Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky a Státní doktorské zkoušky se konají v období stanoveném Harmonogramem akadamického roku HAMU, přesné termíny jsou stanoveny katedrami a oborovými radami, zapisují se do KOSu viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO 31. KVĚTNA

Termín odevzdání zadání vysokoškolských kvalifikačních prací (písemné bakalářské/diplomové práce i absolventského výkonu) na příslušném formuláři je stanoven nejpozději do 31. května roku předcházejícím roku absolutoria na sekretariát příslušné katedry (tedy studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazuícího magisterského studia).
POZOR ZMĚNA!! Zadání písemných částí VŠKP dle Výnosu rektorky č. 2/2023 student vyplní v KOSu v části „Státní zkoušky“-> „Bakalářské, diplomové a dizertační práce (VŠKP)“ -> „Založení práce typu A – Teoretická práce“. Zadání absolventského výkonu se vyplňuje do formulářů viz níže.  Oba vytištěné a podepsané formuláře student odevzdá na sekretariát své katedry.

VZHLEDEM K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V KOSU STUDIJNÍ PRODĚKAN POSUNUL TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZADÁNÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ I ABSOL. VÝKONŮ DO 15. ČERVNA 2023. 

 

TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ K SZZ DO 30. DUBNA  V KOSu

Studenti absolventských ročníků tzn. 3. roč. bc studia a 2. roč. mg studia, jsou povinni se  do 30. dubna 2023 přihlásit na červnový nebo zářijový termín konání SZZ.

Do 30. dubna 2023 je NUTNÉ  se  přihlásit k termínu státní závěrečné zkoušky ve Studijním informačním systému KOS, ať už se jedná o termín SZZ v červnu nebo v září 2023!!! POZOR Teprve až po přihlášení k SZZ půjde nahrát kvalifikační práce.

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 

Termíny odevzdání písemých bakalářských a diplomových prací (v tištěné podobě na katedru) a nahrání práce do KOSu včetně vyplnění povinných polí v KOSu i absolventského výkonu,  se řídí Harmonogram akademického roku;  viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.


TERMÍN PŘIHLÁŠENI KE STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠCE A ODEVZDÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE

Termín přihlášení k SDZ je 15. dubna 2023. Disertační práce se odevzdávají na studijní odd. a nahrají do KOSu nejméně 2 měsíce před termínem konání SDZ, přesné termíny jsou stanoveny v Harmonogram akademického rokutabulka viz níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.

 

PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ K SZZ/SDZ 

Splnění podmínek k přistoupení k bakalářské/ magisterské/ doktorské státní zkoušce upravuje Studijní a zkušební řád AMU, Vyhláška děkana HAMU č. - V PŘÍPRAVĚ a Harmongram ak. roku
- splnění studijních požadavků dané studijním plánem 5 pracovních dní před termínem konání SZZ nebo SDZ (úspěšné složení a zapsání všech zápočtů a zkoušek do KOSu dle studijního plánu a získání požadovaného počtu kreditů - studium bakalářské 180, magisterské 120, doktorské 180 kreditů)
- elektronické přihlášení v KOSU k SZZ/SDZ
- odevzdání ve stanoveném termínu bakalářské/ diplomové/ disertační práce včetně absol. výkonu se všemi předepsanýmí náležitostmi do KOSu a v tištěné podobě na katedře
- odevzdání knih a not do knihovny HAMU a všech dalších výpůjček

 

STÁTNÍ ZKOUŠKA Z PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Studenti se přihlašují na studijním oddělení, přednost mají studenti absolventských ročníků. Rozpis zkoušek dle časových možností pedagogů je zaslán na školní mail studenta, žádáme o potvrzení účasti případně o zprávu, že se zkoušky nezúčastníte.

Termíny:   24. května, 31. května a 14. června 2023
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2023

Okruhy otázek z předmětů Pedagogika a Psychologie poskytne paní Mgr. a MgA. Eva Šašinková, Ph.D.
Z předmětu Didaktika/vyučovatelská praxe obdržíte od svého pedagoga předmětu.

Vyhláška děkana č. 2/2014 k pedagogické aprobaci
https://www.hamu.cz/media/VYHLASKA_dekana_k_ped.aprobaci_001.jpg

 

Průvodce a pokyny k bakalářské, diplomové a disertační práci včetně průvodce citací, šablony písemné části VŠKP, odevzdání práce v KOSu, výběru tématu a etiky psaní

 

PLATNÉ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE VŠKP

VÝNOS REKTORKY Č. 2/2023, kterým se upravují pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných částí bakalářských, diplomových a disertačních prací na AMU v Praze

VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 6/2023, kterým upřesňuje a doplňuje Výnos rektorky č. 2/2023 dle čl. 6, odst. 7, kterým se upravují pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných částí bakalářských, diplomových a disertačních prací na Akademii múzických umění v Praze (AMU). Dála stanovuje termíny a způsob zadání a odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací a absolventských výkonů.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AMU

Obsah státních bakalářských, magisterských závěrečných zkoušek a další pokyny a podmínky studia

VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 14/2023 , kterou se upravují  pravidla pro studium v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech na HAMU dle Studijního a zkušebního řádu Akademie múzických umění v Praze

Zadání diplomových prací

Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

Pokud je tabulka prázdná, termín zatím není vypsán.

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka

BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE (VŠKP)

CO JE VŠKP?

VŠKP neboli vysokoškolská kvalifikační práce je bakalářská, diplomová či disertační práce, kterou každý studující na závěr svého studia prokazují, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši sekundární literatury, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost ve formě teoretického textu.

V rámci některých studijních programů je součástí VŠKP i absolventský výkon, kterým studující prokazují úroveň své umělecké nebo odborné práce vytvořením vlastního uměleckého díla, uměleckého výkonu nebo odborného projektu.

Více informací o zadání, tvorbě a odevzdání naleznete na těchto stránkách, případně Vám může pomoci vaše fakultní knihovna.

Platné předpisy týkající se VŠKP

Kontakty

Bc. Martina FIALOVÁ

Vedoucí studijního oddělení Telefon: 234 244 122 Detail osoby
Foto

Kateřina ČEPICKÁ

Referent studijního oddělení Telefon: 234 244 129 Detail osoby
Foto