Vyhláška děkana č. 05/2021 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém a anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze a s odvoláním na Rozhodnutí MŠMT o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu v českém a anglickém jazyce v akademickém roce 2021/2022.

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do doktorských studijních oborů HAMU pro akad. rok 2021/2022 (směrné číslo)

Obor Interpretace a teorie interpretace konkrétně v těchto specializacích: 
specializace Housle - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,
specializace Kytara - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj, 
specializace Hoboj - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,
specializace Dirigování - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,
specializace Zpěv - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,
specializace Klavír - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,
specializace Varhany - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,
specializace Bicí nástroje - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

Obor Hudební produkce - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj, 
Obor Hudební teorie - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj, 
Obor Skladba a teorie skladby - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj nebo v Aj, 
Obor Zvuková tvorba - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,
Obor Taneční umění v těchto oborech:
Obor Choreografie a teorie choreografie - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj nebo v Aj, 
Obor Taneční věda - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj, 
Obor Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj. 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné oborové rady, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

Čl. 7  Závěrečná ustanovení

Praha, 16. duben 2021

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

Povinné přílohy k přihlášce do doktorských studijních oborů, akademický rok 2021/2022

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

V případě studia: 

POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE PRO VŠECHNY UCHAZEČE:

1. téma zamýšlené disertační práce včetně samotného projektu,

2. profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií
(mimo jiné lze uvést přehled o dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných prací nebo uměleckých výkonů, doklady o veřejném ohlasu tvorby),
 
3. doklad vydaný odpovídající certifikovanou institucí o vykonání zkoušky ze dvou cizích jazyků, ne starší než 5 let, (z anglického jazyka na úrovni B2, z dalšího cizího světového jazyka na úrovni A2).
V případě uchazeče – absolventa HAMU, který v předcházejícím navazujícím magisterském studiu zkoušky z jazyka na odpovídající úrovni úspěšně vykonal, studijní proděkan ve spolupráci se studijním oddělením fakulty tyto zkoušky, ne starší než 5 let, uzná, tzv. udělí dispenz.
Pokud uchazeč nemůže prokázat, že v uplynulých 5 letech úspěšně vykonal zkoušky ze dvou cizích jazyků (podrobněji uvedeno viz výše), je povinen tyto zkoušky vykonat, např. po domluvě se studijním oddělením HAMU, je absolvovat v Centru jazykové přípravy AMU.

4. Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení vystavené studijním oddělením o studiu posledního ročníku vysoké školy a termínem magisterské SZZ v aktuálním akademickém roce (v kolonce na přihlášce).

Po absolvování magisterského studia a získání magisterského diplomu, je třeba tento neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU.
 
V souladu s ustanovením § 48 a 49 zákona o vysokých školách přiloží uchazeči – cizinci k přihlášce buď:

Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky. 

5. uchazeči - cizinci, kteří se hlásí ke studiu studijního programu akreditovaném v českém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti českého jazyka B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit vysvědčením/diplomem). 

Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí ke studiu studijního programu akreditovaném v anglickém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti anglického jazyka B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v angličtině.

6. lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu pouze v českém nebo slovenském jazyce

7. doklad o zaplacení správního poplatku

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. 

16. duben 2021

.