VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 08/2021 - KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 19/2020 PODMÍNKY A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V ČESKÉM JAZYCE NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AMU V PRAZE

Ve vyhlášce děkana č. 19/2020, kterou se upravují podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze
a která nabyla účinnosti dnem 10. 12. 2020, se mění čl. 3 Průběh přijímacího řízení.
 

Ustanovení se zrušuje v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním takto:

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

  • Termín přijímacích zkoušek: 1. 6. – 30. 6. 2021
  • Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2021
  • Správní poplatek: 878,- Kč, úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet AMU    č. 19-5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky. Správní poplatek není vratný.
  • Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami (viz příloha této vyhlášky) zašlete poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1 nebo ji lze osobně donést do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Otevírací doba viz: Organizační struktura, pracoviště | AMU

    Další informace viz.: Magisterské studium | HAMU
  • Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od 15. 3. do 15. 4. 2021
  • Přihlášky zaslané nebo doručené po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 13. 5. 2021.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

13. května 2021