VYHLÁŠKA DĚKANA HAMU Č. 09/2023 - KTERÁ STANOVUJE CENY ZA STUDIUM V ANGLICKÉM JAZYCE PRO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Článek I

Tato vyhláška stanovuje ceny za studium v anglickém jazyce pouze pro nově akreditované studijní programy, ve kterých bude podle platné akreditace zahájena výuka od začátku akademického roku 2023/2024. 

Článek II
Ceník

Studentům, kteří studují v anglickém jazyce, je vyměřován poplatek za studium v cizím jazyce.
Uvedené ceny studia v anglickém jazyce jsou stanovené za jeden celý akademický rok (zimní a letní semestr). 
Závazné a platné částky poplatku za studium v anglickém jazyce jsou stanoveny v měně EUR (€).
Bankovní poplatky vč. poplatků za převod v cizí měně hradí plátce. Tyto bankovní poplatky je tedy nutné připočíst k ceně poplatku za studium v cizím jazyce.

Navazující magisterský studijní program/ Continuing Master´s  Programme

Název studijního programu nebo specializace

Cena školného v eurech (€) za jeden celý akademický rok

Skladba/ Composition

11 000 EUR

Strunné nástroje/String Instruments*

5 500 EUR

Jazzová hudba/ Jazz Interpretation

5 500 EUR

Taneční pedagogika/ Dance Education*

8 800 EUR

Taneční věda/ Choreology

6 200 EUR


Doktorský studijní program/ Doctoral study program

Název studijního programu nebo specializace

Cena školného v eurech (€) za jeden celý akademický rok

Skladba/ Composition

6 000 EUR


Článek III
Přechodná a obecná ustanovení

1. Tato vyhláška zrušuje vyhlášku děkana č. 3/2023 a plném rozsahu ji nahrazuje. 
2. Studentů, kteří v anglickém jazyce aktuálně studují, se do konce jejich současného stupně studia výše uvedená změna cen netýká. Výše poplatku za studium v cizím jazyce je nadále vyměřován podle platné vyhlášky děkana č. 4/2018.
3. Stanovené ceny pro studium v anglickém jazyce jsou platné a účinné od 1. 5. 2023.
4. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vydání.

V Praze dne 27. 4. 2023

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

*     Strunné nástroje specializace: Harfa, Housle, Kontrabas, Kytara, Viola, Violoncello
       Taneční pedagogika specializace: Klasický tanec, Lidový tanec, Moderní a současný tanec
 

 

27. dubna 2023