Stipendia

HAMU poskytuje tři základní druhy stipendií:

Na stipendia poskytované studentům podle tohoto stipendijního řádu není právní nárok.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium lze studentům veřejných vysokých škol poskytnout na základě Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nárok na poskytnutí ubytovacího stipendia mají studenti, kteří splňují kritéria podle Stipendijního řádu AMU viz čl. 8.

Ubytovací stipendium se přiznává na 3 období:

říjen-prosinec, s výplatním termínem v lednu
leden-březen, s výplatním termínem v dubnu
duben-červen, s výplatním termínem v červenci

Student žádost o ubytovací stipendium NEPODÁVÁ.

Sociální stipendium

Studentům může být přiznáno sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta a to formou Fakultního sociálního stipendia a/nebo Státního sociálního stipendia.

Stipendium se přiznává studentům, kteří splňují kritéria podle Stipendijního řádu AMU viz čl.7.

Sociální stipendia se přiznávají na 2 období:

leden-září; s výplatním termínem v polovině května
říjen-prosinec; s výplatním termínem v druhé polovině prosince

Nárok na sociální stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek na dítě přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení: Sděleí pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Žádost podává student s doklady na studijní oddělení fakulty, pokud jeho nárok na sociální stipendium nevznikl až po zápisu do studia; v takovém případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.
Žádost lze vyzvednout na studijním odd.

Žádost o socíální stipendium
Aktualizováno 14. září 2023
DOC
INFO

Uzávěrka žádostí je 31.10., vyplněnou a podepsanou žádost a vytištěné studijní výsledky z KOSu za předešlý ročník odevzdevejte na studijní oddělení. 


STIPENDIA ZA VYNIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY
 

Stipendia za vynikající studijní výsledky se přiznávají za těchto podmínek:

1. Žádný ze studijních předmětů zapsaných v předešlém ročníku studia není hodnocen horším klasifikačním stupněm než "B" či "započteno"
2. Všechny zkoušky má složené řádně včetně státní závěrečné zkoušky, a žádnou z těchto zkoušek nemá složenou v opravném termínu.
3. Zápis do vyššího ročníku ve stanovením termínu.
4. Student je studentem bakalářského, magisterského studijního programu (včetně navazujícího magisterského studijního programu) v prezenčním či kombinované formě studia uskutečňovaného v českém jazyce.

Přiznané stipendium bude zasláno na bankovní účet studenta uvedeném v KOSu.

Kontakty

Kateřina ČEPICKÁ

Referent studijního oddělení Telefon: 234 244 129 Detail osoby
Foto

Bc. Martina FIALOVÁ

Vedoucí studijního oddělení Telefon: 234 244 122 Detail osoby
Foto