Podpora studujících se specifickými potřebami na HAMU

Zde se dozvíte, kdo je studující se specifickými potřebami, o jakou podporu může při studiu na HAMU žádat, na koho se může obrátit a jak bude HAMU postupovat při úpravě jeho/jejího studia.

Kdo je studující se specifickými potřebami, o jakou podporu může při studiu na HAMU žádat, na koho se může obrátit a jak bude HAMU postupovat při úpravě jeho studia!?

Studující/m se specifickými potřebami je člověk, který má
•    Tělesné postižení
•    Zrakové postižení
•    Sluchové postižení
•    Chronické somatické onemocnění
•    Poruchu učení nebo ADHD
•    Poruchu autistického spektra
•    Duševní onemocnění
•    Narušenou komunikační schopnost
•    Jiné zdravotní znevýhodnění dlouhodobého charakteru

Studující se specifickými potřebami může žádat HAMU o přiměřenou úpravu studia. 

Upozornění: Úpravy nejsou úlevy. Úpravy mají studujícím pomoci, aby zvládli studium s ohledem na jejich zdravotní stav!
 

O co může studující se specifickými potřebami například žádat?

•    navýšení časové dotace při práci s textem (čtení, psaní, porozumění),
•    čas navíc při zápočtech a zkouškách
•    nahrazení písemné zkoušky ústní zkouškou nebo naopak
•    úpravu délky studia (tzv. individuální studijní plán)
•    toleranci pravopisných chyb v písemných zkouškách
•    individuální konzultaci s vyučujícími
•    psychologické poradenství
•    bezbariérový přístup do vybraných částí budovy

1. Úprava studia je vždy individuální a závisí na potřebách studující/ho, míře zdravotního znevýhodnění a studijním programu, který studuje.

2. S informacemi a dokumenty, které studující HAMU poskytne, se zachází jako s důvěrnými. Seznámí se s nimi jen ti vyučující, kteří musí zohlednit speciální potřeby ve výuce a hodnocení.

3. Optimální řešení se hledá v dialogu s katedrou, na které studující studuje. Studující se účastní celého procesu a škola o ničem nerozhodne bez jeho/jejího vědomí.
 

Jak prakticky postupovat?

Domluvte si termín setkání na studijním oddělení HAMU s kontaktní osobou: Kateřina Čepická (tel. kontakt 234 244 129, e-mail katerina.cepicka@hamu.cz )
•    Při rozhovoru s kontaktní osobou uveďte, co budete potřebovat za účelem studia. Buďte co nejvíce konkrétní, protože své potřeby znáte nejlépe Vy.
•    Po setkání vyplníte žádost o úpravu studia a přiložíte k ní některý z požadovaných dokladů, prokazujících vaše zdravotní znevýhodnění. 

Co bude následovat?
Na základě výsledku první schůzky:
•    Vás může kontaktní osoba vyzvat k návštěvě odborného pracoviště, které vyhotoví diagnostický posudek s návrhem přiměřených úprav. 
•    Proběhne schůzka na katedře, kde studujete (s garantem studijního programu a vybranými vyučujícími). Schůzky se vždy účastní studující se specifickými potřebami, který žádá o přiměřené úpravy. Na schůzce se podrobně projednají navrhované úpravy.
•    Po schůzce na katedře vznikne písemný plán úpravy studia, který schválí proděkan pro studium. 
•    Podle plánu postupuje jak studující, tak i jednotliví vyučující.
•    Plán úpravy studia může být změněn s ohledem na individuální okolnosti a vývoj každého případu.