Bakalářské studium

Bakalářské studium je tříleté, v prezenční formě studia. Studium je zakončené státní závěrečnou zkouškou.

Studium uměleckých oborů je zaměřeno na dokonalé profesionální zvládnutí oboru a jeho technické stránky, i na vysokoškolské základy vědních disciplín historických, hudebně-teoretických, estetických a všeobecně kulturně vzdělávacích, předepsaných studijními plány. Absolventu studia je udělen akademický titul  bakalář umění (ve zkratce  BcA.) uváděný před jménem.

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Přihlášky  je možné vyplňovat v období od 1. 11. do 30. 11. 2023.
Přijetí přihlášky je potvrzeno odesláním systémovího e-mailu na vámi uvedenou adresu a v elektronické přihlášce.

V případě potíží nebo nejasností se obraťte na studijní oddělení
e-mail: studijni@hamu.cz  nebo tel.: 234 244 122;  234 244 129.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2024/2025

Vyhláška děkana č. 16/2023 -podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze - vstoupila v platnost nová vyhláška, přihlášky lze podávat od 1. do 30. listopadu 2023. Přijímací zkoušky se konají od 19. do 26. ledna 2024. 
Dean's Decree No. 17/2023 - Conditions and Course of Admission to the Bachelor's Degree in English Language at the Music and Dance Faculty, Academy of Performing Arts in Prague - Study programme Dance Pedagogy

INFO

K přijímacím zkouškám hudebních interpretačních programů HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia ak. roku 2024/2025 - TALENTOVÁ ČÁST

Prezentace výrazně talentových a technických dispozic (např. hra na nástroj, pěvecký výkon, předvedení skladeb, znalost tanečních technik, znalost techniky mimu na vyspělé úrovni a další předpoklady studia zvoleného oboru). 

Požadavky, průběh a způsob hodnocení přijímací zkoušky pro jednotlivé programy/specilizace jsou popsány
u příslušných kateder v následující tabulce
(zobrazí se proklikem na název katedry). U některých specializací/programů může být přijímací zkouška vícekolová, jednotlivá kola jsou vyřazovací. 

KATEDRA/DEPARTMENT TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY      
A MÍSTO KONÁNÍ/ADMISSIONS DATES
JAZYK VÝUKY
TEACHING
LANGUAGE
Katedra skladby                                 
čtvrtek  25.1. a pátek 26.1.2024
 
ČJ
Katedra dirigování                              
úterý 23.1.2024
 
ČJ
Katedra zpěvu a operní režie            
pondělí 22.1. a 23.1.2024     Galerie
 
ČJ
Katedra klávesových nástrojů           
klavír: středa 24.1.2024
cembalo, varhany, akordeon: čtvrtek 25.1.2024 Sál Martinů
 
ČJ
Katedra strunných nástrojů               

 

housle: úterý 23. 1. 2024
violoncello, viola, kontrabas:  středa 24.1.2024
kytara: čtvrtek 25. 1. 2024

ČJ
Katedra dechových nástrojů

 

pondělí 22. 1. a úterý 23. 1.  2024   
     

ČJ
Katedra bicích nástrojů                      
středa 24. 1. 2024 učebna S28
 
ČJ
Katedra jazzové hudby                      
pondělí 22. 1. 2024 Ateliér
 
ČJ
Katedra zvukové tvorby a hudební režie
Zvuková tvorba - 1. kolo: pondělí 22.1.2024
Zvuková tvorba - 2. kolo/Hudební režie 1.+2. kolo: úterý 23.1.2024
 
ČJ
Katedra hudební teorie                         středa 24.1.2024 od 10 hod., učebna 2057 ČJ
Katedra hudební produkce


neotevírá se           

ČJ
Katedra tance
Dance Departmant


Choreografie 2. kolo: pondělí 22.1.2024
Choreografie 3. kolo+Taneční věda1.+2.kolo: úterý 23.1.
Pedagogika tance/Dance Pedagogy 1.+2.kolo: středa 24.1.2024
Pedagogika tance/Dance Pedagogy 2. kolo: čtvrtek 25.1.2024
in English more infrormation:  study programme: Dance Pedagogy 
kombinované studium: neotevírá se

ČJ/EN
Katedra nonverbálního divadla
středa 24.1. - pátek 26.1.2024
 
ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - anglický jazyk, English
Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2024/2025 se konají v období od  19. do 26. ledna 2024.
Přesný den, čas a místo  průběžně upřesňují příslušné katedry dle počtu uchazečů, změna termínů vyhrazena.
V elektronické pozvánce k přijímacím zkouškám bude stanoven termín konání zkoušky/zkoušek a jejich kol,
zasílají příslušné katedry na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce uchazeče, více viz Obecné informace.

