Usnesení AS AMU na zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora AMU pro funkční období 2021–2025

Akademický senát Akademie múzických umění v Praze (dále: AS AMU) v souladu s čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu AS AMU v platném znění se usnesl dne 29. 6. 2020 na zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora Akademie múzických umění v Praze (dále: AMU) pro funkční období 2021–2025.

Podle Jednacího řádu AS AMU mohou kandidáty na jmenování rektora nominovat:

  1. akademické senáty jednotlivých fakult,
  2. umělecké rady jednotlivých fakult,
  3. kolegia děkanů jednotlivých fakult,
  4. jedna třetina všech členů AS AMU,
  5. 20 % studentů z kterékoli fakulty nebo 7 % všech studentů AMU, kteří návrh podepíší a u podpisu opatří svým datem narození.

Datum uzávěrky pro podání návrhu na kandidáty je 9. 10. 2020 (platí datum poštovního razítka). Návrhy na kandidáty se předkládají k rukám předsedy AS AMU MgA. Petra Prokopa písemně v listinné podobě na adresu Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, i v elektronické podobě na adresu: petr.prokop@damu.cz .

Kandidáti předloží, v listinné podobě dopisem, k rukám předsedy AS AMU, na adresu Malostranské náměstí 259/ 12, 118 00 Praha 1, do 26. 10. 2020:

Předseda AS AMU rozešle po jednom vyhotovení koncepce a životopisu všech kandidátů předsedům akademických senátů fakult a kopii koncepce a životopisu všech kandidátů v elektronické podobě členům AS AMU.

Na pondělí 23. 11. 2020 od 16:00 hodin svolávám do Sálu Martinů, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1 shromáždění Akademické obce AMU, na němž kandidáti představí sebe a své koncepce a zodpoví dotazy členu Akademické obce.

Týž den, 23. 11. 2020, se bude AS AMU usnášet o návrhu na jmenování rektora AMU.

MgA. Petr Prokop, v.r.
předseda AS AMU

1. červenec 2020

Dokumenty:

Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/ 1991 Sb.

Doporučený vzor životopisu (volby rektor)

Usnesení AS AMU na zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora AMU pro funkční období 2021–2025


.