Habilitační a profesorská řízení

OD 1. 11. 2023 PŘERUŠEN PŘÍJEM NÁVRHŮ NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM PRO OBOR HUDEBNÍ UMĚNÍ 

Vysoká škola/fakulta je dle ust. § 72 odst. 4 a ust. § 74 odst.  dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů oprávněna uskutečňovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na základě platné akreditace pro konkrétní obor.  

Ke dni 30. 10. 2023 končí Hudební a taneční fakultě AMU v Praze akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, která je určená pro obor Hudební umění. Z těchto důvodů bude od 1. 11. 2023 pozastaven příjem návrhů uchazečů na zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor Hudební umění. 

Zahájená řízení na základě návrhů uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která nebudou dle platné akreditace do 30. 10. 2023 řádně projednána a ukončena, budou zastavena a veškeré doklady budou uchazečům vráceny.   

Na základě nově udělené akreditace a v souladu s podmínkami, které budou pro obor Hudební umění v ní stanoveny, mohou uchazeči fakultě podávat své návrhy na zahájení obou výše uvedených řízení.      

Časový odstup mezi podáním žádosti o udělení nové akreditace a jejím udělením Národním akreditačním úřadem je fakultou odhadován na cca 6 – 10 měsíců.  
 
prof. Ivan Klánský, děkan 

1. Základní informace

Habilitační řízení je upraveno Zákonem o VŠ 111-1998 Sb a ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM AMU V PRAZE ze dne 11. prosince 2020.

2. Při zahájení habilitačního řízení uchazeč předkládá:

 • návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
 • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.)
 • strukturovaný životopis
 • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
 • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
 • přehled zahraničního studia nebo stáží
 • téma habilitační přednášky
 • písemnou reflexi dle metodického pokynu děkana k obecným zásadám pro tvorbu písemné reflexe pro habilitační řízení https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vyhlasky-dekana/1038/
Zahájená habilitační řízení.xlsx
Aktualizováno 27. listopadu 2023
XLSX

1Základní informace

Řízení ke jmenování profesorem je upraveno Zákonem o VŠ 111-1998 SbŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM AMU V PRAZE ze dne 11. prosince 2020.

2.  Seznam požadovaných dokladů

Při zahájení řízení ke jmenování profesorem uchazeč předkládá:

 • návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
 • téma profesorské přednášky
 • dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru
 • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.) a kopii dokladu o habilitaci
 • strukturovaný životopis
 • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
 • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
 • přehled zahraničního studia nebo stáží
UR AMU - pořadí projednávání řízení ke jmenování profesorem.xlsx
Aktualizováno 3. března 2023
XLSX
Zahájená řízení ke jmenování profesorem.xls
Aktualizováno 13. listopadu 2023
XLS

Obory, v nichž je HAMU oprávněna konat řízení