Státní závěrečnÁ zkouškA

Státní závěrečné zkoušky a Státní doktorské zkoušky se konají v období stanoveném Harmonogramem akadamického roku HAMU, přesné termíny jsou stanoveny katedrami a oborovými radami, zapisují se do KOSu viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

STUDIJNÍ PROGRAMY - KONČÍCÍ AKREDITACE (do 31.12.2024)

Pro nalezení svého studijního programu/oboru ve Studijním informačním systému KOS zadejte: „Údaje o studiu“, dále „Studijní program a Typ programu“, kolonka „Obor/specializace“.

Hudební umění (kód: B8201 pro bakalářské studium; kód N8201 pro navazující magisterské studium)
Taneční umění (kód: B8202 pro bakalářské studium; kód N8202 pro navazující magisterské studium)

Týká se oborů s kódem obsahujícím: kód programu + R/T* + čtyřmístný kód (* R – pro bakalářské studium, T – pro magisterské studium)

např.: Taneční umění (N8202), obor choreografie (8202T001) nebo Hudební umění (B8201), obor Housle (8201R017)

POZOR! Studenti 3.ročníků bakalářského studia (kromě programu Jazzová hudba) a část studentů 2. ročníků navazujícího magisterského studia studuje v končících programech Hudební umění a Taneční umění.

Obsah SZZ končících pogramů Hudební umění a Taneční umění podle oboru:

Obsah SZZ programu Hudební umění.pdf
Aktualizováno 14. března 2024
PDF
Obsah SZZ programu Taneční umění.pdf
Aktualizováno 14. března 2024
PDF

STUDIJNÍ PROGRAMY - NOVÉ AKREDITACE

Pro nalezení svého studijního programu/specializace ve Studijním informačním systému KOS zadejte: „Údaje o studiu“, dále „Studijní program a Typ programu“, kolonka „Obor/specializace“.
V kolonce "Studijní program"   je uveden jeden z těchto programů: Bicí nástroje; Dechové nástroje; Dirigování; Hudební produkce; Hudební teorie; Choreografie; Jazzová hudba; Klávesové nástroje; Komorní hra; Nonverbální divadlo; Peadagogika tance; Skladba; Strunné nástroje; Taneční věda, Zpěv a operní režie; Zvuková tvorba a hudební režie

Obsah SZZ programů nových akreditací

Obsah SZZ pro příslušný program/specializaci je uveden na webu HAMU/studium/studijní plány

Studijní program bez specializace, otevřete obsah SZZ kliknutím na kód programu např. program: Bicí nástroje (N0215A310026)

Studijní program se specializací, otevřete obsah SZZ kliknutím na kód specializace příslušného programu např. sepcializace: Housle (H0N0025A)

Seznam předmětů, které jsou součástí SZZ, naleznete ve studijím plánu (SP) svého programu /specilizace, jedná se o SP obvykle platný od akademického roku 2022/2023 (s vyjímkou: Jazzová hudba a  Hudebně-vydavatelská činnost)

TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ K SZZ VE STUDIJNÍM A INFORMAČNÍM SYSTÉMU KOS
JE 30. DUBNA AKTUÁLNÍHO AKADEMICKÉHO ROKU

Studenti absolventských ročníků, tj. 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku magisterského navazujícího studia, jsou povinni se  do 30. dubna aktuálního akademického roku přihlásit na červnový nebo zářijový termín konání SZZ ve svém studentském informačním systému KOS, v části s názvem „Státní zkoušky“-> „Přihlašování na státní závěrečné zkoušky“

POZOR!!!  Teprve až po přihlášení k SZZ lze nahrát kvalifikační práci (VŠKP).

Přehled viz tabulka: "Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací " níže

PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (SZZ)

Splnění podmínek k přistoupení k bakalářské/magisterské státní závěrečné zkoušce včetně termínů upravuje Studijní a zkušební řád AMU, vyhlášky děkana HAMU, Výnos rektorky AMU a Harmonogram ak. roku HAMU (vše k dohledání viz webové stránky HAMU)

- přihlášení k termínu SZZ v KOSu do 30. dubna

- odevzdání bakalářské/diplomové práce a absolventského výkonu (pokud je předepsán akreditací) se všemi předepsanýmí náležitostmi, v  termínu  stanoveném Harmonogramem aktuálního akademického roku, do studijního informačního systému KOS, návod viz níže.

POZOR! Kvalifikační práci lze nahrát do systému KOS až po přihlášení k SZZ.

- odevzdání bakalářské/diplomové práce v tištěné podobě na katedru v termínu stanoveném Harmonogramem aktuálního akademického roku. 

