POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD STŘEDY 25. 11. 2020


Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě rozhodnutí Vlády ČR v souvislosti s protiepidemickým systémem PES umožní MŠMT ČR vysokým školám jisté rozvolnění současných opatření. S platností od středy 25. 11. 2020 bude moci probíhat v prostorách školy umělecká výuka pro poslední ročníky, tzn. pro studeny 3. ročníků (absolventský ročník bakalářského studia) a 5. ročníků (absolventský ročník magisterského studia) ve skupinách max. 20 studentů. Také studenti doktorského studia všech ročníků budou moci fakultu navštěvovat za účelem realizace svých ISP.

Dále bude umožněno, aby u studentů ostatních ročníků mohly probíhat tzv. individuální konzultace.

 

Konkrétně to pro výuku nebo individuální konzultace pro jednotlivé ročníky znamená:

a/ absolventské ročníky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů: umělecká výuka ve skupinách do počtu max. 20 studentů – týká se Katedry nonverbálního divadla, Katedry tance, Katedry jazzové hudby, Oddělení komorní hry; netýká se Katedry zpěvu a operní režie, oboru Operní režie z důvodu nemožnosti dodržet hygienická opatření při nácviku opery atd.

b/ všechny ročníky: individuální konzultace s pedagogy hlavního oboru ve formátu max. 1 pedagog, 1 student, event. 1 korepetitor

c/ příprava na individuální konzultaci: ve formátu max. 1 student, event. 1 korepetitor. Studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Katedry si samy rozhodnou, zda pro individuální konzultace i pro přípravu na ně využijí stávajících rezervačních systémů.

d/ výuka veškerých teoretických předmětů: pro všechny ročníky zůstává v distančním formátu. Pedagogové mohou pro tuto výuku využívat technického zázemí fakulty.

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména zakrytí dýchacích cest /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry a pravidelná dezinfekce rukou.

Věřím, že i toto malé uvolnění restrikcí bude radostnou zprávou pro většinu z nás a držme si palce, aby další pozitivní zprávy následovaly v co nejbližší době.

Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:

Přístup studentů na fakultu za účelem individuálních konzultací a přípravy na ně je s platností od 25. 11. 2020 možný od pondělí do pátku od 9:00 do 21:00 hodin.

Přístup na fakultu je možný pouze přes vrátnici Lichtenštejnského nebo Hartigovského paláce.

V sobotu 28. 11. a neděli 29. 11. 2020 bude fakulta uzavřena.

I nadále jsou v prostorách HAMU zrušeny veškeré koncerty a další umělecké akce.

Povoz administrativy bude omezen na nejnutnější podporu. Úřední hodiny jsou stanoveny od pondělí do čtvrtka, vždy od 10 do 13 hod. s tím, že nadále platí střídání týmů A a B. Je preferována telefonická a elektronická komunikace. Nezbytně nutné osobní konzultace pedagogů s pracovníky administrativy probíhají v uvedených úředních hodinách pouze na základě předcházející telefonické dohody.

Studijní oddělení je dostupné od úterý do čtvrtka vždy od 10 do 13 hod. a to pouze po předchozím objednání prostřednictvím zaslaného e-mailu na adresu katerina.cepicka@hamu.cz nebo studijni@hamu.cz

20. 11. 2020, prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

20. listopadu 2020