Bakalářské studium

INFO

Přihlášky pro program HUDEBNÍ PRODUKCE  je možné vyplňovat v období od 15. 7. do 15. 8. 2023.
Přihlášky pro program DECHOVÉ NÁSTROJE, specializace Fagot a Trubka, je možné vyplňovat v období od 1.8. do 31.8.2023.

Přijetí přihlášky je potvrzeno odesláním e-mailu na vámi uvedenou adresu a v elektronické přihlášce.
V případě potíží nebo nejasností se obraťte na studijní oddělení
e-mail: studijni@hamu.cz  nebo tel.: 234 244 122;  234 244 129.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2023/2024: od 15. 7. 2023 lze podávat přihlášky do programu Hudební produkce a programu Dechové nástroje, specializací Fagota a Trubka


Vyhláška děkana č. 12/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze - přijímací řízení ukončeno

Vyhláška děkana č. 5/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze - od 15. července 2023 lze podávat přihlášky - program HUDEBNÍ PRODUKCE

Vyhláška děkana č. 11/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze - od 1. srpna 2023 lze podávat přihlášky - specializace FAGOT A TRUBKA

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia ak. roku 2023/2024 - TALENTOVÁ ČÁST

Prezentace výrazně talentových a technických dispozic (např. hra na nástroj, pěvecký výkon, předvedení skladeb, znalost tanečních technik, znalost techniky mimu na vyspělé úrovni a další předpoklady studia zvoleného oboru). 

Požadavky, průběh a způsob hodnocení přijímací zkoušky pro jednotlivé programy/specilizace jsou popsány
u příslušných kateder v následující tabulce
(zobrazí se proklikem na název katedry). U některých specializací/programů může být přijímací zkouška vícekolová, jednotlivá kola jsou vyřazovací. 

KATEDRA TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ JAZYK VÝUKY
TEACHING
LANGUAGE
Katedra skladby                                    ČJ
Katedra dirigování                                 ČJ
Katedra zpěvu a operní režie               ČJ
Katedra klávesových nástrojů              ČJ
Katedra strunných nástrojů                  ČJ
Katedra dechových nástrojů               fagot, trubka: čtvrtek 7. 9. 2023 ČJ
Katedra bicích nástrojů                         ČJ
Katedra jazzové hudby                         ČJ
Katedra zvukové tvorby   ČJ
Katedra hudební teorie                           ČJ
Katedra hudební produkce                 pondělí 11. 9. 2023,  učebna  č. 2017             ČJ

Katedra tance

 

ČJ

Katedra nonverbálního divadla   ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - anglický jazyk, English
Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2023/2024 se konají pro program Hudební produkce 11.9.2023 a Dechové nástroje 7.9.2023.
v období od  ...... do  .........
Přesný den, čas a místo  průběžně upřesňují příslušné katedry. 

Obecné informace k přijímacímu řízení

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a uhradí poplatek, dále zašlou povinné přílohy v listinné podobě poštou či osobně doručí přes podatelnu AMU, adresa viz tabulka níže. O evidenci přihlášky po zaplacení budete vyrozumněni systémovou zprávou na vámi uvedený e-mail v přihlášce. 
Uzávěrka pro podání přihlášek elektronickou formou včetně uhrazení poplatku a pro zaslání povinných i nepovinných příloh poštou je.............. 2023 (při zaslání povinných příloh poštou rozhoduje podací razítko pošty).

Poplatek za přihlášku 883,- Kč; poplatek za přijímací řízení je nevratný
Platba preferujeme platbu kartou lze i bankovním převodem
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet nebo kartou
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání
příloh 
 

Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
nebo
lze osobně donést do podatelny AMU,
Malostranské nám. 259/12, Praha 1
 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • Přihlášky bude možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu 2023. Přijetí přihlášky je potvrzeno automatickým e-mailem.
  • Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2024/2025 se konají v období od ledna do ledna 2024. Přesný den, čas a místo  průběžně upřesňují příslušné katedry. 
  • Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou uchazečem v přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li v pozvánce uvedeno jinak. Termín a čas konání teoretického testu bude uveden v pozvánce, obvykle jeden den před konáním talentové části přijímací zkoušky. Přijetí pozvánky potvrďte prosím e-mailem.
  • Studijní oddělení i katedry komunikují s uchazeči převážně e-mailem či prostřednictvím webové přihlášky.
  • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) se dostavte před začátkem přijímací zkoušky v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou, s sebou občanský průkaz/pas.
  • O postupu či nepostupu mezi jednotlivými koly v průběhu přijímací zkoušky včetně sledování stavu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí po přijímacích zkouškách lze na adrese https://prihlaska.amu.cz . NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!
  • Rozhodnutí je vydáno do 30 dnů od ověření podmínek a následně je odesláno dopisem do vlastních rukou. 
  • Správní úkony zajišťuje studijní odd. tj. odeslání rozhodnutí, odvolání, změny osobních údajů např. adresy trvalého bydliště, nahlížení do spisu, podklady k nostrifikaci. Pokud se uchazeč chce dostavit osobně např. k nahlížení do spisu, je povinen se předem domluvit na termínu schůzky se studijním odd. (nejlépe e-mailem: studijni@hamu.cz nebo telefonicky 234 244 l. 122, l.129).
  • Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

INFO

K přijímacím zkouškám hudebních interpretačních programů HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Přijímací zkouška z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů 

Studijní programy: skladba, dirigování, zpěv a operní režie, klávesové nástroje, strunné nástroje, dechové nástroje, bicí nástroje, jazzová hudba, zvuková tvorba a hudební režie, hudební teorie
(netýká se uchazečů o studium programu Hudební produkce)

Uchazeči vykonají  v termínech od   do   2024 zkoušku z dějin hudby a z hudebně-teoretických předmětů formou elektronického testu v učebně HAMU. Učebnu č. H2024 naleznete v 2. patře Hartigovského paláce, Malostranské nám. č. 12. Uchazečům bude zaslán termín konání e-mailem (obvykle se koná den před talentovými zkouškami).

Okruhy a doporučenou literaturu pro naleznete níže, pro program Jazzová hudba naleznete na stránce Katedry jazzové hudby

PRO ON-LINE TEST SI PŘIPRAVTE ČÍSLO SVÉ PŘIHLÁŠKY.

Studijní programy: pedagogika tance, choreografie, taneční věda, nonverbální divadlo

Uchazeči se podrobí písemné zkoušce ze všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin oboru a z dějin hudby a hudební teorie formou písemného testu. Požadavky a bližší informace k přijímací zkoušce naleznete na stránkách kateder. 

Kontakty

Kateřina Čepická

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.