ (úroveň B2) organizované 
Centrem jazykové přípravy ZDE


Související formuláře a dokumenty

Kontakt

Mgr. Anna Poppová

referentka pro studentské mobility

E-mail: anna.poppova@hamu.cz
Telefon: 234 244 136
Detail osoby
FOTO Mgr. Anna POPPOVÁ

Veronika Kuželová

referentka pro pedagogické mobility

E-mail: veronika.kuzelova@hamu.cz
Telefon: 234 244 145
Detail osoby
FOTO  Veronika KUŽELOVÁ


.