Doktorské studium

Doktorské studium je tříleté, v prezenční či kombinované formě studia. 

Přijímací zkoušky se konají v polovině června. Zkouška je zaměřena na předložený projekt zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího řízení je zkouška z jednoho světového jazyka na úrovni B2 - u oboru Hudební produkce je na této úrovni znalostí povinný anglický jazyk a na úrovni A2 další světový jazyk.

Studium je zaměřeno na výraznou vědeckou profilaci frekventantů. Je mimo jiné součástí přípravy k vědecko-pedagogickému nebo umělecko-pedagogickému působení absolventů na vysokých uměleckých školách, na různých pedagogických pracovištích, ve vědeckých ústavech apod. Absolventu studia se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D.) uváděný za jménem.

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Přihlášky lze vyplňovat od  15. března do 15. dubna 2024 Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky v systému a odesláním systémového e-mailu na vámi uvedenou adresu.

V případě potíží nebo nejasností se obraťte na studijní oddělení nejlépe
e-mailem na: studijni@hamu.cz  nebo tel.: 234 244 122;  234 244 129

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2024/2025

Vyhláška děkana č. 22/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém  jazyce 2024/2025 na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze - vstoupila v platnost nová vyhláška, přihlášky lze podávat od 15. 3. do 15. 4. 2024. Přijímací zkoušky se konají od 10. 6. do 21. 6. 2024.
Dean's Decree No. 23/2023 - Conditions and Course of Admission to the Doctoral Studies 2024/2025 in English Language at the Music and Dance Faculty, Academy of Performing Arts in Prague - Study programme: Compositiom. Applications can be submitted from 15 March to 15 April 2024. Date of admission examinations: 10. 6. until 21. 6. 2024
Vyhláška děkana č. 3/2024 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém  jazyce 2024/2025 na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze, studijní program Hudební teorie - vstoupila v platnost nová vyhláška, přihlášky lze podávat od 15. 3. do 15. 4. 2024. Přijímací zkoušky se konají od 19. 6. 2024.

 

INFO

K přijímacím zkouškám hudebních interpretačních programů HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia ak. roku 2024/2025

Požadavky, průběh a způsob hodnocení přijímací zkoušky pro jednotlivé programy/profilace jsou popsány
u příslušné oborové rady v tabulce (zobrazí se proklikem na název). U některých programů může být přijímací zkouška vícekolová, jednotlivá kola jsou vyřazovací. 

OBOROVÁ RADA TERMÍN                                                JAZYK VÝUKY
TEACHING LANGUAGE
Interpretace a teorie interpretace
 

profilace: dirigování, flétna, hoboj, klarinet, fagot
lesní roh, trubka, pozoun, tuba, zpěv, klavír, varhany,
cembalo, housle, viola, violoncello, kontrabas, harfa,
kytara, bicí nástroje, jazzová hudba
ČJ
Hudební produkce 2024 ČJ
Hudební teorie 19. 6. 2024 ČJ
Skladba a teorie skladby
Composition
 2024 ČJ/EN
Zvuková tvorba a hudební režie 2024
profilace: zvuková tvorba, hudební režie
ČJ
Taneční umění a Nonverbální divadlo 2024
profilace: pedagogika tance, choreografie, taneční věda, nonverbální divadlo
ČJ

 

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - anglický jazyk, English
Přijímací zkoušky do navazujícího doktorského studia 2024/2025 se konají v období od  10. června do 21. června 2024.
Přesný den, čas a místo  průběžně upřesňují příslušné oborové rady dle počtu uchazečů, změna termínů vyhrazena.
V elektronické pozvánce k přijímacím zkouškám bude stanoven termín konání zkoušky/zkoušek a jejich kol,
zasílají příslušné oborové rady na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce uchazeče, více viz Obecné informace.

Obecné informace k přijímacímu řízení

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a uhradí poplatek, dále zašlou povinné přílohy v listinné podobě poštou či osobně doručí přes podatelnu AMU, adresa viz tabulka níže. O evidenci přihlášky po zaplacení budete vyrozumněni systémovou zprávou na vámi uvedený e-mail v přihlášce. 
Uzávěrka pro podání přihlášek elektronickou formou včetně uhrazení poplatku a pro zaslání povinných i nepovinných příloh poštou je 15. 4. 2024 (při zaslání povinných příloh poštou rozhoduje podací razítko pošty).

Poplatek za přihlášku 931,- Kč; poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání 
příloh 
Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
  nebo
lze osobně donést do podatelny AMU
Malostranské nám. 259/12, Praha 1

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

  • Přijímací zkoušky do doktorského studia 2024/2025 se konají  od 10. 6. do 21. 6. 2024 pokud není uvedeno jinak. Termíny jsou průběžně upřesňovány oborovými radami. 
  • Pozvánky s dalšími informacemi  budou uchazečům zaslány referenty oborových rad na vaši e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak. PŘIJETÍ POZVÁNKY PROSÍM POTVRĎTE E-MAILEM.
  • Termín zkoušky z cizího světového jazyka je obvykle v den přijímací zkoušky - bude upřesněno studijním odd.
  • Podmínkou k přijetí ke studiu, mimo jiné, je řádné ukončení studia v magisterském programu a získání akademického titulu.
  • K prezenci na studijním oddělení (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce časovou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas.
  • Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!
  • Rozhodnutí je vydánodo 30 dnů od ověření podmínek a následně je odesláno dopisem do vlastních rukou. 
  • Správní úkony zajišťuje studijní odd. tj. odeslání rozhodnutí, odvolání, změny osobních údajů např. adresy trvalého bydliště, nahlížení do spisu, podklady k nostrifikaci. Pokud se uchazeč chce dostavit osobně např. k nahlížení do spisu, je povinen se předem domluvit na termínu schůzky se studijním odd. (nejlépe e-mailem: studijni@hamu.cz nebo telefonicky 234 244 l. 122, l.129).
  • Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

 

Kontakty

Bc. Martina FIALOVÁ

Vedoucí studijního oddělení Telefon: 234 244 122 Detail osoby
Foto

Kateřina ČEPICKÁ

Referent studijního oddělení Telefon: 234 244 129 Detail osoby
Foto