MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K OSOBNÍ PŘITOMNOSTI STUDENTŮ NA AMU (S ÚČINNOSTÍ OD 25.5.2020)

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

rád bych Vás informoval o dalším zmírnění restriktivních opatření v oblasti vysokého školství, které navazuje na předcházející mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky.

1) Ministerstvo zdravotnictví České republiky nadále ukládá, aby při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách byla osobní přítomnost studentů umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Toto omezení se netýká praktické výuky a praxe.

Student se smí účastnit činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební či vyučovací místnosti provede dezinfekci rukou,
 • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Text tohoto čestného prohlášení je v příloze a současně bude k dispozici při vstupu do vysoké školy.

Viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 19. 5. 2020 č. j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN účinné ode dne 25. 5. 2020 do odvolání.

2) Studenti se mohou pohybovat a pobývat v rámci výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob.

Na provádění autorského díla (včetně tvorby a výroby audiovizuálního díla) či uměleckého výkonu (např. divadelní, taneční nebo hudební představení), se nevztahuje zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest pokud:

 • mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen "spolupracovník"), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
 • místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
 • v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

Dodržování těchto podmínek zajistí fakulty.

Viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 19. 5. 2020 č. j. MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN účinné ode dne 25. 5. 2020 do odvolání.

3) Konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách (např. hudební, filmová a další umělecká představení) je umožněné pouze s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých,
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • vyjma výkonných umělců platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška aj.

Dodržování těchto podmínek zajistí fakulty.

Viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 19. 5. 2020 č. j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN účinné ode dne 25. 5. 2020 do odvolání.

Současně upozorňuji na aktuální výnos rektora č. 4/2020, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro studium a činnost akademických orgánů na Akademii múzických umění v Praze v kalendářním roce 2020 a doporučuji sledovat aktuální vývoj mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky.

doc. Jan Hančil
rektor

22. května 2020