Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky a Státní doktorské zkoušky se konají v období stanoveném Harmonogramem akadamického roku HAMU, přesné termíny jsou stanoveny katedrami a oborovými radami, zapisují se do KOSu viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.

TERMÍNY ZADÁNÍ A ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Termín zadání bakalářských a diplomových prací (písemné práce i absolventského výkonu) na příslušném formuláři je stanoven nejpozději do 31. května roku předcházejícím roku absolutoria na sekretariát příslušné katedry (tedy studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazuícího magisterského studia).


Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prácí (v tištěné podobě na katedru) včetně absolventského výkonu a nahrání práce do KOSu včetně vyplnění povinných polí v KOSu,  se řídí  Harmonogram akademického roku viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.


STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA
Disertační práce se odevzdávají na studijní odd., termíny se řídí Harmonogram akademického rokutabulka viz níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.

Splnění podmínek k přistoupení k bakalářské/ magisterské/ doktorské státní zkoušce upravuje Studijní a zkušební řád AMU, Vyhláška děkana HAMU č. 2/2018 a Harmongram ak. roku
- splnění studijních požadavků dané studijním plánem studiního programu (úspěšné složení a zapsání všech zápočtů a zkoušek do KOSu dle studijního plánu a získání požadovaného počtu kreditů)
- elektronické přihlášení v KOSU 
- odevzdání ve stanoveném termínu bakalářské/ diplomové/ disertační práce včetně absol. výkonu se všemi předepsanýmí náležitostmi
- odevzdání knih a not do knihovny HAMU a všech dalších výpůjček

 

Státní zkoušky z pedagogické aprobace

Studenti se přihlašují na studijním oddělení.
Termíny: přednostně pro absolventské ročníky: 21. 5. a 30. 5. 2018
               ostatní ročníky: 20. 6. 2018
Uzávěrka: 30. 4. 2018

Okruhy otázek z předmětů Pedagogika a Psychologie obdržíte od vyučujícího.

Obsah státních bakalářských a magisterských závěrečných zkoušek

Zářijový termín státních závěrečných zkoušek

Zadání diplomových prací

 

 

Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

Pokud je tabulka prázdná, termín zatím není vypsán.

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Hudební produkce Katedra hudební produkce
Disertace
do 29. 6. 2018 3. 9. 2018 Disertační práce se odevzdávají sekretářce katedry (1. patro, č. dveří 1057) do 29. 6. 2018 15.00 hod.
Bicí nástroje Katedra bicích nástrojů
Navazující magisterský
do 29. 6. 2018 6. 9. 2018 diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry do 29.6. 13 hodin (č. 1057)
Komorní hra Oddělení komorní hry
Navazující magisterský
do 29. 6. 2018 6. 9. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1. patro, č. dveří 1057) do 29. 6. 2018 15.00 hod.
Klavír Katedra klávesových nástrojů
Navazující magisterský
do 29. 6. 2018 6. 9. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1. patro, č. dveří 1057) do 29. 6. 2018 15.00 hod.
Bicí nástroje Katedra bicích nástrojů
Bakalářský
do 29. 6. 2018 6. 9. 2018
Varhany Katedra klávesových nástrojů
Bakalářský
do 29. 6. 2018 6. 9. 2018 Bakalářské práce se odevzdávají sekretářce katedry (1. patro, č. dveří 1057) do 29. 6. 2018 15.00 hod.
Hudební teorie Katedra hudební teorie
Disertace
do 29. 6. 2018 7. 9. 2018 Disertační práce se odevzdávají sekretářce katedry (1. patro, č. dveří 1057) do 29. 6. 2018 15.00 hod.
Housle Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 29. 6. 2018 10. 9. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry č.dveří 1057, nejpozději 29.6.2018 do 12 hodin.
Viola Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 29. 6. 2018 10. 9. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry č.dveří 1057, nejpozději 29.6.2018 do 12 hodin.
Housle Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 29. 6. 2018 10. 9. 2018 Bakalářské práce se odevzdávají do 29.6.2018 sekretářce kateder č. dveří 1057 do 12 hodin.
Harfa Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 29. 6. 2018 10. 9. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry č.dveří 1057, nejpozději 29.6.2018 do 12 hodin.
Zpěv Katedra zpěvu a operní režie
Navazující magisterský
do 29. 6. 2018 10. 9. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry č. dveří 1057, nejpozději do 29.6.2018 - 12 hodin.
Harfa Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 29. 6. 2018 10. 9. 2018 Bakalářské práce se odevzdávají sekretářce katedry č.dveří 1057, nejpozději 29.6.2018 do 12 hodin.
Fagot Katedra dechových nástrojů
Navazující magisterský
do 29. 6. 2018 11. 9. 2018
Lesní roh Katedra dechových nástrojů
Navazující magisterský
do 29. 6. 2018 11. 9. 2018
Skladba a teorie skladby Katedra skladby
Disertace
do 29. 6. 2018 13. 9. 2018
Skladba Katedra skladby
Navazující magisterský
13. 9. 2018 Bakalářské práce se odevzdávají sekretářce katedry.
Pedagogika tance Katedra tance
Navazující magisterský
13. 9. 2018
Choreografie Katedra tance
Navazující magisterský
13. 9. 2018

