Vyhláška děkana č. 08/2021 - kterou se mění vyhláška děkana č. 19/2020 podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Ve vyhlášce děkana č. 19/2020, kterou se upravují podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze
a která nabyla účinnosti dnem 10. 12. 2020, se mění čl. 3 Průběh přijímacího řízení.
 

Ustanovení se zrušuje v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním takto:

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 13. 5. 2021.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

13. květen 2021

.