REMINDER: VYHLÁŠENÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU

V souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 4 Statutu AMU a čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 2 odst. 19 Volebního řádu Akademického senátu AMU tímto

vyhlašuji ve dnech 1. a 2. března 2023 doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu AMU za Hudební a taneční fakultu pro volební období končící 5. března 2024.

Podle čl. 2 odst. 3 Volebního řádu Akademického senátu AMU jmenuji předsedou volební komise prorektora pro studijní a pedagogické záležitosti AMU prof. Mgr. Václava Janečka, Ph.D.

Volby proběhnou prostřednictvím elektronické formy hlasování. O dalších podrobnostech včetně informací o způsobu, jakým volby proběhnou bude volební komise v souladu s Volebním řádem AS AMU informovat akademickou obec AMU.

AS AMU má 15 členů, kteří se dělí na dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků AMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů AMU. Pedagogická komora má 9 členů, studentská komora má 6 členů. Za každou fakultu se volí 3 členové do pedagogické komory a 2 členové do studentské komory.

Jelikož protokol volební komise z řádných voleb do AS AMU u Hudební a taneční fakulty, a to ve studentské komoře, pro uvolněné místo člena AS AMU neobsahuje dalšího náhradníka, vyhlašuji na podnět předsedy AS AMU tyto dílčí doplňovací volby.

Kandidáty na členy AS AMU v rámci těchto doplňovacích voleb může navrhnout kterýkoli člen akademické obce HAMU a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností. Kterýkoli člen akademické obce studujících HAMU se může o tuto funkci ucházet.

Návrhy na kandidáty shromažďuje volební komise do 15. 2. 2023 a zasílejte je v listinné podobě s podpisem navrhovatele, a písemným souhlasem navrhovaného na adresu: Malostranské náměstí 259/ 12, 118 00 Praha 1.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná,
rektorka

4. leden 2023

9. únor 2023

.