Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium je dvouleté, v prezenční formě studia. Studium je zakončené státní závěrečnou zkouškou.

Studium je koncipováno jako navazující na úspěšně ukončené bakalářské studium téhož oboru na HAMU nebo jiných uměleckých školách. Na obor Hudební produkce je akceptován bakalářský diplom z příbuzných oborů na jiné vysoké škole (VŠE - obor Arts manager, FF UK - obor Hudební věda), na obor Hudební teorie diplom z téhož oboru na jiné vysoké škole. Na obor Komorní hra je akceptován bakalářský diplom z interpretačního oboru nebo oboru Komorní hra na jiné VŠ. Studium uměleckých oborů je soustředěno převážně na hlavní obor studia, na získání nejvyšší mistrovské úrovně a integrace vědomostí do širších a obecnějších souvislostí. U vědeckých oborů je magisterské studium soustředěno na dovršení schopnosti tvořivé teoretické reflexe umělecké praxe a zároveň schopnosti samostatné vědecké práce, směřující k rozvoji oboru. Absolventu studia je udělen akademický titul magistr umění (ve zkratce MgA.) uváděný před jménem.

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

883,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy poštou nebo osobně na podatelnu AMU


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. 3. do 15. 4. 2023.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky v systému a odesláním e-mailu na vámi uvedenou adresu.

V případě potíží nebo nejasností se obraťte na studijní oddělení
nejůépe e-mail: studijni@hamu.cz  nebo tel.: 234 244 122;  234 244 129.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2023/2024: PODÁVEJTE PŘIHLÁŠKY DO 15. DUBNA 2023

Vyhláška děkana č. 16/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia  v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Vyhláška děkana č. 17/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia  v anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze (Dean's Decree no.17/2022 - conditions and course of admission to the master's degree programme in the English language at the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague)

Vyhláška děkana č. 2/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia  v anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze (Dean's Decree no. 2/2023 - conditions and course of admission to the master's degree programme in the English language at the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague). More information about the Master's studies at HAMU (department, curriculum, tuition fees, etc.) see HERE

INFO

K přijímacím zkouškám hudebních interpretačních programů HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.

Termíny přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia ak. roku 2023/ 2024

Požadavky, průběh a způsob hodnocení přijímací zkoušky pro jednotlivé programy/specilizace jsou popsány
u příslušných kateder v následující tabulce
 (zobrazí se proklikem na název katedry). U některých specializací/programů může být přijímací zkouška vícekolová, jednotlivá kola jsou vyřazovací. 

KATEDRA

TERMÍNY JAZYK VÝUKY
TEACHING
ANGUAGE
Katedra skladby
Composition Department
středa 14.6.2023 ČJ/EN
Katedra dirigování 2023 (uč. 2024, 2025) ČJ
Katedra zpěvu a operní režie zpěv: pondělí 5.6.2023 do 10 hod. (Galerie)
operní režie se neotevírá
ČJ
Katedra klávesových nástrojů

klavír: čtvrtek 8. 6. 2023 od 13 hod. (uč.1034)
varhany: středa 7.6.2023 od 10 hod. (Sál Martinů)
cembalo: středa 7.6.2023 od 11 hod. (uč. 096)

ČJ
Katedra strunných nástrojů
String Instruments Department
středa 14.6.2023 od 9 hod. (Sál Martinů)
čtvrtek 15.6.2023 od 9 hod. (Sál Martinů) 
ČJ/EN
Katedra dechových nástrojů čtvrtek 15.6. 2023 ČJ
Katedra bicích nástrojů středa 7.6.2023 od 16 hod. (uč. S28) ČJ
Katedra jazzového hudby
Jazz Music Department
pátek 16.6.2023 od 14 hod. (ATELIÉR) ČJ/EN 
Katedra hudební teorie středa 7.6.2023 od 11 hod. (uč. 2057) ČJ
Katedra hudební produkce neotevírá se ČJ
Komorní hra středa 14.6.2023 od 15 hod. (uč. 2027) ČJ
Katedra zvukové tvorby pondělí 19.6.2023 (uč. 2056)  ČJ
Katedra tance
Dance Department
středa 14.6.2023 choreografie
čtvrtek 15.6.2023 taneční věda a pedagogika
Thursday  15.6. Dance Pedagogy 
ČJ/EN for Dance
Pedagogy and
Choreology
Katedra nonverbálního divadla čtvrtek 15.6.2023 od 9 hod. (uč. 0021) ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - English

Obecné informace k přijímacímu řízení

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a uhradí poplatek, dále zašlou povinné přílohy v listinné podobě poštou či osobně doručí přes podatelnu AMU, adresa viz tabulka níže. O evidenci přihlášky po zaplacení budete vyrozumněni systémovou zprávou na vámi uvedený e-mail v přihlášce. 
Uzávěrka pro podání přihlášek elektronickou formou včetně uhrazení poplatku a pro zaslání povinných i nepovinných příloh poštou je.............. 2023 (při zaslání povinných příloh poštou rozhoduje podací razítko pošty).

Poplatek za přihlášku 883,- Kč
poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet nebo kartou
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání příloh  Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
  nebo
lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • Přihlášky je možné vyplňovat pouze v období od 15. 3. do 15. 4. 2023. Přijetí přihlášky je potvrzeno automatickým e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu a v elektrotnickém systému.
 • POVINNÉ PŘÍLOHY zašlete poštou (rozhoduje poštovní razítko) do termínu uzávěrky přihlášek 15. 4. 2023.
 • Přihlášky neuhrazené do termínu uzávěrky přihlášek nebudou zařazeny do přijímacího řízení (v případě bankovního převodu event. poštovní poukázku počítejte s časovou prodlevou).
 • Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 2023/2024 se konají v období od 5. 6. do 20. 6. 2023. Konkrétní termíny jsou průběžně upřesňovány příslušnými katedrami. 
 • Požadavky k přijímacím zkouškám naleznete u jednotlivých kateder (viz tabulka výše).
 • Pozvánky budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. PŘIJETÍ POZVÁNKY PROSÍM POTVRĎTE E-MAILEM.
 • Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce. 
 • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a pro svou orientaci i vytištěnou pozvánku.
 • Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!
 • Rozhodnutí je vydáno do 30 dnů od ověření podmínek a následně je odesláno dopisem do vlastních rukou. 
 • Správní úkony zajišťuje studijní odd. tj. odeslání rozhodnutí, odvolání, změny osobních údajů např. adresy trvalého bydliště, nahlížení do spisu, podklady k nostrifikaci. Pokud se uchazeč chce dostavit osobně např. k nahlížení do spisu, je povinen se předem domluvit na termínu schůzky se studijním odd. (nejlépe e-mailem: studijni@hamu.cz nebo telefonicky 234 244 l. 122, l.129).
 • Poskytnuté dokumenty se nevrací.

Kontakt

Bc. Martina FIALOVÁ

Vedoucí studijního oddělení Telefon: 234 244 122 Detail osoby
Foto

Kateřina ČEPICKÁ

Referent studijního oddělení Telefon: 234 244 129 Detail osoby
Foto