Obecné informace k přijímacímu řízení

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a uhradí poplatek, dále zašlou povinné přílohy v listinné podobě poštou (povinné přílohy viz Vyhláška děkana a příslušné katedry) nebo osobně doručí přes podatelnu AMU, adresa viz tabulka níže. O evidenci přihlášky po zaplacení budete vyrozumněni systémovou zprávou na vámi uvedený e-mail v přihlášce. 
Uzávěrka pro podání přihlášek elektronickou formou včetně uhrazení poplatku a pro zaslání povinných i nepovinných příloh poštou je 30. listopadu 2023 (při zaslání povinných příloh poštou rozhoduje podací razítko pošty).

Poplatek za přihlášku 931,- Kč; poplatek za přijímací řízení je nevratný
Platba preferujeme platbu kartou lze i bankovním převodem
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet nebo kartou
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání
příloh 
 

Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
nebo
lze osobně donést do podatelny AMU,
Malostranské nám. 259/12, Praha 1
 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • Přihlášky bude možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu 2023. Přijetí přihlášky je potvrzeno automatickým e-mailem.
  • Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2024/2025 se konají v období od 19. ledna do 26. ledna 2024. Přesný den, čas a místo  průběžně upřesňují příslušné katedry. 
  • Pozvánky k přijímacím zkouškám s informacemi budou uchazečům zaslány výhradně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou uchazečem v přihlášce ke studiu, referenty příslušných kateder nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání přijímací zkoušky. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li v pozvánce uvedeno jinak. Přijetí pozvánky potvrďte prosím e-mailem.
  • Studijní oddělení i katedry komunikují s uchazeči převážně e-mailem či prostřednictvím webové přihlášky.
  • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) se dostavte cca 30 min. před začátkem přijímací zkoušky v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou, s sebou občanský průkaz/pas.
  • O postupu či nepostupu mezi jednotlivými koly v průběhu přijímací zkoušky včetně sledování stavu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí po přijímacích zkouškách lze na adrese https://prihlaska.amu.cz . NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!
  • Rozhodnutí je vydáno do 30 dnů od ověření podmínek a následně je odesláno dopisem do vlastních rukou. 
  • Správní úkony zajišťuje studijní odd. tj. odeslání rozhodnutí, odvolání, změny osobních údajů např. adresy trvalého bydliště, nahlížení do spisu, podklady k nostrifikaci v rámci přijímacího řízení. Pokud se uchazeč chce dostavit osobně např. k nahlížení do spisu, je povinen se předem domluvit na termínu schůzky se studijním odd. (nejlépe e-mailem: studijni@hamu.cz nebo telefonicky +420 234 244 122; +420 234 244 129).
  • Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce event. přeloženy do českého jazyka (lze i ve slovenštině).

Přijímací zkouška z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů 

Studijní programy: skladba, dirigování, zpěv, klávesové nástroje, strunné nástroje, dechové nástroje, bicí nástroje, jazzová hudba, zvuková tvorba a hudební režie, hudební teorie
(netýká se uchazečů o studium programu Hudební produkce; další programy viz níže)

Uchazeči vykonají  v termínech od   19. do 26. ledna 2024 zkoušku z dějin hudby a z hudebně-teoretických disciplín formou elektronického testu v učebně HAMU č. H2024 (2. patro Hartigovského paláce, Malostranské nám. č. 12). Uchazečům bude zaslán termín konání v pozvánce e-mailem (obvykle se koná den před talentovými zkouškami).

Okruhy a doporučenou literaturu pro naleznete níže, pro program Jazzová hudba naleznete na stránce Katedry jazzové hudby

PRO ON-LINE TEST SI PŘIPRAVTE ČÍSLO SVÉ PŘIHLÁŠKY.

Studijní programy: pedagogika tance, choreografie, taneční věda, nonverbální divadlo

Uchazeči se podrobí písemné zkoušce ze všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin oboru a z dějin hudby a hudební teorie formou písemného testu. Požadavky a bližší informace k přijímací zkoušce naleznete na stránkách kateder. 

Dokumenty

Kontakty

Bc. Martina FIALOVÁ

Vedoucí studijního oddělení Telefon: 234 244 122 Detail osoby
Foto

Kateřina ČEPICKÁ

Referent studijního oddělení Telefon: 234 244 129 Detail osoby
Foto