Vyhláška děkana HAMU č. 07/2021 - Harmonogram akademického roku 2020/2021 na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze se zohledněním změn harmonogramu AMU platných k 3. 5. 2021

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento harmonogram stanovil děkan HAMU v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU v Praze a upraveným harmonogramem AMU pro akad. rok 2020/2021 platným k 3. 5. 2021.

ZIMNÍ SEMESTR

1. 10. 2020 – 26. 2. 2021

VÝUKA

1. 10. 2020 – 17. 1. 2021*

ZIMNÍ PRÁZDNINY

24. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů)

18. 1. – 26. 2. 2021 *

Opravné termíny zkoušek ZS 2020/2021

15. 2. – 26. 2. 2021

LETNÍ SEMESTR

1. 3. – 30. 9. 2021

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů

do LS 2020/2021 (informační systém KOS- 5 týdnů)

15. 2. 2021 – 21. 3. 2021

VÝUKA

1.3. – 6. 6. 2021**

Termín pro odevzdání bc/mg písemných prací

do 30. 4. 2021 (do 30. 6. pro SZZ v září 2021)

Termín pro odevzdání bc/mg absolventských výkonů

do 30. 4. 2021, KT do 15. 5. (do 30. 6. pro SZZ v září 2021)

Termín pro odevzdání disertačních prací

do 15. 4. 2021 (do 30. 6. pro SDZ v září 2021)

Termín pro odevzdání vyplněných formulářů „Zadání diplomové práce“ na příslušný sekretariát katedry

do 31. 5. 2021

Zkouškové období letního semestru (7 týdnů)

7. 6. – 11. 7. 2021**

Opravné a náhradní termíny zkoušek vč. SZZ a SDZ

1. 9 – 20. 9. 2021***

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) bc a mgr (3 týdny)

31. 5. – 18. 6. 2021

(přesný den ve stanoveném termínu určí katedry)

Státní doktorská zkouška (SDZ)

nejdříve 15. 6. – 30. 6. 2021

(přesný den ve stanoveném termínu určí oborové rady)

LETNÍ PRÁZDNINY (9 týdnů)

12. 7. – 31. 8. 2021

ZÁPIS studentů do 1. roč. bakalářského studia
ak. r. 2021/2022

6. - 8. 9. 2021

ZÁPIS studentů 1. roč. magisterského studia a všechny průběžné vyšší roč. bakalářského a magisterského studia ak. roku 2021/2022

13. - 16. 9. 2021

ZÁPIS DO DOKTORSKÉHO studia 2021/2022

20. - 22. 9. 2021

Ukončení akademického roku 2020/2021

30. 9. 2021

*, ** - termínový posun oproti původnímu harmonogramu slouží jako časová rezerva, kterou může pedagog využít v případě potřeby, např. v situaci, kdy nebylo možné odpovídající penzum výuky uskutečnit v původně stanoveném období z důvodu aktuální epidemiologické situace

* 4. 1. 2021 - 26. 2. 2021 – možno prolnout výukové a zkouškové období

** 17. 5. 2021 – 11. 7. 2021 - možno prolnout výukové a zkouškové období

*** v odůvodněných případech je možné uskutečňovat SZZ, SDZ a jiné zkoušky až do 20. 9. 2021

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

 

Praha, 7. 5. 2021
 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU                                                                  

10. květen 2021

.