Vyhláška děkana č. 01/2021 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém a anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu v českém a anglickém jazyce v akademickém roce 2021/2022.

 

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do doktorských studijních oborů HAMU pro akad. rok 2021/2022 (směrné číslo)

Obor Interpretace a teorie interpretace konkrétně v těchto specializacích:

specializace Housle - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

specializace Kytara - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

specializace Hoboj - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

specializace Dirigování - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

specializace Zpěv - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

Obor Hudební produkce - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

Obor Skladba a teorie skladby - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj nebo v Aj,

Obor Zvuková tvorba - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

Obor Taneční umění v těchto oborech:

obor Taneční věda - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

obor Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj.

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné oborové rady, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí

přijímací komise.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 

Praha, 4. 1. 2021

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

 

 

 

 

Povinné přílohy k přihlášce do doktorských studijních oborů, akademický rok 2021/2022

 

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

 

V případě studia:

- v českém jazyce jsou všechny níže uvedené dokumenty vyžadovány v českém jazyce,
- v anglickém jazyce jsou všechny níže uvedené dokumenty vyžadovány v anglickém jazyce, kromě lékařského potvrzení (viz níže).

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE PRO VŠECHNY UCHAZEČE:

 

1. téma zamýšlené disertační práce včetně samotného projektu,

2. profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií
(mimo jiné lze uvést přehled o dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných prací nebo uměleckých výkonů, doklady o veřejném ohlasu tvorby),

3. doklad vydaný odpovídající certifikovanou institucí o vykonání zkoušky ze dvou cizích jazyků, ne starší než 5 let, (z anglického jazyka na úrovni B2, z dalšího cizího světového jazyka na úrovni A2).

V případě uchazeče – absolventa HAMU, který v předcházejícím navazujícím magisterském studiu zkoušky z jazyka na odpovídající úrovni úspěšně vykonal, studijní proděkan ve spolupráci se studijním oddělením fakulty tyto zkoušky, ne starší než 5 let, uzná, tzv. udělí dispenz.

Pokud uchazeč nemůže prokázat, že v uplynulých 5 letech úspěšně vykonal zkoušky ze dvou cizích jazyků (podrobněji uvedeno viz výše), je povinen tyto zkoušky vykonat, např. po domluvě se studijním oddělením HAMU, je absolvovat v Centru jazykové přípravy AMU.

4. Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení vystavené studijním oddělením o studiu posledního ročníku vysoké školy a termínem magisterské SZZ v aktuálním akademickém roce (v kolonce na přihlášce).

Po absolvování magisterského studia a získání magisterského diplomu, je třeba tento neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU.

V souladu s ustanovením § 48 a 49 zákona o vysokých školách přiloží uchazeči – cizinci k přihlášce buď:

Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky.

5. uchazeči - cizinci, kteří se hlásí ke studiu studijního programu akreditovaném v českém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti českého jazyka B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit vysvědčením/diplomem).

Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí ke studiu studijního programu akreditovaném v anglickém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti anglického jazyka B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v angličtině.

6. lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu pouze v českém nebo slovenském jazyce

7. doklad o zaplacení správního poplatku

 

Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

7. leden 2021

.