Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium je dvouleté, v prezenční formě studia. Studium je zakončené státní závěrečnou zkouškou.

Studium je koncipováno jako navazující na úspěšně ukončené bakalářské studium téhož oboru na HAMU nebo jiných uměleckých školách. Na obor Hudební produkce je akceptován bakalářský diplom z příbuzných oborů na jiné vysoké škole (VŠE - obor Arts manager, FF UK - obor Hudební věda), na obor Hudební teorie diplom z téhož oboru na jiné vysoké škole. Na obor Komorní hra je akceptován bakalářský diplom z interpretačního oboru nebo oboru Komorní hra na jiné VŠ. Studium uměleckých oborů je soustředěno převážně na hlavní obor studia, na získání nejvyšší mistrovské úrovně a integrace vědomostí do širších a obecnějších souvislostí. U vědeckých oborů je magisterské studium soustředěno na dovršení schopnosti tvořivé teoretické reflexe umělecké praxe a zároveň schopnosti samostatné vědecké práce, směřující k rozvoji oboru. Absolventu studia je udělen akademický titul magistr umění (ve zkratce MgA.) uváděný před jménem.

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. března do 15. dubna 2024.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky v systému a odesláním systémového e-mailu na vámi uvedenou adresu.

V případě potíží nebo nejasností se obraťte na studijní oddělení
nejůépe e-mail: studijni@hamu.cz  nebo tel.: 234 244 122;  234 244 129.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2024/2025: 

Vyhláška děkana č. 20/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia  v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze - vstoupila v platnost nová vyhláška, přihlášky lze podávat od 15. 3. do 15. 4. 2024. Přijímací zkoušky se konají od 10. 6. do 21. 6. 2024.
Dean's Decree No. 21/2023 - Conditions and Course of Admission to the Continuing Master's Studies in English Language at the Music and Dance Faculty, Academy of Performing Arts in Prague - Study programme's: Compositiom, String Instruments, Jazz Studies, Dance Pedagogy, Choreology.
Applications can be submitted from 15 March to 15 April 2024. Date of admission examinations: 10. 6. until 21. 6. 2024

INFO

K přijímacím zkouškám hudebních interpretačních programů HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.

Termíny přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia ak. roku 2024/2025

Požadavky, průběh a způsob hodnocení přijímací zkoušky pro jednotlivé programy/specilizace jsou popsány
u příslušných kateder v následující tabulce
 (zobrazí se proklikem na název katedry). U některých specializací/programů může být přijímací zkouška vícekolová, jednotlivá kola jsou vyřazovací. 

KATEDRA

TERMÍNY JAZYK VÝUKY
TEACHING
ANGUAGE

Katedra skladby
Composition Department

2024 ČJ/EN

Katedra dirigování
 
2024 (uč. 2024, 2025) ČJ
Katedra zpěvu a operní režie zpěv: 2024 (Galerie)
operní režie se neotevírá
 
ČJ
Katedra klávesových nástrojů

klavír: 2024  (uč.1034)
varhany: 2024 (Sál Martinů)
cembalo: 2024 (uč. 096)

ČJ
Katedra strunných nástrojů
String Instruments Department
 
2024 od 9 hod. (Sál Martinů)
2024 od 9 hod. (Sál Martinů) 
 
ČJ/EN

Katedra dechových nástrojů
 
 2024 ČJ
Katedra bicích nástrojů
2024  (uč. S28)
 
ČJ

Katedra jazzového hudby
Jazz Music Department
 
2024 (ATELIÉR) ČJ/EN 

Katedra hudební teorie
 

2024 (uč. 2057)

specilizace 

ČJ

Katedra hudební produkce
 
2024 Hudebně-vydavatelský činnost se neotevírá ČJ

Komorní hra
 
2024 od hod. (uč. 2027) ČJ

Katedra zvukové tvorby
 
2024 (uč. 2056)  ČJ
Katedra tance
Dance Department
2024 choreografie
2024 taneční věda a pedagogika
 Dance Pedagogy 
 Choreology      
ČJ/EN for Dance
Pedagogy and
Choreology

Katedra nonverbálního divadla
 
2024 hod. (uč. 0021) ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - anglický jazyk, English
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 2024/2025 se konají v období od  10. června do 21. června 2024.
Přesný den, čas a místo  průběžně upřesňují příslušné katedry dle počtu uchazečů, změna termínů vyhrazena.
V elektronické pozvánce k přijímacím zkouškám bude stanoven termín konání zkoušky/zkoušek a jejich kol,
zasílají příslušné katedry na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce uchazeče, více viz Obecné informace.

Obecné informace k přijímacímu řízení

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a uhradí poplatek, dále zašlou povinné přílohy v listinné podobě poštou či osobně doručí přes podatelnu AMU, adresa viz tabulka níže. O registraci přihlášky po zaplacení budete vyrozumněni systémovou zprávou na vámi uvedený e-mail v přihlášce. 
Uzávěrka pro podání přihlášek elektronickou formou včetně uhrazení poplatku a pro zaslání povinných i nepovinných příloh poštou je 15. dubna 2024 (při zaslání povinných příloh poštou rozhoduje podací razítko pošty).

Poplatek za přihlášku 931,- Kč
poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet nebo kartou
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání příloh  Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
  nebo
lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • Přihlášky je možné vyplňovat pouze v období od 15. 3. do 15. 4. 2024. Přijetí přihlášky je potvrzeno automatickým e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu a v elektrotnickém systému.
 • POVINNÉ PŘÍLOHY výhradně v listiné formě zašlete poštou (rozhoduje poštovní razítko) do termínu uzávěrky přihlášek 15. 4. 2024.
 • Přihlášky neuhrazené do termínu uzávěrky přihlášek nebudou zařazeny do přijímacího řízení (v případě bankovního převodu event. poštovní poukázku počítejte s časovou prodlevou).
 • Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 2024/2025 se konají v období od 10. 6. do 21. 6. 2024. Konkrétní termíny jsou průběžně upřesňovány příslušnými katedrami dle počtu došlých přihlášek uchazečů, v daném období změna data vyhrazena. 
 • Požadavky k přijímacím zkouškám naleznete u jednotlivých kateder (viz tabulka).
 • Pozvánky budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. PŘIJETÍ POZVÁNKY PROSÍM POTVRĎTE E-MAILEM.
 • Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce. 
 • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a pro svou orientaci i vytištěnou pozvánku.
 • Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!
 • Rozhodnutí je vydáno do 30 dnů od ověření podmínek a následně je odesláno dopisem do vlastních rukou. 
 • Správní úkony zajišťuje studijní odd. tj. odeslání rozhodnutí, odvolání, změny osobních údajů např. adresy trvalého bydliště, nahlížení do spisu, podklady k nostrifikaci. Pokud se uchazeč chce dostavit osobně např. k nahlížení do spisu, je povinen se předem domluvit na termínu schůzky se studijním odd. (nejlépe e-mailem: studijni@hamu.cz nebo telefonicky 234 244 l. 122, l.129).
 • Poskytnuté dokumenty se nevrací.

Kontakt

Bc. Martina FIALOVÁ

Vedoucí studijního oddělení Telefon: 234 244 122 Detail osoby
Foto

Kateřina ČEPICKÁ

Referent studijního oddělení Telefon: 234 244 129 Detail osoby
Foto