- splnění studijních požadavků daných příslušným studijním plánem nejpozději 5 pracovních dní před termínem konání SZZ, úspěšné složení a zapsání všech zápočtů a zkoušek do KOSu, získání požadovaného počtu kreditů - bakalářské studium 180 minimálně, magisterské studium 120 minimálně.

- odevzdání vyplněného a podepsaného "Výstupního listu" a průkaz studenta HAMU/ISIC, včetně všech výpujček a vyrovnání závazků vůči HAMU na a studijní oddělení, ještě před konáním SZZ.

 

STÁTNÍ ZKOUŠKA Z PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Studenti se hlásí ke zkoušce osobně nebo e-mailem na studijním oddělení, přednost mají studenti absolventských ročníků. Harmonogram zkoušek dle časových možností pedagogů bude zaslán na školní mail studenta v dostatečném předstihu. Pokud se přihlášený student ze závažného důvodu nemůžete dostavit, oznamí tuto skutečnost neprodleně e-mailem nebo telefonicky na studijní odd. 
Přistoupit ke zkoušce mohou pouze ti studenti, kteří získali zápočet a složili zkoušku z předmětů:
1) Didaktika a vyučovatelská praxe 1+2; u klavíristů Didaktika klavírní hry 1-4; taneční věda: Didaktika a metodika dějin a teorie tance 1+2 a Pedagogická praxe ději a teorie tance 1+2
2) Pedagogika 1 + 2
3) Psychologie 1 + 2; u choreografů a taneční vědy Pedagogická psychologie 1+2

Termíny:   29.5., 5.6. a 12.6.2024  - studenti jsou již rozděleni k příslušnému termínu 
Uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2024

Okruhy otázek z předmětů Pedagogika a Psychologie poskytne paní Mgr. a MgA. Eva Šašinková, Ph.D., 
u programu Choreografie a Taneční věda z předmětu Pedagogická psychologie Mgr. Renata Brůna a předmětu Pedagogika Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.  Z předmětu Didaktika/vyučovatelská praxe obdržíte od svého pedagoga předmětu.
Vyhláška děkana č. 2/2014 k pedagogické aprobaci
 

Průvodce a pokyny k bakalářské, diplomové a disertační práci včetně průvodce citací, šablony písemné části VŠKP, odevzdání práce v KOSu, výběru tématu a etiky psaní

 

DŮLEŽITÉ VÝNOSY, VYHLÁŠKA KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE  A  VŠKP, HARMONOGRAM AK. ROKU

VÝNOS REKTORKY Č. 2/2023, kterým se upravují pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných částí bakalářských, diplomových a disertačních prací na AMU v Praze, podrobnosti a šablony viz níže

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU

VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 24/2023, kterým upřesňuje a doplňuje Výnos rektorky č. 2/2023 dle čl. 6, odst. 7, kterým se upravují pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných částí bakalářských, diplomových a disertačních prací na Akademii múzických umění v Praze (AMU). Dála stanovuje termíny a způsob zadání a odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací a absolventských výkonů.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AMU

VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 4/2024 , kterou se upravují  pravidla pro studium v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech na HAMU dle Studijního a zkušebního řádu Akademie múzických umění v Praze

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO 31. KVĚTNA

Termín odevzdání zadání vysokoškolských kvalifikačních prací (písemné bakalářské/diplomové práce i absolventského výkonu) na příslušném formuláři je stanoven nejpozději do 31. května roku předcházejícím roku absolutoria na sekretariát příslušné katedry (tedy studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazuícího magisterského studia).

POZOR!! Zadání písemných částí VŠKP (písemné bakalářské/diplomové práce) dle Výnosu rektorky č. 2/2023 student vyplní v KOSu v části „Státní zkoušky“-> „Bakalářské, diplomové a dizertační práce (VŠKP)“ -> „Založení práce typu A – Teoretická práce“.
Zadání absolventského výkonu se vyplňuje do formulářů viz níže. 
Oba vytištěné a podepsané formuláře student odevzdá na sekretariát své katedry.

Zadání ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU, ŽÁDOSTI, šABLONA A DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

Pokud je tabulka prázdná, termín zatím není vypsán.

