Vyhláška děkana č. 03/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce v kombinovaném studijním programu Pedagogika tance na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu Pedagogika tance v kombinovaném studiu v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021.

 

Čl. 2 Průběh přijímacího řízení

Termín přijímacích zkoušek:

        1. kolo (korespondenční) do 30. dubna 2020,

        2. kolo (prezenční) 5. a 6. června 2020

Uzávěrka přihlášek: 30. března 2020

Správní poplatek: 818,- Kč, úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet HAMU č. 19 5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky.

Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami (viz příloha č. 1 této vyhlášky) zašlete poštou na adresu:
Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1
nebo ji lze osobně donést do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Otevírací doba viz: https://www.amu.cz/cs/vse- o-amu/organizacni-struktura-pracoviste/

Další informace viz.: https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" bude otevřena od 1. do 30. března 2020.

Přihlášky zaslané nebo doručené po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

Čl. 3 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pozvánky k přijímací zkoušce s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referentkou katedry tance na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu.

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů (směrné číslo) do studijního programu Pedagogika tance v kombinovaném studiu v českém jazyce HAMU pro akad. rok 2020/2021 je 12 uchazečů.

Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení je zveřejněno v odpovídající části webových stránek fakulty, také viz příloha č. 2 vyhlášky.

 

Čl. 4 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

 

Čl. 5 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 25. 2. 2020.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

Tato vyhláška ruší a zároveň plně nahrazuje vyhlášku děkana č. 14/2019.

 

Praha, 25. 2. 2020

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

 

 

 

 

příloha č. 1 k vyhlášce děkana č. 03/2020

 

Povinné přílohy k přihlášce do bakalářského studijního programu Pedagogika tance v kombinovaném studiu v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021

 

        Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

 

        Povinné přílohy:

 1. profesní životopis vlastnoručně podepsaný,
 2. 1x fotografie uchazeče,
 3. úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání - maturitní vysvědčení příp. potvrzení přihlášky studijním oddělením střední školy s předpokládaným termínem konání maturitní zkoušky
 4. doklad o zaplacení správního poplatku,
 5. lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu, které musí být v českém nebo slovenském jazyce,
 6. motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření (klasický tanec / moderní a současný tanec / lidový tanec / taneční výchova),
 7. doklad o víceleté odborné interpretační a/nebo pedagogické praxi v oboru,
 8. video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu.

 

        V souladu s ustanovením § 48 a 49 zákona o vysokých školách přiloží uchazeči – cizinci k přihlášce buď:

        Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky.  

 

        Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o vykonání zkoušky českého jazyka na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině (netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit vysvědčením/diplomem).

Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

Neúplné nebo po termínu uzávěrky doručené přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení (rozhoduje datum odeslání na poštovním razítku).

 

 

příloha č. 2 k vyhlášce děkana č. 03/2020

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru Pedagogika tance, kombinované studium

 

Předpokladem přijetí je znalost tanečních technik (klasické, moderní, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.


1. KOLO korespondenčně

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit mimo ostatních povinných příloh také (viz příloha č. 1 této vyhlášky děkana):

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.


2. KOLO prezenčně

Součástí přijímací zkoušky je:

 1. test všeobecných a oborových tanečních i hudebních znalostí,
 2. pedagogicko-psychologický test,
 3. pedagogický výstup dle plánovaného zaměření (specializaci klasický tanec, moderní a současný tanec, lidový tanec, taneční výchova),
 4. pohovor o odborné pedagogické problematice.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 - 25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení znalosti tanečních technik, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled a kontext oboru.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

25. únor 2020

.