Vyhláška děkana č. 19/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2021/2022.

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních oborů HAMU pro akad. rok 2021/2022 (směrné číslo)

Program Hudební umění:

studijní obor skladba – 4 uchazeči,

studijní obor dirigování - 2 uchazeči,

studijní obor zpěv - 6 uchazečů,

studijní obor cembalo – 1 uchazeč,

studijní obor klavír - 8 uchazečů,

studijní obor varhany – 3 uchazeči,

studijní obor harfa - 1 uchazeč,

studijní obor housle - 6 uchazečů,

studijní obor kontrabas - 2 uchazeči,

studijní obor kytara - 3 uchazeči,

studijní obor viola - 2 uchazeči,

studijní obor violoncello – 4 uchazeči,

studijní obor fagot - 2 uchazeči,

studijní obor flétna – 3 uchazeči,

studijní obor hoboj – 2 uchazeči,

studijní obor klarinet - 3 uchazeči,

studijní obor lesní roh - 2 uchazeči,

studijní obor pozoun - 1 uchazeč,

studijní obor trubka - 2 uchazeči,

studijní obor bicí nástroje - 2 uchazeči,

studijní program jazzová hudba - 6 uchazečů,

studijní obor hudební režie - 1 uchazeč,

studijní obor zvuková tvorba - 2 uchazeči,

studijní program hudební teorie:       
specializace Hudební teorie – 2 uchazeči
specializace Hudební vydavatelství – 2 uchazeči

studijní obor komorní hra – 5 uchazečů, maximálně však 1 soubor

 

Program Taneční umění:

studijní obor choreografie - 3 uchazeči,

studijní obor pedagogika tance – 5 uchazečů,

studijní obor taneční věda – 2 uchazeči,

studijní obor nonverbální divadlo – 5 uchazečů

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 • Termín přijímacích zkoušek: 1. 6. – 12. 6. 2021
 • Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2021
 • Správní poplatek: 878,- Kč, úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet AMU    č. 19-5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky. Správní poplatek není vratný.
 • Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami (viz příloha této vyhlášky) zašlete poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1 nebo ji lze osobně donést do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Otevírací doba viz: Organizační struktura, pracoviště | AMU
  Další informace viz.: Magisterské studium | HAMU
 • Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od 15. 3. do 15. 4. 2021
 • Přihlášky zaslané nebo doručené po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

 • Každá katedra a oddělení si stanovuje konkrétní termíny, ve kterých přijímací řízení bude probíhat. Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referentkami příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu.
 • Magisterské studium je akreditováno jako dvouleté navazující na předchozí úspěšně ukončené bakalářské studium téhož studijního programu/oboru. Pokud z přihlášky uchazeče jednoznačně nevyplývá splnění požadavku téhož studijního programu/oboru, může děkan povolit na základě písemné žádosti zkušební komise příslušného studijního programu/oboru vykonání přijímacího řízení do magisterského studijního programu/oboru, a to v případě, že příbuznost ukončeného bakalářského studijního programu/oboru spočívá zejména ve shodě či podobnosti obsahového zaměření daného programu /oboru. Také viz vyhláška děkana č. 17/2020, článek 1.
  Podmínkou pro přijetí ke studiu magisterského oboru je také úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a splnění podmínek přijímacího řízení.
 • Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení v jednotlivých oborech jsou zveřejněny, viz Katedry & programy | HAMU

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.
 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 • Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 9. 12. 2020.
 • Nedílnou součástí této vyhlášky je její příloha.
 • Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

 

Praha, 10. 12. 2020

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

 

Povinné přílohy k přihlášce do navazujícího magisterského studia ak. roku 2021/2022

 

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE PRO VŠECHNY UCHAZEČE:

- programový list tj. přehled dosavadní činnosti včetně dosud nastudovaných významných skladeb nebo tvůrčích prací (neplatí pro obory Hudební produkce, Hudební teorie a Taneční věda)
- doklad o zaplacení správního poplatku

 

POVINNÉ PŘÍLOHY PRO UCHAZEČE Z JINÝCH VYSOKÝCH ŠKOL NEŽ HAMU:

- vlastnoručně podepsaný umělecký/profesní životopis s portrétní fotografií,
- úředně ověřený doklad o ukončení bakalářského studia nebo potvrzení o studiu posledního ročníku vysoké školy (v kolonce na přihlášce) vystavené studijním odd.; po absolvování bakalářského studia je třeba neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU příslušné dokumenty,
- lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru potvrzené lékařem v kolonce na přihlášce
- obor Zpěv: předloží lékařské potvrzení od foniatra nejdéle 30 dní staré

Cizinci: Úředně ověřené a do češtiny přeložené kopie bakalářského diplomu a dodatku k diplomu s nostrifikační doložkou. Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti na úrovni B1 dle CEFR, mimo studijní obory Skladba a Hudební produkce. U těchto studijních oborů je vyžadována úroveň B2.

Tento požadavek se netýká občanů Slovenska ani cizinců, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku z českého jazyka.

Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

 

10. prosinec 2020

Dokumenty:

Magisterské přijímací zkoušky na ak. rok 2020/2021


.