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Choreografie Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 02.09.2024 Konečný termín nahrání práce do KOS je 31.7.2024. Vytištěné práce odevzdávejte na sekretariátu katedry (HP, přízemí, č.H0012) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024, 13 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS).
Choreografie a teorie choreografie Hudební a taneční fakulta Doktorský do 30.06.2024 03.09.2024 Konečný termín nahrání práce do KOS je 30.6.2024. Vytištěné práce odevzdávejte sekretářce katedry (HP, přízemí, č.H0012) nejpozději do pondělí 1.7. 2024, 13 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla Hudební a taneční fakulta Doktorský do 30.06.2024 03.09.2024 Disertační práci v elektronické podobě je nutno nahrát do KOS do 30.6.2024 do půlnoci. V následujících dnech je třeba tištěné práce donést na studijní oddělení, počet výtisků bude upřesněn.
Taneční věda Hudební a taneční fakulta Doktorský do 30.06.2024 03.09.2024 Konečný termín nahrání práce do KOS je 30.6.2024. Vytištěné práce odevzdávejte sekretářce katedry (HP, přízemí, č.H0012) nejpozději do pondělí 1.7. 2024, 13 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Dechové nástroje - Flétna Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 05.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Dechové nástroje - Klarinet Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 05.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Fagot Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 05.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Flétna Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 05.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Flétna Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 05.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Hoboj Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 05.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Klarinet Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 05.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Klarinet Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 05.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Dechové nástroje - Lesní roh Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 06.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Lesní roh Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 06.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Nonverbální divadlo Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 06.09.2024 Konečný termín nahrání práce do KOS je 31.7.2024. Vytištěné práce odevzdávejte na studijním oddělením nejpozději do 1.8. 2024, mezi 10-15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS).
Nonverbální divadlo Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 06.09.2024 Konečný termín nahrání práce do KOS je 31.7.2024. Vytištěné práce odevzdávejte na studijním oddělením nejpozději do 1.8. 2024, mezi 10-15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS).
Pozoun Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 06.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Pozoun Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 06.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Trubka Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 06.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Trubka Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 06.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Hudební produkce Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 09.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Hudební produkce Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 09.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Zpěv Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 09.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Zpěv Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 09.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Zpěv a operní režie - Zpěv Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 09.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Zvuková tvorba Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 09.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (2.patro, č.) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 09.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (2.patro, č.) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Bicí nástroje - jazz Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Harfa Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Housle Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Housle Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Jazzová hudba Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Jazzová hudba Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání práce do KOS je 31.7.2024. Vytištěná práce se odevzdává sekretářce katedry (LP, 1.patro, místnost č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8.2024 – 13.00 hod (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS).
Kontrabas Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Kontrabas Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Kytara Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Strunné nástroje - Housle Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Strunné nástroje - Kytara Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Strunné nástroje - Violoncello Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Viola Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Viola Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Violoncello Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Violoncello Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 10.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Bicí nástroje Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 11.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdává v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Bicí nástroje Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 11.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Bicí nástroje Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 11.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Hudební teorie Hudební a taneční fakulta Doktorský do 11.07.2024 11.09.2024 Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce OR (1.patro, č.1057), výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Hudební teorie - Hudebně-vydavatelská činnost Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 11.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Interpretace a teorie interpretace Hudební a taneční fakulta Doktorský do 30.06.2024 11.09.2024 Konečný termín pro nahrání práce do informačního systému KOS je 30.6.2024. Vytištěné práce se odevzdávají na studijní odd. (LP, 1.patro, místnost č.1006) do 3.7. 2024 -13.00 hod (nebo dle domluvy, výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do KOSu).
Klávesové nástroje - Cembalo Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 12.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Klávesové nástroje - Klavír Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 12.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Klávesové nástroje - Varhany Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 12.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Klavír Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 12.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Klavír Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 12.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Skladba Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 12.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Skladba Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 12.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Skladba a teorie skladby Hudební a taneční fakulta Doktorský do 30.06.2024 12.09.2024 Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1. patro, č.dv. 1057), výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS.
Varhany Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 12.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Dirigování Hudební a taneční fakulta Bakalářský do 31.07.2024 13.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1.8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Dirigování Hudební a taneční fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 13.09.2024 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 31.7. 2024. Vytištěné práce se odevzdávají v jednom výtisku sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2024 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Hudební produkce Hudební a taneční fakulta Doktorský do 12.07.2024 13.09.2024 Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce OR (1.patro, č.1057), výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS.

BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE (VŠKP)

CO JE VŠKP?

VŠKP neboli vysokoškolská kvalifikační práce je bakalářská, diplomová či disertační práce, kterou každý studující na závěr svého studia prokazují, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši sekundární literatury, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost ve formě teoretického textu.

V rámci některých studijních programů je součástí VŠKP i absolventský výkon, kterým studující prokazují úroveň své umělecké nebo odborné práce vytvořením vlastního uměleckého díla, uměleckého výkonu nebo odborného projektu.

Více informací o zadání, tvorbě a odevzdání naleznete na těchto stránkách, případně Vám může pomoci vaše fakultní knihovna.  Information in English see HERE

Platné předpisy týkající se VŠKP

Kontakty

Bc. Martina FIALOVÁ

Vedoucí studijního oddělení Telefon: 234 244 122 Detail osoby
Foto

Kateřina ČEPICKÁ

Referent studijního oddělení Telefon: 234 244 129 Detail osoby
Foto