Vyhláška děkana č. 2/2018

 

(plné znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 6. 2018)

která upřesňuje vybrané články Studijního a zkušebního řádu AMU

Článek I

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 1. Uchazeči o studium vyplní na předepsaném formuláři* elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále jí v tištěné podobě vlastnoručně podepsanou společně se všemi povinnými přílohami a dokladem o zaplacení správního poplatku doručí na adresu fakulty.
 2. Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu studijního programu akreditovaném v českém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti českého jazyka na pokročilé úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. Doklad lze ve výjimečných případech předložit nejpozději v den zápisu ke studiu. Pokud tak uchazeč neučiní, nebude zapsán ke studiu. Dále přiloží kopie zahraničního maturitního vysvědčení respektive bakalářského nebo magisterského diplomu s dodatkem k diplomu, vše úředně ověřené a do češtiny přeložené s nostrifikační doložkou. Netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku na střední škole či českou vysokou školu.
 3. Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí k hrazenému studiu studijního programu akreditovaném v anglickém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti anglického jazyka na pokročilé úrovni (B2) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v anglickém jazyce. Dále kopie zahraničního maturitního vysvědčení respektive bakalářského nebo magisterského diplomu s dodatkem k diplomu, vše úředně ověřené a do češtiny přeložené s nostrifikační doložkou.
 4. Fakulta vyhlašuje pouze jeden řádný termín přijímacího řízení. Ve výjimečných případech mohou jednotlivé katedry požádat děkana o vyhlášení druhého řádného termínu přijímacího řízení.
 5. Magisterské studium je akreditováno jako dvouleté navazující na předchozí úspěšně ukončené bakalářské studium téhož oboru.
  V případě prokazatelné podobnosti oboru může děkan na základě písemné žádosti vedoucího příslušné katedry povolit vykonání přijímacího řízení do magisterského studia i uchazeči, jehož úspěšně ukončený bakalářský obor není zcela totožný s navazujícím oborem magisterským.
 6. Zkušební komisi pro přijímací zkoušku schvaluje děkan na návrh vedoucího katedry z členů příslušné katedry, komise je minimálně tříčlenná. Zkušební protokol podepisují všichni přítomní členové komise.

 

 

Článek II

PŘERUŠENÍ STUDIA

 1. Studium na HAMU je možné přerušit z vážných důvodů, kterými jsou například dlouhodobá nemoc, závažné umělecké důvody, rodičovství apod. Přerušení studia musí být písemně zdůvodněno na předepsaném formuláři*.
 2. Studium je možné přerušit opakovaně, avšak nejdéle na dva roky během jednoho studijního cyklu. Do této doby se však nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno v souvislosti s rodičovstvím.
 3. K žádosti o přerušení studia se vyjadřuje pedagog hlavního oboru a vedoucí katedry, schvaluje ji studijní proděkan; na přerušení studia není právní nárok.
 4. Před opětovným zápisem ke studiu může být vyžadována zjišťovací zkouška z hlavního oboru před komisí příslušné katedry.
 5. Nedostavení se k novému zápisu v určeném termínu bez vysvětlení je považováno za zanechání studia a důvodem pro ukončení studia.
 6. UPOZORNĚNÍ: Podle § 54 zákona č. 111/98 Sb. po dobu přerušení studia dotyčný není studentem/studentkou vysoké školy.

 

Článek III

ROZLOŽENÍ ROČNÍKU

1.  Studium je možné rozložit ze závažných důvodů jednou v bakalářském programu a jednou v navazujícím magisterském programu.

2.  Rozložení ročníku (studijního plánu) do dvou akademických roků musí být
písemně zdůvodněno na předepsaném formuláři*.

3.  K žádosti o rozložení ročníku se vyjadřuje pedagog hlavního oboru a vedoucí
katedry, schvaluje ji studijní proděkan; na rozložení nemá student právní nárok.

4.  Žádosti o rozložení ročníku přijímá studijní oddělení nejpozději do 15. října akademického roku, kterého se rozložení týká. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

5.  V průběhu rozloženého ročníku nesmí rozsah výuky předmětů hlavního oboru včetně klavírní spolupráce překročit akreditovanou hodinovou dotaci, schválenou pro jeden akademický rok. 

