Habilitační a profesorská řízení

OD 1. 11. 2023 PŘERUŠEN PŘÍJEM NÁVRHŮ NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM PRO OBOR HUDEBNÍ UMĚNÍ 

Vysoká škola/fakulta je dle ust. § 72 odst. 4 a ust. § 74 odst.  dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů oprávněna uskutečňovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na základě platné akreditace pro konkrétní obor.  

Ke dni 30. 10. 2023 končí Hudební a taneční fakultě AMU v Praze akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, která je určená pro obor Hudební umění. Z těchto důvodů bude od 1. 11. 2023 pozastaven příjem návrhů uchazečů na zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor Hudební umění. 

Zahájená řízení na základě návrhů uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která nebudou dle platné akreditace do 30. 10. 2023 řádně projednána a ukončena, budou zastavena a veškeré doklady budou uchazečům vráceny.   

Na základě nově udělené akreditace a v souladu s podmínkami, které budou pro obor Hudební umění v ní stanoveny, mohou uchazeči fakultě podávat své návrhy na zahájení obou výše uvedených řízení.      

Časový odstup mezi podáním žádosti o udělení nové akreditace a jejím udělením Národním akreditačním úřadem je fakultou odhadován na cca 6 – 10 měsíců.  
 
prof. Ivan Klánský, děkan 

1Základní informace

Řízení ke jmenování profesorem je upraveno Zákonem o VŠ 111-1998 SbŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM AMU V PRAZE ze dne 11. prosince 2020.

2.  Seznam požadovaných dokladů

Při zahájení řízení ke jmenování profesorem uchazeč předkládá:

  • návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
  • téma profesorské přednášky
  • dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru
  • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.) a kopii dokladu o habilitaci
  • strukturovaný životopis
  • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
  • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
  • přehled zahraničního studia nebo stáží
UR AMU - pořadí projednávání řízení ke jmenování profesorem.xlsx
Aktualizováno 20. února 2024
XLSX
Zahájená řízení ke jmenování profesorem.xls
Aktualizováno 15. dubna 2024
XLS

Obory, v nichž je HAMU oprávněna konat řízení