INFO

Termíny odevzdávání žádostí o finanční podporu na mezinárodní aktivitu pro rok 2023:

15.2. 2023 (výsledky žádostí do 28.2.2023)

15.5. 2023 (výsledky žádostí do 31.5.2023)

15.8. 2023 (výsledky žádostí do 31.8.2023)

15.10.2023 (výsledky žádostí do 31.10.2023)


INFO

Upozorňujeme, že od 16.2.2023 již není možné podávat žádosti zpětně na akce konané v roce 2022 či dříve. Tyto žádosti nebudou do schvalovacího procesu přijaty.


podpora studentských mobilit mimo Erasmus+

Obecná pravidla

Studenti podávají žádost o příspěvek se souhlasem pedagoga hlavního oboru a vedoucího katedry na zahraniční oddělení. Přihlášky jsou posouzeny zahraničním oddělením a příslušným proděkanem či prorektorem. Výše příspěvku je posouzena a schválena na základě předloženého předběžného rozpočtu. Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu.

Studentské zahraniční aktivity mohou být podpořeny z následujících zdrojů:

Podpora mezinárodních aktivit

Program slouží k podpoře kratších zahraničních aktivit studentů (stáže, semináře, workshopy, kurzy, soutěže). 
Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu. Student odevzdává před odjezdem či těsně po návratu žádost o příspěvek a po příjezdu předkládá závěrečnou zprávu.

Nadace HAMU

Nadace HAMU podporuje zahraniční aktivity studentů menšího rozsahu a rozpočtu (kurzy, soutěže, semináře). Příspěvek se výjimečně vztahuje i na některé soutěže mezinárodního charakteru, které se konají v ČR (Pražské jaro, Mezinárodní interpretační soutěž Brno, Mezinárodní soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech, Mime Fest Polička atd.). Průběžně podávané žádosti studentů, schválené pedagogem hlavního oboru a vedoucím katedry, podané na mezinárodní oddělení HAMU, posuzuje a schvaluje mezinár. oddělení a příslušný proděkan. Správní rada Nadace HAMU je jednou ročně informována o poskytnutých příspěvcích.

Jak se přihlásit

1

Stáhněte si formulář "Žádost o příspěvek na zahraniční aktivitu" výše


2

Žádost vyplňte a tištěný originál podejte na mezinárodním oddělení HAMU (1. patro, kancelář č.1005).

Nezapomeňte zajistit podpis a vyjádření vedoucího katedry a pedagoga hlavního oboru.
K formuláři připojte i doklady, které žádáte proplatit. Pokud nemáte všechny doklady dosud k dispozici, připojte alespoň jeden z dokladů k proplacení.


3

Vyčkejte na vyjádření mezinárodního oddělení, které Vás bude instruovat o dalším postupu a to vždy po uplynutí čtvrtletních termínů odevzdání stanovených proděkankou pro mezinárodní činnost.


4

Po ukončení aktivity, na níž žádáte příspěvek, vyplňte a odevzdejte Závěrečnou zprávu (formulář ke stažení viz. výše) včetně všech zbývajících dokladů, pokud nebyly kompletně dodány spolu s žádostí.
Podepsanou závěrečnou zprávu odevzdejte osobně na mezinárodním odd. HAMU či elektronicky emailem na veronika.kuzelova@hamu.cz .


Kontakt

Veronika Kuželová

referentka mezinárodního odd. HAMU

E-mail: veronika.kuzelova@hamu.cz
Telefon: 234 244 145
Detail osoby
FOTO  Veronika KUŽELOVÁ


.