Vyhláška děkana č. 14/2021 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze


Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2022/2023. 

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních programů a specializací HAMU pro akad. rok 2022/2023 (směrné číslo)

Hudební umění:
studijní program Skladba: 3 uchazeči,
studijní program Dirigování: 2 uchazeči,
studijní program Zpěv a operní režie:     

studijní program Klávesové nástroje:     

studijní program Strunné nástroje:         

studijní program Dechové nástroje:         

studijní program Bicí nástroje:  3 uchazeči, 
studijní program Jazzová hudba: 4 uchazeči,
studijní program Zvuková tvorba a hudební režie:     

studijní program Hudební teorie:         

studijní program Hudební produkce: 10 uchazečů, 

studijní program Komorní hra: 9 uchazečů.

Taneční umění:
studijní program Choreografie:     

studijní program Pedagogika tance:         

studijní program Nonverbální divadlo: 5 uchazečů.


Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

 


Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.
 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

 

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Přijímací řízení probíhá v češtině. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). U studijního programu Skladba a studijního programu Hudební produkce je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B2, u ostatních studijních programů je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B1.

Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit. 
Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední certifikát akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), nebo
b) potvrzení o složení maturitní zkoušky z českého jazyka v ČR, či o absolvování jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce, nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. Termín zkoušky bude každému uchazeči upřesněn.
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Praha, 15. 12. 2021
prof. Ivan Klánský 
děkan HAMU 

 

Povinné přílohy k přihlášce do navazujícího magisterského studia ak. roku 2022/2023

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a přiloží/nahrají povinné přílohy. Dále lze povinné přílohy zaslat v listinné podobě přes podatelnu AMU do 15. dubna 2022.

Povinné přílohy pro uchazeče z HAMU:

- vzhledem k tomu, že jsou všechny níže uvedené povinné přílohy v evidenci studijního odd. HAMU, není třeba k přihlášce tyto přílohy přikládat.


Povinné přílohy pro uchazeče z jiných vysokých škol než HAMU:

  1. doklad o ukončení bakalářského studia (diplom a dodatek diplomu), nebo 
  2. na zvláštní příloze potvrzení studijního oddělení vysoké školy o studiu posledního ročníku bakalářského studia příslušné vysoké školy.
  3. profesní životopis.    
  4. u studijního programu Zpěv a operní režie, specializace Zpěv nejvíce 30 dní staré lékařské potvrzení foniatra.

V případě navržení na přijetí je potřeba neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU úředně ověřený doklad o ukončení bakalářského studia (diplom a dodatek diplomu).


Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole v bakalářském programu:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení bakalářského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace, viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/uznavani-predchoziho-vzdelani-pro-uchazece/) nebo
b) doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo
c) zahraniční doklad o zahraničním bakalářského vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (bakalářský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
d) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve bakalářském vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Tento úkon je zpoplatněn, uchazeč za něj uhradí 878 Kč. 

Nepovinné přílohy:

a) programový list, tj. přehled dosavadní činnosti včetně dosud nastudovaných významných skladeb nebo tvůrčích prací (neplatí pro obory Hudební produkce, Hudební teorie a Taneční věda)
b) motivační dopis

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce event. přeložené do češtiny (lze i ve slovenštině).
 

15. prosinec 2021

Přílohy:

Př.zk. mgr pro akad rok 2022-2023.zip (595.3 KB)


.