Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky a Státní doktorské zkoušky se konají v období stanoveném Harmonogramem akadamického roku HAMU, přesné termíny jsou stanoveny katedrami a oborovými radami, zapisují se do KOSu viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

TERMÍN ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Termín zadání bakalářských a diplomových prací (písemné práce i absolventského výkonu) na příslušném formuláři je stanoven nejpozději do 31. května roku předcházejícím roku absolutoria na sekretariát příslušné katedry (tedy studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazuícího magisterského studia).

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prácí (v tištěné podobě na katedru) včetně absolventského výkonu a nahrání práce do KOSu včetně vyplnění povinných polí v KOSu,  se řídí Harmonogram akademického roku viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.


STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA
Disertační práce se odevzdávají na studijní odd. a nahrají do KOSu nejméně 2 měsíce před termín konání SDZ, přesné termíny jsou stanoveny v Harmonogram akademického rokutabulka viz níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.

PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ K SZZ/SDZ A PŘIHLÁŠENÍ K SZZ/SDZ

Splnění podmínek k přistoupení k bakalářské/ magisterské/ doktorské státní zkoušce upravuje Studijní a zkušební řád AMU, Vyhláška děkana HAMU č. 17/2020 a Harmongram ak. roku
- splnění studijních požadavků dané studijním plánem studiního programu 3 pracovní dny před termínem konání SZZ (úspěšné složení a zapsání všech zápočtů a zkoušek do KOSu dle studijního plánu a získání požadovaného počtu kreditů - studium bakalářské 180, magisterské 120, doktorské 180 kreditů)
- elektronické přihlášení v KOSU nejméně 5 praconích dní před termínem konání SZZ
- odevzdání ve stanoveném termínu bakalářské/ diplomové/ disertační práce včetně absol. výkonu se všemi předepsanýmí náležitostmi do KOSu a v tištěné podobě na katedře
- odevzdání knih a not do knihovny HAMU a všech dalších výpůjček

 

Státní zkouška z pedagogické způsobilosti

Studenti se přihlašují na studijním oddělení, přednost mají studenti absolventských ročníků. Rozpis zkoušek je zaslán na školní mail, žádáme o potvrzení účasti případně o zprávu, že se zkoušky nezúčastníte.

Termíny:   25. května, 1. června, 15. června 2022
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2022

Okruhy otázek z předmětů Pedagogika a Psychologie poskytne  paní PhDr. Mgr. Bojana KLJUNIČ, Ph.D.
Z předmětu Didaktika/vyučovatelská praxe obdržíte od svého pedagoga předmětu.

 

Obsah státních bakalářských a magisterských závěrečných zkoušek 

VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 17/2020 - UPŘESNĚNÍ SZŘ AMU

 

Zadání diplomových prací

 

 

Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

Pokud je tabulka prázdná, termín zatím není vypsán.

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Saxofon - jazz Katedra jazzové hudby
Bakalářský
do 30. 6. 2022 2. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání baklářské práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Interpretace a teorie interpretace Hudební a taneční fakulta
Disertace
do 30. 6. 2022 5. 9. 2022 Disertační práci vázanou (pevná vazba) odevzdat na studijní odd. a elektronickou totožnou verzi nahrát do KOS do 30.6. 2022. Na odevzdání kroužkové vazby se domluvit s pí Ilonou Sejkorovou.
Klavír Katedra klávesových nástrojů
Bakalářský
do 30. 6. 2022 7. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11.00 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Cembalo Katedra klávesových nástrojů
Bakalářský
do 30. 6. 2022 7. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11.00 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Varhany Katedra klávesových nástrojů
Bakalářský
do 30. 6. 2022 7. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11.00 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Klavír Katedra klávesových nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 7. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11.00 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Kytara Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 8. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Housle Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 6. 2022 8. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Kontrabas Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 8. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Housle Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 8. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Pozoun Katedra dechových nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 9. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději však do pátku 1. 7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS).
Lesní roh Katedra dechových nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 9. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději však do pátku 1.7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS).
Skladba Katedra skladby
Bakalářský
do 30. 6. 2022 12. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30. 6. 2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději však do pátku 1. 7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS).
Zpěv Katedra zpěvu a operní režie
Bakalářský
do 30. 6. 2022 12. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Zpěv Katedra zpěvu a operní režie
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 12. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Skladba Katedra skladby
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 12. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30. 6. 2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději však do pátku 1. 7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS).
Skladba a teorie skladby Katedra skladby
Disertace
do 30. 6. 2022 13. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání disertační práce do KOS je 30. 6. 2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději však do pátku 1. 7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS).
Dirigování Katedra dirigování
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 13. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Hudební produkce Katedra hudební produkce
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 14. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11.00 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Hudební produkce Katedra hudební produkce
Bakalářský
do 30. 6. 2022 14. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11.00 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Bicí nástroje Katedra bicích nástrojů
Bakalářský
do 30. 6. 2022 14. 9. 2022 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.6.2022. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pátku 1.7. 2022 11 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)

 

 

Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)

Od 1. ledna 2006 ukládá novela vysokoškolského zákona, mj. všem vysokým školám povinnost zpřístupňovat bakalářské, diplomové, disertační příp. i další vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP) prostřednictvím databáze. (§ 47b)

V návaznosti na novelu zákona platí na AMU vnitřní předpis o způsobu zveřejňování VŠKP -  Výnos rektora č. 2/2006 , který obecně stanovuje podmínky a způsob tohoto zveřejňování. Tvorba a úprava textových prací se řídí Výnosem rektora č. 4/2006 s přílohou Vzory.

V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb. v platném znění, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se s autory za účelem zpřístupnění VŠKP uzavírají na AMU písemně . Znění licenční smlouvy je dostpné ve studijním informačním systému KOS.

V elektronické podobě bude AMU zpřístupňovat všechny obhájené práce (a to v souladu s autorem podepsanou licenční smlouvou) v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace. V souladu s poslední novelou autorského zákona budou také všechny tištěné práce zájemcům dostupné prezenčně v příslušných fakultních knihovnách AMU.

Platné předpisy týkající se VŠKP
Tvorba a odevzdání VŠKP

Tvorbě a odevzdávání VŠKP se věnují stránky Tvorba a odevzdání VŠKP

Archivace, zpřístupňování

Knihovny AMU

VŠKP do roku 2006 lze najít v elektronickém katalogu příslušné fakultní knihovny a prezenčně si je vypůjčit v souladu s autorským zákonem resp. jeho poslední novelou. Postupně se do knihovního katalogu převádějí také záznamy novějších prací. Přesné informace získáte v příslušné fakultní knihovně.

Repozitář AMU

Obsahuje práce od roku 2006. Najdete zde záznamy kvalifikačních prací i jejich plné texty, eventuálně také audiovizuální záznamy uměleckých výkonů. Plné texty a AV záznamy jsou zpřístupňovány v souladu s licenčními smlouvami, které AMU uzavírá s autory prací.

Národní registr VŠKP

Zde jsou přístupné záznamy a plné texty VŠKP většiny veřejných vysokých škol z ČR. AMU do tohoto registru předává od r.2006 pouze záznamy, nikoli plné texty.

Kontakty

Kateřina Čepická

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.