Vyhláška děkana č. 13/2019 - která stanovuje odměny za vypracování posudku na závěrečné studentské práce

 

Článek 1

Základní pojmy

Zákon č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách § 45 až 47 stanovuje, že se studium na vysoké škole řádně zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba studentské závěrečné práce. Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze upravuje ve čl. 28 a čl. 36 povinnost příslušných oponentů vypracovat na tyto práce písemné odborné posudky - oponentury.

 

Článek 2

Odměna za vypracování oponentur na bakalářskou nebo diplomovou práci

1. Za vypracování odborného posudku na bakalářskou nebo diplomovou práci v českém jazyce internímu pedagogovi Hudební a taneční fakulty AMU v Praze (dále jen HAMU) přiznána odměna nebude. Tato činnost je chápána jako součást pracovní náplně pedagoga v interním pracovním poměru.

2. Za vypracování odborného posudku na bakalářskou nebo diplomovou práci v českém jazyce externímu pracovníkovi může být přiznána odměna na základě žádosti příslušného vedoucího katedry.

3. Za vypracování odborného posudku na bakalářskou nebo diplomovou práci v anglickém jazyce internímu pedagogovi HAMU i externímu pracovníkovi bude přiznána odměna ve výši 1.500 Kč.

4. U interních pracovníků HAMU bude odměna vyplacena formou mimořádné odměny ve mzdě na základě žádosti příslušného vedoucího katedry. Tato žádost bude zaslána prostřednictvím tajemnice fakulty ke schválení děkanovi HAMU. Formulář AMU „Žádost o vyplacení odměn“ bude zpracován na základě této žádosti sekretariátem děkana.

5. U externích pracovníků HAMU bude zpracování odborného posudku na závěrečné studentské práce ošetřeno uzavřením dohody o provedení práce.

 

 

Článek 3

Odměna za vypracování oponentur na disertační práci

1. Za vypracování odborného posudku na disertační práci v českém jazyce bude oponentovi přiznána odměna ve výši 1.500 Kč.

2. Za vypracování odborného posudku na disertační práci v anglickém jazyce bude oponentovi přiznána odměna ve výši 3.000 Kč.

3. U interních pracovníků HAMU bude odměna vyplacena formou mimořádné odměny ve mzdě na základě žádosti příslušného vedoucího katedry. Tato žádost bude zaslána prostřednictvím tajemnice fakulty ke schválení děkanovi HAMU. Formulář AMU „Žádost o vyplacení odměn“ bude zpracován na základě této žádosti sekretariátem děkana.

4. U externích pracovníků HAMU bude zpracování odborného posudku na závěrečné studentské práce ošetřeno uzavřením dohody o provedení práce.

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška ruší vyhlášku děkana č. 2/2019 a zároveň jí plně nahrazuje.

2. Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.

 

V Praze dne 16. 12. 2019

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU          

17. prosinec 2019

.