Doktorské přijímací řízení 2019/2020

 

Na základě návrhu příslušných oborových rad vypisuje děkan Hudební a taneční fakulty AMU  v Praze přijímací řízení pro doktorské studijní programy Hudební umění a Taneční umění. Uvedené obory se otevírají v českém programu, obor Skladba a teorie skladby také v anglickém programu.

 

 

Přijímací zkoušky se budou konat v červnu 2018. Uzávěrka přihlášek je do 31. 5. 2019

Uchazeč může být přijat pouze do takové formy studia, do které se přihlásil.

 

POŽADAVKY k přijímacím zkouškám, elektronická přihláška a podrobnější informace o doktorském studiu jsou zveřejněny na adrese https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/

 

Povinné přílohy k přihlášce:

Projekt disertační práce, profesní životopis, přehled o dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných prací nebo uměleckých výkonů, doklady o veřejném ohlasu tvorby, úřední kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu, potvrzení o úhradě správního poplatku. 

Součástí přijímacího řízení je zkouška z jednoho světového jazyka na úrovni B2.

 

 

Přihlášky se všemi požadovanými přílohami zašlete do 31. 5. 2019 na adresu:

HAMU, studijní odd., Malostranské nám 13, 118 01 Praha 1.

 

prof. Ivan  Klánský 
děkan


Přílohy:

Doktorské_přijímací_řízení_2019-2020.pdf (98.0 KB)