Doktorské studium

Doktorské studium je tříleté, v prezenční či kombinované formě studia. 

Přijímací zkoušky se konají v polovině června. Zkouška je zaměřena na předložený projekt zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího řízení je zkouška z jednoho světového jazyka na úrovni B2 - u oboru Hudební produkce je na této úrovni znalostí povinný anglický jazyk a na úrovni A2 další světový jazyk.

Studium je zaměřeno na výraznou vědeckou profilaci frekventantů. Je mimo jiné součástí přípravy k vědecko-pedagogickému nebo umělecko-pedagogickému působení absolventů na vysokých uměleckých školách, na různých pedagogických pracovištích, ve vědeckých ústavech apod. Absolventu studia se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D.) uváděný za jménem.

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

883,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy poštou nebo osobně na podatelnu AMU


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Přihlášky pro program ZVUKOVÁ TVORBA A HUDEBNÍ REŽIE (Vyhláška č. 15/2023) lze vyplňovat od 1. do 31. srpna 2023

V případě potíží nebo nejasností se obraťte na studijní oddělení nejlépe
e-mailem na: studijni@hamu.cz  nebo tel.: 234 244 122;  234 244 129

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2023/2024

Vyhláška děkana č. 18/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém  jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze; program Skladba a teorie skladby: SBĚR PŘIHLÁŠEK UKONČEN

Vyhláška děkana č. 4/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém  jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze; program Interpretace a teorie interpretace: SBĚR PŘIHLÁŠEK UKONČEN

Vyhláška děkana č. 12/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém  jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze; program Taneční umění a nonverbální divadlo; Zvuková tvorba a hudební režie; Hudební produkce: SBĚR PŘIHLÁŠEK UKONČEN

Vyhláška děkana č. 10/2023 podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia  v anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze; program Skladba: SBĚR PŘIHLÁŠEK UKONČEN  (Dean's Decree no. 10/2023 - conditions and course of admission to the doctoral's degree programme in the English language at the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague; study programme: COMPOSITION. More information about the study at HAMU (department, curriculum, tuition fees, etc.) see HERE.  SBĚR PŘIHLÁŠEK UKONČEN

Vyhláška děkana č. 15/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém  jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze; program Zvuková tvorba a hudební režie:  LZE PODAT PŘIHLÁŠKU v období od 1. do 31. srpna 2023

INFO

K přijímacím zkouškám hudebních interpretačních programů HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia ak. roku 2023/ 2024

OBOROVÁ RADA TERMÍN                                                JAZYK VÝUKY
TEACHING LANGUAGE
Interpretace a teorie interpretace
 
16.6. 2023 v učebně 1034
profilace: dirigování, flétna, hoboj, klarinet, fagot
lesní roh, trubka, pozoun, tuba, zpěv, klavír, varhany,
cembalo, housle, viola, violoncello, kontrabas, harfa,
kytara, bicí nástroje, jazzová hudba
ČJ
Hudební produkce 15.9.2023 ČJ
Hudební teorie neotevírá se ČJ
Skladba a teorie skladby
Composition
15. 6. 2023 ČJ/EN
Zvuková tvorba a hudební režie 12. 9. 2023
profilace: zvuková tvorba, hudební režie
ČJ
Taneční umění a Nonverbální divadlo 11. - 15.9.2023
profilace: pedagogika tance, choreografie, taneční věda, 
nonverbální divadlo
ČJ

 

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - English
Požadavky, průběh a způsob hodnocení přijímací zkoušky pro jednotlivé programy/profilace jsou popsány
u příslušné oborové rady v tabulce
 (zobrazí se proklikem na název). U některých programů může být přijímací zkouška vícekolová, jednotlivá kola jsou vyřazovací. 

Obecné informace k přijímacímu řízení

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a uhradí poplatek, dále zašlou povinné přílohy v listinné podobě poštou či osobně doručí přes podatelnu AMU, adresa viz tabulka níže. O evidenci přihlášky po zaplacení budete vyrozumněni systémovou zprávou na vámi uvedený e-mail v přihlášce. 
Uzávěrka pro podání přihlášek elektronickou formou včetně uhrazení poplatku a pro zaslání povinných i nepovinných příloh poštou je.............. 2023 (při zaslání povinných příloh poštou rozhoduje podací razítko pošty).

Poplatek za přihlášku 883,- Kč; poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání 
příloh 
Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
  nebo
lze osobně donést do podatelny AMU
Malostranské nám. 259/12, Praha 1

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

  • Přijímací zkoušky do doktorského studia 2023/2024 se konají  od 11. 9. do 15. 9. 2023 pokud není uvedeno jinak. Termíny jsou průběžně upřesňovány oborovými radami. 
  • Pozvánky s dalšími informacemi  budou uchazečům zaslány referenty oborových rad na vaši e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak. PŘIJETÍ POZVÁNKY PROSÍM POTVRĎTE E-MAILEM.
  • Termín zkoušky z cizího světového jazyka je obvykle v den přijímací zkoušky - bude upřesněno studijním odd.
  • Podmínkou k přijetí ke studiu, mimo jiné, je řádné ukončení studia v magisterském programu a získání akademického titulu.
  • K prezenci na studijním oddělení (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce časovou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas.
  • Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!
  • Rozhodnutí je vydánodo 30 dnů od ověření podmínek a následně je odesláno dopisem do vlastních rukou. 
  • Správní úkony zajišťuje studijní odd. tj. odeslání rozhodnutí, odvolání, změny osobních údajů např. adresy trvalého bydliště, nahlížení do spisu, podklady k nostrifikaci. Pokud se uchazeč chce dostavit osobně např. k nahlížení do spisu, je povinen se předem domluvit na termínu schůzky se studijním odd. (nejlépe e-mailem: studijni@hamu.cz nebo telefonicky 234 244 l. 122, l.129).
  • Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

 

Kontakty

Bc. Martina FIALOVÁ

Vedoucí studijního oddělení Telefon: 234 244 122 Detail osoby
Foto

Kateřina ČEPICKÁ

Referent studijního oddělení Telefon: 234 244 129 Detail osoby
Foto