Vyhláška děkana č. 03/2021 - vyhlášení Fakultní projektové soutěže Hudební a taneční fakulty AMU v Praze na rok 2021

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Cílem Fakultní projektové soutěže (dále jen FPS) je podpora iniciativy akademických pracovníků a studentů, zvyšování kvality studijních programů, prezentace fakulty směrem k veřejnosti a podpora studentských uměleckých prací a jejich prezentace.

Čl. 2 Vyhlašované okruhy

Děkan HAMU vyhlašuje Fakultní projektovou soutěž na Hudební a taneční fakultě AMU pro rok 2021 v těchto okruzích:

Okruh 1: Podpora pedagogické práce
Okruh 2: Tvůrčí práce studentů

Čl. 3 Společná ustanovení pro okruh 1 a okruh 2

I. Základní pokyny

Žádost je přihláškou projektu do výběrového řízení v rámci HAMU. Projekty mohou realizovat pedagogové (okruh 1) a studenti (okruh 2). Předložený projekt musí být odevzdán na předepsaném formuláři, který obsahuje povinné náležitosti.
Je možné žádat o projekty s dobou realizace od 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021.
Žádost bude mít povinnou strukturu viz formulář FPS HAMU 2021, který je umístěn na https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/fakultni-projektova-soutez/
Žádosti a závěrečné zprávy jsou podávány v elektronické podobě:

Okruh 1: Podpora pedagogické práce:   MgA. Mgr. Daniele Machové, Ph.D.  (daniela.machova@hamu.cz), odd. pro vědu a výzkum, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026.
Okruh 2: Tvůrčí práce studentů:  Ing. Andree Zíkové (andrea.zikova@hamu.cz), odd. pro vědu a výzkum, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026.

II. Harmonogram

19. 2. 2021 vyhlášení soutěže
19. 3. 2021 do 12 hod. odevzdání elektronické verze projektové žádosti ze školního emailu
Projednání a vyhodnocení žádostí: do 10 dnů od ukončení přijímání žádostí
Zveřejnění výsledků soutěže: do týdne od zasedání výběrové komise
Doba realizace projektů: od 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021
30. 11. 2021 ukončení čerpání přidělených prostředků
do 1 měsíce od ukončení projektu – odevzdání závěrečné zprávy včetně příloh

III. Rozpočet

Žadatel specifikuje ve formuláři žádosti finanční požadavky, zejména mzdové náklady včetně zákonných plateb, náklady na DPP, potřebu přístrojového a materiálního vybavení neinvestičního charakteru, dovybavení literaturou k danému předmětu, cestovné, stipendia. Výběrová komise může rozpočet upravit.
Prostředky mohou být čerpány pouze do konce listopadu 2021.

IV. Změny projektu

Podstatné změny ve výstupech, harmonogramu realizace a případné navýšení rozpočtu podléhají schválení děkanem, resp. tajemnicí fakulty. Žádosti o změnu se předkládají prostřednictvím odd. pro vědu a výzkum s dostatečným předstihem a to nejpozději 31. 10. 2021. Nepodstatné změny projektu především změny v rozdělení rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol musí být konzultovány s příslušným projektovým pracovníkem.

V. Hodnocení projektů

Žádosti budou hodnoceny výběrovou komisí FPS ve složení děkan, proděkani, tajemnice a pro okruh 1 člen akademického senátu HAMU z řad pedagogů, pro okruh 2 člen studentské komory AS HAMU. Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na webových stránkách HAMU.
Výběrová komise FPS bude při hodnocení projektů brát v potaz pravděpodobnost realizace akce s ohledem na epidemiologickou situaci.
Žádosti řešitelů, kteří v roce 2020 nemohli projekt v rámci Vnitřní grantové soutěže realizovat, a mají zájem projekt totožný projekt uskutečnit v roce 2021, vyplní novou žádost v rámci podmínek FPS, kterou doplní o poznámku, že projekt je přesunut z roku 2020 a uvedou případné podstatné rozdíly, které odlišují původní projekt z roku 2020 od projektu navrhovaného pro rok 2021.

VI. Závěrečná zpráva a vyhodnocení

Závěrečnou zprávu odevzdává řešitel na příslušném formuláři elektronicky příslušné pracovnici z odd. vědy a výzkumu (daniela.machova@hamu.cz, andrea.zikova@hamu.cz) a dále v listinné podobě oddělení pro vědu a výzkum, HAMU, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026.
Závěrečná zpráva bude obsahovat zejména zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků a vyhodnocení úspěšnosti řešeného projektu s ohledem na vytyčené cíle, případně doložení relevantních materiálů, že akce skutečně proběhla (program, plakát, DVD apod.), v případě schválených změn také vysvětlující komentář.
Vyhodnocení závěrečných zpráv hodnotící komisí probíhá vždy před výběrem projektů na následující rok.

 

Čl. 4 Specifikace okruhu 1 a okruhu 2

I. Okruh 1: Podpora pedagogické práce

Řešitelem může být kterýkoliv pedagogický pracovník HAMU.
Předkládané projekty by měly odkazovat na Dlouhodobý záměr fakulty respektive katedry, zejména klást důraz na zajišťování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových, popřípadě aktualizací stávajících předmětů/kurzů například formou e-learningových kurzů, výuky, seminářů či masterclass hostujících pedagogů z ČR i ze zahraničí. Dále je okruh zaměřen na prezentaci fakulty směrem k veřejnosti formou koncertů nebo představení.

II. Okruh 2: Tvůrčí práce studentů

Řešitelem může být student HAMU (nikoliv ve stavu přerušení studia). Řešitel musí být studentem po celou dobu reálného trvání projektu, přičemž je omezena pouze maximální délka trvání projektu a to od 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021.
Předkládané projekty by měly sloužit k podpoře tvůrčí činnosti studentů nad rámec daných studijních povinností. Základním předpokladem je významný tvůrčí vklad studenta HAMU v projektu. Koncerty a představení vzniklé v rámci studijních povinností nemohou být podpořeny v rámci FPS, o podporu reprízování těchto aktivit však žádat lze.

Okruhy podpořené práce:
1. oblast interpretace a kompozice – např. účast na domácích a zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách, kurzech, koncertech (včetně jejich repríz), publikační činnost reflektující tvůrčí činnost studenta, demo nahrávky
2. oblast scénického umění – např. choreografie, režie, tvorba díla, realizace (včetně repríz)
3. producentská činnost – např. produkce jednorázového nebo dlouhodobého projektu, koncertu, festivalu, představení (včetně jeho repríz), organizace přednášek, kurzů, seminářů apod.

 

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška je platná od 19. 2. 2021 do 31. 12. 2021.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.


prof. Ivan Klánský, děkan HAMU     

 

16. únor 2021

.