 

 

Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)

Od 1. ledna 2006 ukládá novela vysokoškolského zákona, mj. všem vysokým školám povinnost zpřístupňovat bakalářské, diplomové, disertační příp. i další vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP) prostřednictvím databáze. (§ 47b)

V návaznosti na novelu zákona platí na AMU vnitřní předpis o způsobu zveřejňování VŠKP -  Výnos rektora č. 2/2006 , který obecně stanovuje podmínky a způsob tohoto zveřejňování. Tvorba a úprava textových prací se řídí Výnosem rektora č. 4/2006 s přílohou Vzory.

V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb. v platném znění, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se s autory za účelem zpřístupnění VŠKP uzavírají na AMU písemně . Znění licenční smlouvy je dostpné ve studijním informačním systému KOS.

V elektronické podobě bude AMU zpřístupňovat všechny obhájené práce (a to v souladu s autorem podepsanou licenční smlouvou) v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace. V souladu s poslední novelou autorského zákona budou také všechny tištěné práce zájemcům dostupné prezenčně v příslušných fakultních knihovnách AMU.

Platné předpisy týkající se VŠKP
Tvorba a odevzdání VŠKP

Tvorbě a odevzdávání VŠKP se věnují stránky Tvorba a odevzdání VŠKP

Archivace, zpřístupňování

Knihovny AMU

VŠKP do roku 2006 lze najít v elektronickém katalogu příslušné fakultní knihovny a prezenčně si je vypůjčit v souladu s autorským zákonem resp. jeho poslední novelou. Postupně se do knihovního katalogu převádějí také záznamy novějších prací. Přesné informace získáte v příslušné fakultní knihovně.

Repozitář AMU

Obsahuje práce od roku 2006. Najdete zde záznamy kvalifikačních prací i jejich plné texty, eventuálně také audiovizuální záznamy uměleckých výkonů. Plné texty a AV záznamy jsou zpřístupňovány v souladu s licenčními smlouvami, které AMU uzavírá s autory prací.

Národní registr VŠKP

Zde jsou přístupné záznamy a plné texty VŠKP většiny veřejných vysokých škol z ČR. AMU do tohoto registru předává od r.2006 pouze záznamy, nikoli plné texty.

Promoce

Promoce bakalářů, kteří nepokračují ve studiu na HAMU, magistrů a doktorandů:
Středa 29. 11. 2017, Sál Martinů, začátky v 10 a ve 13 hodin.

10:00
Absolventi magisterského studia na těchto katedrách:
skladby, dirigování, zpěvu a operní režie, klávesových nástrojů, strunných nástrojů, dechových nástrojů, bicích nástrojů, jazzové hudby, zvukové tvorby.

13:00
Absolventi bakalářského studia, kteří nepokračují ve studiu na HAMU, dále absolventi magisterského studia na těchto katedrách: tance, nonverbálního divadla a všichni absolventi doktorského studia.

Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku