Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky a Státní doktorské zkoušky se konají v období stanoveném Harmonogramem akadamického roku HAMU, přesné termíny jsou stanoveny katedrami a oborovými radami, zapisují se do KOSu viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

TERMÍN ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Termín zadání bakalářských a diplomových prací (písemné práce i absolventského výkonu) na příslušném formuláři je stanoven nejpozději do 31. května roku předcházejícím roku absolutoria na sekretariát příslušné katedry (tedy studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazuícího magisterského studia).

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prácí (v tištěné podobě na katedru) včetně absolventského výkonu a nahrání práce do KOSu včetně vyplnění povinných polí v KOSu,  se řídí Harmonogram akademického roku viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.


STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA
Disertační práce se odevzdávají na studijní odd. a nahrají do KOSu nejméně 2 měsíce před termín konání SDZ, přesné termíny jsou stanoveny v Harmonogram akademického rokutabulka viz níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.

PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ K SZZ/SDZ A PŘIHLÁŠENÍ K SZZ/SDZ

Splnění podmínek k přistoupení k bakalářské/ magisterské/ doktorské státní zkoušce upravuje Studijní a zkušební řád AMU, Vyhláška děkana HAMU č. 2/2018 a Harmongram ak. roku
- splnění studijních požadavků dané studijním plánem studiního programu 10 pracovních dnů před konáním SZZ (úspěšné složení a zapsání všech zápočtů a zkoušek do KOSu dle studijního plánu a získání požadovaného počtu kreditů - studium bakalářské 180, magisterské 120, doktorské 180 kreditů)
- elektronické přihlášení v KOSU nejméně 5 praconích dní před termínem konání SZZ
- odevzdání ve stanoveném termínu bakalářské/ diplomové/ disertační práce včetně absol. výkonu se všemi předepsanýmí náležitostmi do KOSu a v tištěné podobě na katedře
- odevzdání knih a not do knihovny HAMU a všech dalších výpůjček

 

Státní zkoušky z pedagogické způsobilosti

Studenti se přihlašují na studijním oddělení.
Termíny: přednostně pro absolventské ročníky: 29.5. a 5.6. 2019
               ostatní ročníky: 12.6.2019
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna

Okruhy otázek z předmětů Pedagogika a Psychologie poskytne  paní PhDr. Mgr. Bojana KLJUNIČ, Ph.D.
Z předmětu Didaktika/vyučovatelská praxe obdržíte od svého pedagoga předmětu.

Obsah státních bakalářských a magisterských závěrečných zkoušek

Zářijový termín státních závěrečných zkoušek

Zadání diplomových prací

 

 

Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

Pokud je tabulka prázdná, termín zatím není vypsán.

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Interpretace a teorie interpretace Hudební a taneční fakulta
Disertace
do 28. 6. 2019 5. 9. 2019 Náhradní termín.
Varhany Katedra klávesových nástrojů
Navazující magisterský
do 28. 6. 2019 6. 9. 2019 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1. patro, č. dveří 1057) do 28. 6. 2019 15.00 hod.
Klavír Katedra klávesových nástrojů
Navazující magisterský
do 28. 6. 2019 6. 9. 2019 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1. patro, č. dveří 1057) do 28. 6. 2019 15.00 hod.
Zpěv Katedra zpěvu a operní režie
Navazující magisterský
do 28. 6. 2019 9. 9. 2019 Náhradní termín. Tištěné písemné diplomové práce se odevzdávají do 28.6.2019, nejdéle do 14.hodin sekretářce kateder.
Violoncello Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 28. 6. 2019 9. 9. 2019 Náhradní termín. Tištěné písemné diplomové práce se odevzdávají do 28.6.2019, nejdéle do 14.hodin sekretářce kateder.
Kontrabas Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 28. 6. 2019 9. 9. 2019 Náhradní termín. Tištěné písemné diplomové práce se odevzdávají do 28.6.2019, nejdéle do 14.hodin sekretářce kateder.
Hudební režie Katedra zvukové tvorby
Navazující magisterský
10. 9. 2019 Náhradní termín.
Skladba a teorie skladby Katedra skladby
Disertace
do 28. 6. 2019 12. 9. 2019 Náhradní termín.

 

 

Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)

Od 1. ledna 2006 ukládá novela vysokoškolského zákona, mj. všem vysokým školám povinnost zpřístupňovat bakalářské, diplomové, disertační příp. i další vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP) prostřednictvím databáze. (§ 47b)

V návaznosti na novelu zákona platí na AMU vnitřní předpis o způsobu zveřejňování VŠKP -  Výnos rektora č. 2/2006 , který obecně stanovuje podmínky a způsob tohoto zveřejňování. Tvorba a úprava textových prací se řídí Výnosem rektora č. 4/2006 s přílohou Vzory.

V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb. v platném znění, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se s autory za účelem zpřístupnění VŠKP uzavírají na AMU písemně . Znění licenční smlouvy je dostpné ve studijním informačním systému KOS.

V elektronické podobě bude AMU zpřístupňovat všechny obhájené práce (a to v souladu s autorem podepsanou licenční smlouvou) v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace. V souladu s poslední novelou autorského zákona budou také všechny tištěné práce zájemcům dostupné prezenčně v příslušných fakultních knihovnách AMU.

Platné předpisy týkající se VŠKP
Tvorba a odevzdání VŠKP

Tvorbě a odevzdávání VŠKP se věnují stránky Tvorba a odevzdání VŠKP

Archivace, zpřístupňování

Knihovny AMU

VŠKP do roku 2006 lze najít v elektronickém katalogu příslušné fakultní knihovny a prezenčně si je vypůjčit v souladu s autorským zákonem resp. jeho poslední novelou. Postupně se do knihovního katalogu převádějí také záznamy novějších prací. Přesné informace získáte v příslušné fakultní knihovně.

Repozitář AMU

Obsahuje práce od roku 2006. Najdete zde záznamy kvalifikačních prací i jejich plné texty, eventuálně také audiovizuální záznamy uměleckých výkonů. Plné texty a AV záznamy jsou zpřístupňovány v souladu s licenčními smlouvami, které AMU uzavírá s autory prací.

Národní registr VŠKP

Zde jsou přístupné záznamy a plné texty VŠKP většiny veřejných vysokých škol z ČR. AMU do tohoto registru předává od r.2006 pouze záznamy, nikoli plné texty.

Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku