Bakalářské studium

INFO

Podmínky pro přítomnost uchazečů o studium v rámci přijímacího řízení v budově HAMU

Rádi bychom uchazeče o studium požádali, aby se během registrace na Studijním oddělení HAMU prokázali negativním testem na COVID-19 z veřejného testovacího místa, a to buď negativním výsledkem PCR, který byl proveden před max. 72 hod., nebo negativním výsledkem antigenního testu, max. starým 24 hod.  
 


Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia ak. roku 2022/ 2023 - TALENTOVÁ ČÁST

Prezentace výrazně talentových a technických dispozic (např. hra na nástroj, pěvecký výkon, předvedení skladeb, znalost tanečních technik, znalost techniky mimu na vyspělé úrovni a další předpoklady studia zvoleného oboru). 

Požadavky, průběh a způsob hodnocení jsou popsány u jednotlivých kateder v následující tabulce (proklikem na název katedry). U některých specializací/programů může být přijímací zkouška vícekolová, podrobnosti naleznete u příslušných kateder. 

KATEDRA TERMÍNY JAZYK VÝUKY
TEACHING
LANGUAGE
Katedra skladby                                  27. a 28. 1. 2022 ČJ
Katedra dirigování                               25.1. 2022 učebna 2025 ČJ
Katedra zpěvu a operní režie             zpěv: 24.1. a 26.1. 2022 Galerie
Operní režie se neotevírá 
ČJ
Katedra klávesových nástrojů            varhany 24.1.; klavír 25.1. ČJ
Katedra strunných nástrojů                25.1. housle, harfa, kytara
26.1. viola, violoncello, kontrabas; Sál Martinů
ČJ
Katedra dechových nástrojů               dřevěné 27.1.; žesťové 28.1. ČJ
Katedra bicích nástrojů                       21.1. 2022 učebna S28 ČJ
Katedra jazzové hudby                       24.1.2022 Ateliér ČJ
Katedra zvukové tvorby                       24. a 25.1. ČJ
Katedra hudební teorie                         26.1. ČJ
Katedra hudební produkce                 neotevírá se   ČJ
Katedra tance 24.1. choreografie 2.kolo
25.1. chor. 3.kolo + taneční věda
26.1. pedagogika tance 1. a 2. kolo
27.1. padagogika tance 2. kolo
ČJ
Katedra nonverbálního divadla 1.+2.kolo 24.1., 3. kolo 25.a26.1 ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - anglický jazyk, English

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a připojí povinné přílohy. Dále lze povinné přílohy zaslat v listinné podobě přes podatelnu AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Uzávěrka pro podání přihlášek a zaslání povinných i nepovinných příloh je 30. listopadu 2021 (při zaslání poštou rozhoduje podací razítko).

Poplatek za přihlášku 873,- Kč; poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet nebo kartou
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání příloh  

Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
nebo
lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1
nebo 
zaslat v elektronické podobě jejich připojením přímo k elektronické přihlášce

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu 2021.
  • Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce. Termín a čas konání teoretického testu viz níže bude uveden v pozvánce, obvykle jeden den před konáním talentové části přijímací zkoušky.
  • Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2022/2023 se konají v období od 21. ledna do 28. ledna 2022. Přesný den a čas  průběžně upřesňují příslušné katedry. 
  • Požadavky k přijímacím zkouškám naleznete u jednotlivých kateder (viz tabulka výše).
  • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.
  • O postupu či nepostupu mezi jednotlivými koly včetně sledování stavu je rozhodnutí o přijetí/nepřijetí po přijímacích zkouškách lze na adrese https://prihlaska.amu.cz . NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!
  • O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.
    Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Přijímací zkouška z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů 

Studijní program Hudební umění a Jazzová hudba
(netýká se uchazečů o studium specializace Hudební produkce)

Uchazeči vykonají  v termínech od 21. 1. do 28. 1. 2022 zkoušku z dějin hudby a z hudebně-teoretických předmětů formou on-line testu v učebně HAMU. Učebnu č. H2024 naleznete v 2. patře Hartigovského paláce, Malostranské nám. č. 12. Uchazečům bude zaslán termín konání e-mailem (obvykle se koná den před talentovými zkouškami).

Okruhy a doporučenou literaturu pro program Hudební umění naleznete níže, pro program Jazzová hudba naleznete na stránce Katedry jazzové hudby

PRO ON-LINE TEST SI PŘIPRAVTE ČÍSLO SVÉ PŘIHLÁŠKY.

Studijní program Taneční umění

Uchazeči se podrobují písemné zkoušce ze všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin oboru a z dějin hudby a hudební teorie formou písemného testu. Požadavky a bližší informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách kateder. 

Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.