 

 

Článek IV

PRŮBĚH STUDIA

 1. Studenti jsou povinni sledovat a kontrolovat plnění svých studijních povinností, řídit se svým studijním plánem a harmonogramem akademického roku, případné problémy řešit neodkladně s pedagogem hlavního oboru, vedoucím katedry nebo studijním odd. Dále se řídí všemi dalšími vnitřními předpisy AMU a HAMU.
 2. Žádost o uznání absolvovaného předmětu se podává na příslušném formuláři*. U předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole se přikládá kopie dokladu o vykonání zkoušky (VŠ diplom a dodatek k diplomu nebo výpis absolvovaných předmětů potvrzené příslušným studijním odd.) a kopie sylabu předmětu. Uznat předmětu lze do 5 let od absolvování daného předmětu. Schvaluje studijní proděkan.
 3. Lze přeložit nejvíce dva zapsané předměty do dalšího semestru, kdy bude předmět vyučován. Písemná žádost na příslušném formuláři* musí být podána nejpozději při zápisu do vyššího ročníku. Přeložení druhého předmětu je zpoplatněno částkou 500,-Kč. Vyžaduje se souhlas pedagoga předmětu. Studijní proděkan nemusí přeložení předmětu povolit.

 

Článek V

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

a) Bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky a Státní doktorská zkouška

 1. Obsah státních závěrečných zkoušek je nedílnou přílohou této vyhlášky.
   
 2. Zadání bakalářských a diplomových prací
  Zadání písemné práce i absolventského výkonu na příslušném formuláři* odevzdávají studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia nejpozději do 31. května roku předcházejícím roku absolutoria na sekretariát příslušné katedry.
   
 3. Termíny

Státní závěrečné zkoušky

 

O náhradní termín SZZ musí studenti písemně požádat na příslušném formuláři* nejpozději do 28. února roku absolutoria, týká-li se jejich žádost studijních důvodů, uměleckých důvodů souvisejících se studiem nebo osobních důvodů; ze zdravotních důvodů lze žádat kdykoli (nutno předložit lékařské potvrzení), vyjadřuje se pedagog hlavního oboru a vedoucí katedry. Schvaluje ji studijní proděkan.

 

Absolventské výkony musí být realizovány do 30. dubna, v případě absolventských výkonů studentů katedry tance do 15. května. Případné výjimky povoluje studijní proděkan pouze z velmi vážných důvodů.

b) Odevzdání bakalářských a diplomových prací

Bakalářské a diplomové práce v tištěné formě odevzdávají studenti se všemi předepsanými náležitostmi a v požadovaném počtu výtisků na sekretariátu příslušné katedry. Dále v příslušné části Studijního informačního systému AMU (KOS) nahrají a vyplní všechna povinná pole a uvedou do stavu „odevzdána“ jak písemnou práci, tak i absolventský výkon.

c) Odevzdání disertační práce

Státní doktorská zkouška se koná nejdříve dva měsíce po odevzdání disertace, která se odevzdává se všemi předepsanými náležitostmi a v požadovaném počtu výtisků studijnímu proděkanovi, respektive na studijní odd.

d) Přihlášení ke Státní závěrečné zkoušce a Státní doktorské zkoušce

Před termínem konání SZZ se studenti přihlásí elektronicky v příslušné části Studijního informačního systému AMU (KOS) na vypsaný termín SZZ, nejméně však 5 pracovních dní před konáním SZZ. Nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZ musí být do systému KOS zapsána klasifikace všech předmětů dané studijním plánem studijního programu včetně splnění všech požadavků a získání potřebného počtu kreditů. Před přistoupením k bakalářské/ magisterské/ doktorské státní závěrečné zkoušce odevzdají veškeré výpůjčky (jako např. hudební nástroje, knihy, noty, sportovní nářadí apod.) a vyrovnají závazky vůči HAMU.

 

Článek VI

ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY

1.  Studenti interpretačních oborů jsou povinni absolvovat v bakalářském studijním programu tři komisionální zkoušky z předmětu hlavního oboru:

1. komisionální zkoušku před katedrou vykonají v prvním ročníku.

2. komisionální zkoušku před kolegiem děkana vykonají v prvním ročníku.

3. komisionální zkoušku před katedrou vykonají ve druhém ročníku.

2.  Zkoušku před kolegiem děkana nemusí vykonat studenti prvního ročníku bakalářského studijního programu, kteří při přijímacích zkouškách získali bodové hodnocení 20 a více bodů a při komisionálních zkouškách před katedrou jsou hodnoceni stupněm A, B, C.

3.  Studenti interpretačních oborů jsou povinni v prvním roce navazujícího
magisterského studia absolvovat jednu komisionální zkoušku před katedrou z předmětu hlavního oboru.

 

 

 

Tato vyhláška včetně přílohy nabývá účinnosti dnem vydání.

Touto vyhláškou se ruší v plném znění vyhláška č. 1/2017.

 

*Všechny formuláře zmíněné v textu vyhlášky jsou dostupné buď na webových stránkách fakulty, viz https://www.hamu.cz/cs/studium/studijni-oddeleni/ nebo v tištěné podobě na studijním oddělení fakulty.

V Praze dne 13. 6. 2018
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU           


Přílohy:

plné_znění_VD_02-2018-studijní_problematika.pdf (522.8 KB)
dodatek_č._1_k_VD_02-2018.pdf (113.6 KB)